Synoda o synodalitě - skupinky

Synoda o synodalitě - skupinky

logo_cz_jpeg_banner_3

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Setkání synodní skupinky - metodika

Duchovní konverzace a rozlišování Božího lidu

(Pozn.: Následující text vychází z příručky pro práci skupinek v plzeňské diecézi, která byla v tomto textu přizpůsobena pro potřeby chebské farnosti.)

Práce ve skupinách vyžaduje aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. V čem spočívá? Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch svatý, který byl jako Boží Láska vylit do našich srdcí. Základní pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Synodní skupinky se sejdou (v průběhu listopadu 2021 – března 2022) minimálně třikrát, maximální počet setkání není dán.

Úvodní setkání skupinky bude sloužit ke vzájemnému seznámení, k seznámení se synodou, základní otázkou a deseti rozvíjejícími oblastmi a s prací ve skupinkách, k modlitbě za synodu, ke sdílení dojmů a očekávání od synodálního procesu.

Tématem prvního setkání byla biskupem Tomášem pro všechny skupinky stanovena základní otázka synody (spolu s deseti rozvíjejícími tématy ji najdete ZDE). Biblické inspirace k základní otázce najdete zde: Odstíny synodality: Biblické inspirace (.pdf); zde je pak k dispozici uvedení do základního biblického tématu podle Přípravného dokumentu: AUDIO "Pohleděl na své učedníky..." aneb Apoštolové, učedníci, zástupy

Setkání se může konat všude tam, kde je možné setkat se v potřebném počtu osob (6-8), aniž by setkání této skupinky bylo rušeno.

Moderátor skupinky, jehož úkolem je moderovat setkání, má být člověk s otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy a nebude se snažit strhnout pozornost všech zúčastněných osob na vlastní představy, náměty a celkově pojetí práce ve skupinkách. Současně je třeba, aby dokázal moderovat proces setkání skupinky (dávat pozor na to, aby každý dostal prostor k vyjádření, aby nebyl překračován čas na příspěvky – je možno určit někoho jako časoměřiče, držení se tématu…).

Moderátor může být zároveň zapisovatelem nebo se může domluvit s dalším členem skupinky, který si bude během setkání skupinky dělat poznámky tak, aby byl po konci setkání schopen vyhotovit jednoduchý záznam (maximálně jedna stránka A4) ze setkání (formulář ke stažení). Tento zápis předá osobně jednomu z farních koordinátorů, případně jej může farním koordinátorům poslat mailem na adresu synoda@farnostcheb.cz. Farní koordinátoři zprostředkují tento zápis pastorační radě farnosti k inspiraci pro doprovázení pastorace v naší farnosti a přepošlou jej také diecézním koordinátorům na synoda@bip.cz (těm je možné poslat zápis ze skupinky také přímo, pokud skupinka není či nechce být navázaná na farnost).

Základní otázku synody a deset tematických okruhů ("odstínů synodality") k prohloubení najdete v samostatném článku Základní témata. Při hledání odpovědí jsme zváni ke třem krokům – viz níže v programu setkání a v článku Základní témata (pro moderátory jsou tyto tři kroky doplněny rozvíjejícími otázkami pro sdílení). Alternativní přístupy k tvůrčímu naslouchání pak najdete v článku Tvůrčí naslouchání.

Vlastní program setkání synodní skupinky je následující:

Před setkáním (či nejpozději na jeho začátku) je třeba nabídnout čas pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem (otázkou), aby v atmosféře osobní modlitby a zkušeností, které účastníci prožívají, mohl uzrát projev Božího Ducha. Proto doporučujeme, aby téma setkání věděli účastníci minimálně týden předem a byli pozváni k modlitbě, naslouchání Duchu svatému a přemýšlení o tomto tématu.

První setkání
 • První kolo sdílení: Ptejte se sami sebe a sdílejte se s druhými: V tichu naslouchejte svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce svého naslouchání s druhými (3 min na osobu; jeden na druhého nereagujeme, jen sdílíme, co každý v sobě odkryl v čase ztišení).
  • Pomocné otázky:
   • Jaké zkušenosti v naší místní církvi / v naší farnosti / našem společenství nám vyvstávají na mysli či se dotýkají našeho srdce ve světle výše uvedené základní otázky (rozvíjejícího okruhu - odstínů synodality – při dalších setkáních)?
   • Které z těch zkušeností jsou oživující, přinášející pokoj, kreativitu a naději?
   • Které naopak umrtvující, vedoucí ke smutku, rozdělení, strnulosti či beznaději?
 • Chvíle pro ztišení a přestávka (15 min.)
 • Druhé kolo sdílení: Naslouchejte druhým a jejich zkušenostem: Mluvte ve skupině o tom, co vás ve sdělení druhých zasáhlo, a co jste si při naslouchání druhým uvědomili jako nový vhled do diskutované otázky (3 min na osobu; při sdílení na sebe můžeme již také tvůrčím způsobem navazovat, rozvíjet, dotazovat se...).
  • Pomocné otázky:
   • Jak nás osobně zasahují zkušenosti druhých, kterým nasloucháme?
   • Jaké radosti či jaký nepokoj v nás tyto zkušenosti, kterým nasloucháme, vyvolávají?
   • S jakými obtížemi a překážkami bylo třeba se v jejich souvislosti vypořádat?
   • Jaké plody tyto zkušenosti přinesly či jaká zranění vynesly na světlo?
   • K jakým vhledům nás toto vzájemné sdílení zkušeností vede?
 • Třetí kolo sdílení: Ptejte se po další společné cestě: Společně se ptejte, k čemu konkrétnímu vás Duch svatý vede, co to prakticky znamená pro vaši další společnou cestu (tyto praktické závěry již nemusejí vyvozovat všichni zúčastnění, jde zde o hledání praktických podnětů pro další cestu).
  • Pomocné otázky:
   • Kde v těchto zkušenostech pro nás zaznívá hlas Ducha?
   • Co z toho, co zaznělo, má být potvrzeno a upevněno? Co naopak musí projít nějakou změnou?
   • Na čem se ve skupině shodneme? Jaká témata nás naopak rozdělují?
   • Jaké menšinové hlasy k nám mohou prorocky promlouvat?
   • Jaké cesty se nově otevírají pro naší místní církev / farnost / společenství? Které první kroky mají být učiněny?
 • Modlitba díkůvzdání (5 min.)
Další setkání

Průběh stejný jako u prvního setkání, liší se pouze tématem (jedna z deseti rozvíjejících oblastí - odstínů žité synodality), kterému se synodní skupinka bude věnovat.

Výběr tématu je možno učinit na závěr předchozího setkání, nebo se na něm domluvit jiným způsobem, je však (jako u prvního setkání) dobré, aby účastníci znali téma dopředu a mohli je reflektovat předem.

Průběh stejný jako u prvního setkání, liší se pouze tématem (jedna z deseti rozvíjejících oblastí – „odstínů synodality“), kterému se synodní skupinka bude věnovat.

Výběr tématu je možno učinit na závěr předchozího setkání, nebo se na něm domluvit jiným způsobem, je však (jako u prvního setkání) dobré, aby účastníci znali téma dopředu a mohli je reflektovat předem.

V setkáních je vhodné pokračovat delší dobu, protože styl společného duchovního rozlišování bude pro mnohé účastníky něčím novým a bude třeba si jej postupně osvojovat.

Je také možné, že ze synodních setkání se postupně zrodí chuť jejích účastníků setkávat se i nadále ve stálém společenství sdílení, modlitby, rozlišování a služby.

Důležité předpoklady pro plodnou práci ve skupinách:

Aktivní naslouchání
 • V průběhu sdílení ve skupinách je naprosto podstatné všímat si následujícího: „Jak Bůh jedná a promlouvá skrze druhého, který mluví, a také skrze mě?“ Tato otázka nechť je stále živá v myslích všech a provází veškeré fáze synodních skupin.
 • Cílem naslouchání je porozumět, jak se ve slovech druhých odráží jejich vlastní zkušenost a to, co je obsahem jejich nitra.
 • Soustředit se na pozorné naslouchání druhému, nikoliv na přípravu vlastního sdělení.
 • Přijímat v úctě názor druhého, nekomentovat jej, nehodnotit. Snažit se pochopit řečené v dobrém světle.
 • Učit se vnímat, jak skrze druhého promlouvá Duch Svatý a k čemu nás takto Duch chce přivést.
 • Aktivní naslouchání je dovolení druhému, aby nás ovlivnil, a dovolení sobě, abychom se od toho druhého něco naučili.
 • Aktivní naslouchání je náročné, protože vyžaduje pokoru, otevřenost, trpělivost a zapojení se, avšak je to velmi účinný způsob, jak brát druhé vážně.
Umění promlouvat
 • Mluvit ze srdce znamená upřímně vyjadřovat sami sebe, naše vlastní zkušenosti, naše vlastní pocity, vhledy a myšlenky.
 • Vyjádřit vlastní zkušenost, tj. to co si opravdu myslím a cítím, bez vnucování této zkušenosti druhým.
 • Snažit se o svobodné a upřímné promlouvání, skrze které však nechci vnutit svůj názor druhým.
 • Vlastní promlouvání předpokládá předchozí přípravu jedince skrze naslouchání Božímu slovu a uvažování nad vlastní zkušeností (nakolik se vztahuje a vypovídá o zvoleném tématu).
 • Mluvit ze srdce znamená nabídnout druhým velkorysý dar výměnou za to, že oni nám aktivně naslouchají.
 • Znamená také aktivně naslouchat aktivně sobě samým, být si vědomi svých vlastních myšlenek a pocitů během mluvení.

Výše uvedený dokument ke stažení:

Kompletní infobalíček:

Viz také další podněty k tvůrčímu naslouchání a biblickým inspiracím:

Kam dál?
Slovo do pranice

Zajímavý podnět z jedné internetové diskuze:

Hlodá ve mě myšlenka vytvořit synodní skupinku v rámci širší rodiny. Zastoupení by bylo celkem reprezentativní: římští katolíci, čeští bratři a sestry, pokřtění nepraktikující, nepokřtění nepraktikující, praktikující necírkevní, hledající, váhající... (prostě solidní průřez naší společností).