Poslání Římskokatolické farnosti Cheb

Poslání Římskokatolické farnosti Cheb

Posláním naší farnosti je
v Kristově Duchu a
ve spolupráci
se všemi lidmi dobré vůle
ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU
v jakékoli jeho podobě.

Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů,
kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území,
pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle
ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU.

Viz také oddíl Identita farnosti

Našimi vítanými partnery při naplňování tohoto poslání jsou i všichni ti, kdo jakkoli usilují o spravedlnost a lásku, prvotně pak křesťané z jiných sborů a církví, ale i všichni lidé dobré vůle.

Podrobnější rozvedení našeho poslání

ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU:

 • ŽÍT ŽIVOT s Kristem a s druhými
 • SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU pro Krista a pro druhé

Trochu poetičtěji je možné poslání naší farnosti vyjádřit takto:

Žít s těmi zde i s těmi tam,
být láskou dnešku, zítřku nadějí.
Žít tím, co žije,
a to, co umírá, provázet k smrti,
co život otvírá.

Pastorační vize naší farnosti

Tři pastorační ÚKOLY rozvíjejícími poslání naší farnosti (MISSIO):

 • SLAVENÍ aneb SLAVIT DAR KRISTOVA ŽIVOTA v učednické obci (bohoslužba a svátosti, ř. leitúrgia)
 • SOLIDARITA aneb SLOUŽIT DAREM KRISTOVA ŽIVOTA všem potřebným (služba milosrdenství a spravedlnosti, ř. diakonia)
 • SVĚDECTVÍ aneb SVĚDČIT O DARU KRISTOVA ŽIVOTA všem lidem (služba sdílení evangelia, ř. martyria)

Tři rozměry vnitřního života naší farní obce (COMMUNIO):

 • SOUNÁLEŽITOST ŽIVOTA V TĚLE KRISTOVĚ propojující farnost s širokým okolím (široké vztahy, ř. oikos)
 • SKUPINY ŽIJÍCÍ V TĚLE KRISTOVĚ v osobních vztazích (osobní závazné vztahy, ř. koinonia)
 • SLUŽBY ŽIVOTU V TĚLE KRISTOVĚ vzájemně spolupracující na základě obdarování (služby založené na darech, ř. charismata)

Zakořenění života a služby farní obce (MYSTERIUM):

 • SPIRITUALITA TĚLA KRISTOVA rozvíjená učednictvím a růstem ke zralosti (učednictví a svatost, ř. mystagógia)

K vytváření prostoru pro rozvoj poslání a života naší farní obce slouží tyto podpůrné NÁSTROJE:

 1. SPRÁVA DOPROVÁZEJÍCÍ ŽIVOT (pastýřské vedení, ř. episkopé)
 2. STRUKTURY VYTVÁŘEJÍCÍ PODMÍNKY K ŽIVOTU (organizační řízení, ř. organismós)
 3. SPRÁVCOVSTVÍ SPRAVUJÍCÍ PROSTŘEDKY K ŽIVOTU (hospodaření s majetkem, ř. oikonómia)

poslani_farnosti_graf

Zaměření našeho poslání

Vůči komu?

Toto své poslání chceme naplňovat vůči všem lidem, se kterými se setkáváme, z nich pak prvotně vůči všem slabým, chudým, nemocným a jakkoliv potřebným.

Kde?

Zvláštním způsobem se naše poslání týká prvotně těch, kteří žijí, zdržují se nebo navštěvují naše společenství či služby na území farnosti, ale i všech ostatních, se kterými se setkáváme v prostorách našeho života, které se často nemusí krýt s geografickými hranicemi naší farnosti (v rodině, v práci, ve škole, v obchodě, v klubech, při zábavě, při odpočinku, v politice, v kultuře, na ulici, na cestách...). Viz část Území a mapa naší farnosti v Základních údajích o farnosti. 

S kým?

Své poslání chceme naplňovat především ve společenstvích a skupinách naší farní obce a skrze služby naší farnosti a farní charity. Našimi vítanými partnery jsou ovšem i všichni ti, kdo jakkoli usilují o spravedlnost a lásku, prvotně pak křesťané z jiných sborů a církví.

Jak?

Toto poslání chceme naplňovat tak, aby odpovídalo jak Kristovu evangeliu, tak potřebám naší doby a přiměřeně konkrétní situaci a dotyčnému člověku.

Pastorační záměry farnosti

Toto poslání naší farnosti je pro nejbližší léta zkonkretizováno v následujícím pracovním dokumentu: