Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb

Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb

Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb

Facebook Dobrovolnického centra


 •  
  Základní údaje

  Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb je organizační jednotkou Farní charity Cheb.

  Vlastním posláním centra je motivovat, rozvíjet, podporovat a realizovat zájem o dobrovolnikcou činnost v chebském regionu, a tak přispívat k rozvoji sociálně citlivé a solidární občanské společnosti.

  Kancelář DC při FCH: Kancelář Farní charity

  Sídlo: Dobrovolnické centrum při farní charitě ChebKostelní nám. 15, 350 02 Cheb

  Kontakty: [email protected], tel. 731 619 729 (Eva Kolafová)

  Vizitka a mapa: ZDE najdete vizitku dobrovolnického centra na serveru Centrum.cz (viz také mapa ukazující polohu kanceláře centra).

  IČ Farní charity Cheb: 73634409

  Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300

  Akreditace (MV ČR č. j. MV-121488-4/OP-2014): Dne 10. prosince 2007 byla našemu dobrovolnickému centru udělena a poté opakovaně v r. 2010 a 2014 prodloužena akreditace Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č.198/2002 Sb. o dobrovolnické službě pro území Chebu a Karlovarského kraje v následujících oblastech:

  • pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům

  • při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

  • při ochraně a zlepšování přírodního prostředí

  • při péči o zachování kulturního dědictví

  • při pořádání kulturních nebo sbírkových akcí

  Sponzoring: Každá peněžitá částka bude přijata s vděčností a použita na prospěšnou věc. Číslo účtu, na který můžete posílat své dary, je 220 699 597 / 0300; vs. pro dary na podporu dobrovolnictví 2200; vs. pro dary na podporu farní charity obecně 2100. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru, které můžete na konci roku použít pro odečet od základu daně z příjmu. Podrobnosti o sponzoringu farní charity se dozvíte ZDE.

  Výroční zprávy Farní charity Cheb od r. 2006 základní dokumenty dobrovolnického centra jsou ke stažení ZDE.

 •  
  Kdo je dobrovolník?

  Dobrovolník je člověk, který má chuť to, co umí, nezištně poskytovat ostatním, a také to pak dělá.

  Dobrovolníkem formálně spolupracujícím s naším centrem může být každý člověk starší 15 let, který ze své dobré vůle ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch potřebných lidí v rámci nějaké obsahově i časově vymezené činnosti.

 •  
  Proč být dobrovolníkem?

  Dobrovolnická činnost velmi často přináší:

  • pocit osobního naplnění,

  • šance k navázání přátelských vztahů,

  • prostor ke získání nových zkušeností a dovedností,

  • získání doplňkové odborné praxe v oboru studia,

  • větší šanci na trhu práce,

  • změnu životního stylu,

  • pocit osobního naplnění a uspokojení z pomoci druhým.

   

 •  
  Jak můžete pomoci?

  Líbí se vám myšlenka dobrovolnictví a chtěli byste ji podpořit?

  Pak se staňte:

  • DOBROVOLNÍKEM: Naše dobrovolnické centrum rádo uvítá lidi s různými zkušenostmi, dovednostmi a znalostmi. I když je naše služba motivována křesťanskou zvěstí a jsme začleněni do charitativní struktury katolické církve, toužíme spolupracovat s každým člověkem (věřícím, nevěřícím, jinak věřícím, hledajícím...), pokud je tolerantní k druhým lidem a jejich osobnímu přesvědčení, má chuť něco nového se naučit a dělat prospěšnou práci. Jak na to? Mrkněte se níže (Jak se stát dobrovolníkem?).

  • DÁRCEM: Každá i sebemenší peněžitá částka bude přijata s vděčností a použita na prospěšnou věc, o které budete vždy informováni. Hodnota daru či příspěvku je odčitatelná ze základu daně, stejně jako je tomu u jiných darů Farní charitě (na požádání vám vystavíme a zašleme potvrzení o daru či sponzorskou smlouvu). Číslo účtu Farní charity Cheb vedeného u Poštovní spořitelny, na který můžete zasílat své dary, je 220 699 597 / 0300. Variabilní symbol pro dary na podporu dobrovolnictví je 2200, na podporu farní charity obecně 2100. Jako specifický symbol uveďte své r. č. bez čísla, které je za lomítkem. Další info ke sponzoringu farní charity jako celku najdete ZDE.

  • PARTNEREM: Jste ochotní spolupracovat na šíření myšlenky dobrovolnictví? Jste tolerantní a otevření? Pak nás kontaktujte! Můžete se stát naším partnerem, ať už při vyhledávání dobrovolníků (třeba na školách), při jejich vzdělávání (lektoři, školtelé), supervizi (např. psychologické poradny apod.), dlouhodobým sponzoringem nebo firemním dobrovolnictvím, které zapojí vaše zaměstnance do dobrovolnictkých aktivit a zviditelní vaši firmu.

  • PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACÍ: Potřebujete ve vaší organizaci (škole, neziskovce, církvi, příspěvkové organizaci, veřejném sektoru...) nezištnou pomoc či službu? Pak se můžete stát tzv. "přijímající organizace" podle zákona o dobrovolnické službě. Přijímající organizací se může stát jakákoli nezisková organizace, která z dobrovolnického centra zprostředkujeme dobrovolníky pro její vlastní činnost a uzavřeme s ní dohodu o spolupráci. Opět nás můžete kontaktovat s jakýmikoli dotazy.

 •  
  Jak se stát dobrovolníkem?
  • Mrkněte se na programy, které naše dobrovolnické centrum nabízí, případně na poslání a vizi našeho dobrovolnického centra (obojí v oddílech níže).

  • Zastavte se na kus řeči v Kontaktním místě Farní charity (po kliknutí sem se dozvíte kontaktní hodiny).

  • Kontaktujte vedoucí dobrovolnického centra Evu Kolafovou nebo nám pošlete e-mail (kontakt).

  • Podívejte se, jaké vás čekají nutné formality, když si s námi něco začnete (viz jeden z dalších oddílů).

  Jestliže hledáte širší záběr, než vám můžeme nabídnout my, můžete také použít univerzální webový dotazník na www.dobrovolnici.cz. Hodně inspirace také můžete nalézt na dobrovolnik.cz.

   
 •  
  S kým spolupracujeme?

  Naše Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb je členem RADY dobrovolnických center Regionu Severozápad (RADA DC SZ) a součástí široké sítě dobrovolnických center v republice.

  RADA vznikla v únoru 2007 z iniciativy vedoucí Dobrovolnického centra Ústí nad Labem Lenky Černé a během roku 2007 se jejími členy stalo sedm dobrovolnických center či organizací pracujících s dobrovolníky z celého Podkrušnohoří, kteří se scházejí šestkrát do roka na celý den ke společné práci na rozvíjení této sítě.

  Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.

  Cílem RADY je vytvořit vzájemně prospěšně informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech a projektech.

 •  
  Z čeho jsme financováni?

  Kromě příspěvků od mnoha jednotlivých dárců je naše služba dlouhodobě podporována z grantového systému Města Cheb a z dotací na dobrovolnickou službu Ministerstva vnitra České republiky.

  Ekonomické dokumenty a výroční zprávy Farní charity Cheb, které zahrnují i přehled činnosti a hospodaření dobrovolnického centra, naleznete ZDE (sekce Charita).

  Pokud byste chtěli přispět, základní orientaci najdete výše v části Jak můžete pomoci? Podrobnosti o různých dalších možnostech sponzoringu farní charity včetně dobrovolnického centra pak najdete ZDE.

 •  
  Jaké máme dobrovolnické programy?

  Naše dobrovolnické centrum je zaměřené především na podporu charitativních služeb v Chebu a okolí (především ve spolupráci s organizaemi ze svazku Charita Česká republika a s Římskokatolickou farností Cheb), avšak můžeme zprostředkovat kontakty i na další neziskovky či příspěvkové organizace v regionu.

  Dobrovolnické centrum nabízí možnost zapojení se do následujících programů:

  Bolest a moudrost

  Program zahrnuje dva vzájemně se doplňující směry:

  • Doprovázení vážně nemocných: Zapojeni do tohoto programu dobrovolníci vyhledávají především v léčebně dlouhodobě nemocných, ale také v nemocnici či v domácnostech nemocné, kteří touží po blízké lidské přítomnosti. Tak jednou za týden či čtrnáct dní je navštěvují (zpočátku sněkým zkušenějším), nabízejí jim přátelský rozhovor. Jsou těmi, kdo naslouchají jejich slovům o bolestech, ale i radostech i moudrosti života a také těmi, kdo do světa nemocných přinášejí veselé a zajímavé novinky z „velkého" světa.
  • Aktivizační služby pro senioryV domovech pro seniory dobrovolníci v rámci tohoto programu působí jako společníci osamělých obyvatel. Mohou jim např. individuálně jednou za týden či čtrnáct dní navštěvovat (zpočátku sněkým zkušenějším), pomáhat se psaním dopisů, předčítat z knih, trávit snimi čas společnými rozhovory, přinášejí nové informace a podněty. Jindy zas třeba připraví nějaký skupinový projekt a hravou formou klientům umožňují znovu získat kontakt se sociálním prostředím.

  Sasanka

  • Služby rodinám pečujícím o děti s fyzickým či psychickým postižením: V tomto programu mohou dobrovolníci poskytovat své služby jak při jednorázových kulturních či vycházkových akcích (vítáni jsou fyzicky zdatní schopní tlačit vozík nebo nosit děti po neschůdných ternénech, avšak i slabší konstituce se zde mohou uplatnit při dalším organizačním zajištění), tak při pravidelné výpomoci přímo v rodinách.

  Martinův plášť

  • Služby v charitním šatníku: V rámci tohoto programu mohou dobrovolníci spolupracovat s týmem Noclehárny Betlém na zajišťování služeb v Nízkoprahovém denním centru, které jsou zaměřené na azylové ubytování, denní centrum pro lidi bez domova, sociální výpomoc a hygienickou očistu.

