Společenská či politická diakonie a sociální spravedlnost

Společenská či politická diakonie a sociální spravedlnost

Prohloubení sociální spravedlnosti a integrální ekologie ve společnosti

"Uplatňování lásky (caritas / diakonia) je úkonem církve jako takové a patří k podstatě jejího původního poslání. K pozornosti vybízíme zvláště u dvou základních směrů diakonie: pomáhající a takzvané politické... Politická diakonie je vyjádřením zodpovědné péče o osoby, politické uspořádání a struktury, které slouží občanské společnosti a také církvím. Jde především o odpovědnou správu veřejných záležitostí... Církev se neidentifikuje s žádnou politickou stranou, ale má povinnost oceňovat a podporovat to, co je konáno v evangelijním duchu a poukazovat na nedostatky. V širokém slova smyslu se nazývá politikou vše, co se týká vykonávání veřejné moci. V tomto smyslu neexistují apolitické postoje, a proto má církev konat také výše objasněnou politickou diakonii. Sněm tedy vyzývá všechny členy církve, aby podporovali, rozvíjeli a angažovali se v ní poháhající i politickou diakonickou službou, a to jak ve farnostech, tak v necírkevních zařízeních sociální sféry a ve veřejné správě... Diakonická služba církve není omezena jen na její samotný vnitřní prostor." (Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR z 9. července 2005, čl. 219 - 221)

Jestliže oblasti pomáhající diakonie se ve farnosti věnuje mnoho energie (viz Přehled pomáhajících diakonických služeb farnosti), v oblasti "politické diakonie" (jindy také nazývané "společenská diakonie" či "služba sociální spravedlnosti") se farnost ještě má mnoho co učit. Je to oblast, kde se učíme rovnováze mezi pastýřským postojem církve, který se snaží vyjít vstříc každému člověku, ať zastává jakékoli názory, nebo až vede jakkoli nám cizí způsob života, a prorockým postojem církve, kde jsou křesťané povoláni pozvednout svůj hlas a spolupracovat v kritickém postoji vůči jakýmkoli strukturám, které by hrozily destrukcí prostředí podporujícího lidskou důstojnost, svobodu, solidaritu a obecné dobro. 

V tomto duchu ve farnosti spolupracujeme především v těchto směrech:

INTEGRÁLNÍ EKOLOGIE: Farní iniciativa Žít Laudato si' Cheb spolupracuje se spolkem Chebsko za klima v oblasti ochrany klimatu, udržitelného rozvoje společnosti a ochrany přírody, a to včetně podílu na různých snahách o kritický dialog se strukturami lokální politiky. Za tím účelem podporujeme facebookovou stránku Žít Laudato si´ na českém Západě.

OBČANSKÝ AKTIVISMUS: Farnost propůjčuje své prostory různým občanským iniciativám a spolupracuje s nimi, jako např. Týden židovské kultury, výročí sebeupálení Jana Palacha, výročí popravy Milady Horákové, výročí 17. listopadu či výročí vzniku Československa apod. Tyto iniciativy se spolu s dalšími snažíme podporovat facebookovým profilem Zdravé Chebsko, stránky "pro všechny, kteří na Chebsku chtějí pomoci rozvíjet tvůrčí a otevřené společenství, které je nám domovem". Zde se snažíme uveřejňovat příspěvky, které buď (1) PROPOJUJÍ mezi sebou to, pro co stojí za to na Chebsku žít, nebo (2) POVZBUZUJÍ k tomu, díky čemu by se na Chebsku žilo lépe, nebo (3) POSVÍTÍ si na to, kvůli čemu se na Chebsku nežije dobře. Někteří z farníků navíc spolupracují s občanskou iniciativou ProHnutí zaměřující se na síťování ozdravných společenských sil napříč obory a zájmovými skupinami. 

POHOSTINNOST A PODPORA: V době uprchlické krize farnost svoji roli reflektovala nejen na rovině pomáhající diakonie, ale také na rovině diakonie politické (viz dokument pastorační rady "A mě by nemělo být líto Ninive?" (viz Lidé na útěku) a snažila se ovlivňovat veřejný prostor různými přednáškami, panelovými diskusemi a happeningy. Od té doby provozuje facebookovou stránku Ninive Cheb. Skrze farní charitu také spolupracujeme na dlouhodobých snahách o zlepšení situace lidí bez přístřeší skrze propojení různých rovin sociálního bydlení.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ CÍRKVE: V samotné církve se snažíme prohlubovat vědomí spravedlnosti a ochrany slabších, a to především v oblasti sexuálního, psychického a duchovního zneužívání. Farnost za tímto účelem provozuje facebookový profil Zneužívání v církvi (viz také Ochrana nezletilých a zranitelných osob v církvi). 

STUDIUM PRAMENŮ: Jednotliví věřící jsou ve farnosti vedeni k prožívání společenského a politického rozměru evangelia vedoucího nejen k osobnímu vztahu s Bohem, ale také k osvobození společenských struktur od nespravedlnosti a útlaku, např. skrze studium 4. kapitoly exhortace Evangelii gaudium (Sociální rozměr evangelizace), sociálních encyklik papeže Františka Laudato si' či Fratelli tutti či obecně sociální nauky církve (viz např. cyklus textů o sociální nauce církve na Revue TheofilPracovní skupina pro sociální otázky při ČBK či cyklus Lepší způsob politiky).

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY: Farnost se také dlouhodobě angažuje v oblasti smíření, uzdravení a prohloubení česko-německých vztahů a česko-německé spolupráce (viz sekce Česko-německá spolupráce). 

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ: K sociálně zdravé a solidární společnosti patří i silný rozměr dobrovolnických služeb. Proto naše farnost již po dlouhá léta skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb spolupůsobí při jeho rozvoji na Chebsku.