  Dědictví otců

  Benefiční akce a sbírky

  • Tříkrálová sbírka: Dobrovolníci při Tříkrálové sbírce, převlečeni za "tři krále", shromažďují příspěvky veřejnosti na podporu služby potřebným, rozdávají letáčky s informacemi o účelu sbírky nebo pomáhají s její organizací.
  • Benefiční akce: Dobrovolníci pomáhají při organizace tradičních benefičních akci jako je např. červnový Poutní (ultra)maraton či listopadová Františkolázeňská 24hodinovka.

  Ferda Mravenec

  • Práce všeho druhu: Dobrovolníci nabízejí "práce všeho druhu" a snaží se tak vyjít vstříc nejrůznějším okamžitým i dlouhodobým potřebám lidí, kteří hledají nějakou výpomoc.

  Máte-li zájem o uplatnění v jiných oblastech, napište nám (kontakt). 

  Hodně inspirace také můžete nalézt na dobrovolnik.cz.

 •  
  Jaké jsou formální záležitosti?

  První kontakt

  Můžete nás kontaktovat v naší charitní kanceláři (kontakt), telefonicky na č. 731 619 729 (Eva Kolafová) nebo mailem na [email protected]. Tím či oním způsobem si domluvíme osobní setkání, při kterém dohodneme další podrobnosti dobrovolnické služby. Poté společně vyplníme Registrační kartu.

  Zaškolení a uzavření smlouvy

  Pokud se při tomto vstupním kontaktu dohodneme na další spolupráci v konkrétním programu, nabídneme Vám účast na základním školení dobrovolníků, zkusíte se vybranou službu ve dvojici s někým zkušenějším a nakonec s Vámi uzavřeme smlouvu o spolupráci na konkrétní období. Na základě této smlouvy jste pak také pojištěni proti škodě, kterou byste při dobrovolnické službě nechtěně způsobili nebo která by byla způsobena Vám.

  Vlastní služba a supervize

  A pak už nic nebrání tomu, abyste spolu s námi a s nositeli jednotlivých služeb zažívali dobrodružství dělení se o vaše jedinečné dary a schopnosti s těmi, kteří potřebují Vaši pomoc, ale zároveň Vám zase budou ochotni dát ze svého životního bohatství, co mají k dispozici oni.

  Při tom budete průběžně doprovázeni jak lidmi zodpovědnými za tu kterou službu, tak také spolupracovníky našeho Dobrovolnického centra při pravidelných supervizních skupinových či osobních setkáních.

 •  
  Jak jsou dobrovolníci připravováni?

  Základní školení

  Každý dobrovolník, který se chce dlouhodobě zapojit do některého z našich programů, je zván k účasti na základním školení nabízeném zpravidla formou sobotního semináře. Tento seminář kromě základních administrativních informací a poučení o bezpečnosti práce zahrnuje také uvedení do smyslu dobrovolnické služby, seznámení se s posláním dobrovolnického centra, vyzkoušení si osobní podpory ve službě formou supervizní skupiny a pomoc v základní orientaci v jednotlivých dobrovolnických programech.

  Odborná školení

  V rámci jednotlivých programů (viz sekce výše) jsou příležitostně podle potřeby nabízeny další příležitosti k prohloubení znalostí a procvičení dovedností v té které oblasti služby. Termíny a témata budou vyhlašovány podle domluvy.

  Supervizní setkání

  Supervize je v dnešních pomáhajících profesích již běžně zavedený termín, pod kterým pro naše potřeby chápeme mezilidský vztah realizovaný ve dvojici či malé skupině, jehož obecným cílem je, aby se tzv. supervizor v pravidelných intervalech setkával s dobrovolníkem ve snaze zlepšit schopnost dobrovolníka účinně pomáhat lidem v rámci své dobrovolnické služby.

  Supervize v sobě zahrnuje především tyto rozměry:

  • vzdělávací: rozvoj dovedností, porozumění a schopností dobrovolníků v rámci jejich dobrovolnické služby
  • podpůrný: podpora při zvládání emocí a vnitřních procesů osobnostního zrání ovlivněných dobrovolnickou službou nebo tuto službu ovlivňujících
  • řídící: poskytování zpětné vazby a kontroly v oblasti kvality služeb a zvládání základních standardů dobrovolnické služby

  Všichni dobrovolníci dlouhodobě zapojení v našich programech se zavazují k účasti na alespoň pěti supervizních setkáních během roku. V jednotlivých programech je tato nabídka vždy konkrétně specifikována.

 •  
  Jaké je naše poslání a vize?

  (UNDER CONSTRUCTION)

 •  
  Kde získám další informace?

  Pro osobní či telefonickou konzultaci kontaktujte Kancelář Farní charity Cheb, e-mail [email protected]

  Další informace o Charitě získáte třeba ZDE, odkazy na jiná dobrovolnická centra a programy najdete ZDE, či ZDE, informace MV ČR o dobrovolnictví ZDE.

PhDr. Jiří Tošner (HESTIA):

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích."