Synoda o synodalitě - proces

Synoda o synodalitě - proces

Synoda o synodalitě

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Novinky:

 

Ke staronové podobě církve

 •  

Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání

logo_cz_jpeg_logo Dne 21. května 2021 vyšel na Vatican News článek nazvaný "Nová forma biskupské synody", o čtvrt hodiny později převzatý i serverem Cirkev.cz (ZDE). Článek na první pohled nenápadný, při bližším pohledu však informující o pokusu o poměrně revoluční (nebo spíše zdravě reformní) posun v katolické církvi na celosvětové rovině. Dovolíme si zde tento článek téměř celý převzít (v běžném či tučném písmu) a doprovodit několika vysvětlujícími či interpretujícími komentáři. Aktualizace z 9. září 2021: V úterý 7. 9. 2021 pak byl ve Vatikánu vydán přípravný dokument synody doplněný o praktickou realizační příručku (tzv. "vademecum"). V menu vpravo najdete odkazy na další informace o synodě a jejím průběhu v chebské farnosti. Pod článkem pak jsou k dispozici odkazy na další informační zdroje k synodě. Aktualizace z 9. listopadu 2021: V pátek 29. října 2021 bylo z Vatikánu oznámeno, že na žádost mnohých biskupů prodlužuje první fázi synody věnovanou naslouchání v místních církvích do 15. srpna 2021 (v češtině ZDE).  

Ve dnech 9. a 10. října zahájí papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální.

Obratem "synodální proces" zde je myšlen především průběh vlastní biskupské synody (tedy poradní shromáždění biskupů z celého světa spolu s papežem), ale také tím může být zároveň míněn i vnitřní pohyb v celé církvi, které se poslední desetiletí vydala na cestu od církve striktně hierarchické (spravované autoritativně odshora dolů), k církvi synodální (tj. k církvi hledající i ve svých rozhodovacích strukturách vyváženosti mezi "hierarchickým principem" zabezpečujícím zakořenění v počátcích evangelia v Kristu a "synodálním principem" zabezpečujícím zakořenění v Božím lidu putujícím teď a tady tímto konkrétním světem; řecké slovo "syn-hodos" znamená "společná cesta"). 

(Tento synodální proces) bude spočívat v konzultacích a rozlišování.

Slovo "konzultace" (podobně jako dialog, participace, spoluúčast, společenství apod.) jsou slova používaná v církevních dokumentech již nejpozději od II. vatikánského koncilu (1962 - 1965), zatímco slovo "rozlišování" přinesl do centrálních církevních dokumentů právě papež František. Zdá se, že tímto důrazem na (duchovní) rozlišování (jak je chápané především v ignaciánské tradici) se papež snaží do procesů, které jsou jinak praktikované i v rámci rozhodovacích či řídících grémií v ostatních organizacích, vnést právě to typicky křesťanské, co tyto procesy bude vždy odlišovat od procesů čistě demokratických. 

Tento synodální proces vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Boží lid. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Průběh synodálního procesu popisuje 21. 5. 2021 vydaný dokument sekretáře synody potvrzený papežem Františkem. Podle něho se synodální shromáždění v Římě odsune o rok později než se původně plánovalo. Téma synody však zůstává stejné: Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání

Nejen téma synody je jedinečné (protože tématem není nějaká konkrétní oblast života či služby církve, ale celkový styl jejího fungování). Jedinečná bude i její forma (do synodálního procesu budou vtaženy všechny diecéze - a v nich, jak lze očekávat, i jednotlivé farnosti). Poselstvím této synody tedy nebude skryto pouze v dokumentu, který z ní vznikne, ale zároveň také v samotném jejím průběhu. Je dobře ovšem také věnovat pozornost vlastnímu tématu synody, které nezůstává jen u reflexe vnitřního fungování církve, ale zaměřuje se na její "poslání". Přičemž toto vnitřní fungování církve musí být chápáno vždy jen a pouze jako nástroj naplňování tohoto poslání.  

Integrální synodální proces

"Integrální synodální proces se bude autenticky realizovat pouze tehdy, budou-li do něj zapojeny jednotlivé místní církve,” zdůrazňuje dokument.  Autentické zapojení místních církví se může uskutečnit pouze tehdy, pokud se na něm budou podílet také zprostředkující orgány synodality, tj. synody katolických východních církví, rady a shromáždění církví sui iuris a biskupské konference se svými národními, regionálními a kontinentálními institucemi.

"Integrálním" procesem se zde myslí proces vše zahrnující, komplexní, celostný. "Místními církvemi" se zde míní buď diecéze (v našem případě Plzeňská diecéze), nebo diecéze sdružené v rámci jednotlivých biskupských konferencí (v našem případě česká a moravská církevní provincie). Proto bych si zde dovolil předpokládat, že aby tento proces byl "integrální" a "autentický" i na té naší, diecézní úrovni, budou do něj s velkou pravděpodobností muset být vtaženy také ony "zprostředkující orgány synodality", které fungují na diecézní rovině: diecézní kněžská rada, diecézní pastorační rada a pastorační rady farností. 

Podle přání vysloveného papežem Františkem při oslavách 50. výročí ustavení synody v říjnu 2015, aby "laici, pastýři a římský biskup" šli společnou cestou, dochází tedy k další “decentralizaci” synodního procesu. Jeho slavnostní zahájení proběhne ve Vatikánu za přítomnosti papeže ve dnech 9. a 10. října 2021.

Diecézní fáze: Konzultace a účast Božího lidu

Jednotlivé církve (diecéze) zahájí synodální proces v neděli 17. října 2021 pod vedením diecézního biskupa. Cílem této fáze je konzultace Božího lidu, proto sekretariát biskupské synody zašle přípravný dokument doplněný dotazníkem a Vademecum (tj. jakýsi "návod k použití") s návrhy pro konzultace v každé místní církvi. Stejný dokument bude zaslán úřadům kurie, uniím představených a vyšších představených, společnostem a sdružením zasvěceného života, mezinárodním laickým hnutím, univerzitám nebo teologickým fakultám.

Z toho se opravdu zdá, že tento nový formát synody předpokládá zapojení církve ve všech jejích údech, a to zapojení přiměřeně strukturované, napomáhající tak tomu, aby opravdu nikdo nebyl pominut. Věřím tomu, že toto zapojení všech lze docela dobře zorganizovat, i když jednoduché to nebude. Nejspíše se bude muset dít přes zavedené "orgány participace" (prostředí spoluúčasti), kterým jsou ve farnostech především pastorační rady. Ovšem klíčový bude onen zpětný proces, jak toto zapojení a možnost vyslovení se všech věrně ("autenticky") odzrcadlit zpět na oněch vyšších rovinách synodality, ke kterým to bude nutně směřovat. Konkrétně: Jak to, co v pastorační radě (nebo při shromáždění farnosti, případně v nějakém "synodálním kroužku") v Horní Dolní řekne jakýsi Honza Vomáčka, může také pak doletět až ke sluchu všech biskupů či dokonce papeže? Je je vůbec možné, aby tam doletělo všechno? A pokud ne, kdo a na základě jakých kritérií bude tyto vstupy ze "základny" zpracovávat, interpretovat, zevšeobecňovat a posílat "nahoru"? Zdá se, že na něco z toho je pamatováno: 

Každý biskup do října 2021 pověří ve své diecézi člověka zajišťující kontakt s biskupskou konferencí; biskupská konference (z původního "který" podle anglické verze článku opravil PH) pak určí další zodpovědnou osobu nebo tým pro komunikaci s generálním sekretariátem synody. Diecézní rozlišování vyvrcholí "předsynodálním setkáním". Příspěvky budou zaslány biskupské konferenci. Ve zkratce:

 • 17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody s biskupem Tomášem Holubem v plzeňské katedrále a ve farnostech
 • Biskup každé diecéze určí diecézní synodní koordinátory, kteří spolu s týmem budou moderovat celý synodální proces na úrovni diecéze (v plzeňské diecézi jsou těmito koordinátory Jindřich Fencl a Jana Černíková, kontakt [email protected])
 • V každé farnosti budou ustanoveni koordinátoři farních synodálních skupinek, které zde vzniknou (v chebské farnosti to jsou Eva Kolafová, Ivana Čamková a Martin Svatek, kontakt [email protected]).
 • 6. listopadu 2021 – setkání koordinátorů procesu z farností s biskupem a diecézními koordinátory v Plzni
 • V průběhu měsíců listopad 2021 až březen 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech
 • 26. února 2022 – plzeňské diecézní presynodální setkání (v jiných diecézích budou tato diecézní setkání v dubnu a květnu 2022)
 • Do 31. března 2022 – termín odeslání všech výstupů ze setkání skupinek (skupinky se mohou samozřejmě setkávat dál a probírat např. další odstíny synodality)
 • Sobota 2. dubna 2022 - presynodální diecézní setkání s biskupem v Plzni - Liticích pro delegáty farností, vikariátů, řeholí, charit, komunit apod.
 • Zpracování návrhu diecézní syntézy diecézními koordinátory ve spolupráci s Diecézní pastorační radou
 • Začátkem května - předání návrhu diecézní syntézy biskupovi Tomášovi a dalším lidem zapojeným do synodního procesu s možností připomínkování
 • 15. května 2021 – po schválení biskupem odeslání finální verze souhrnné zprávy za diecézi Národnímu synodálnímu týmu (konec diecézní fáze synody)

Národní fáze: Syntéza a celonárodní setkání 

Biskupové, shromážděni ke společnému rozlišování vypracují syntézu, která bude zaslána generálnímu sekretariátu synody. Tato první fáze potrvá do 15. srpna 2022. Po získání podkladů bude v prosinci 2022 vypracováno první Instrumentum laboris (tj. pracovní, předběžný dokument k diskuzi), které bude zveřejněno a rozesláno partikulárním církvím.

Zde je dobré, že to, co se postupně "přežvejká" a zobecní při cestě oněch podnětů "nahoru", bude pak po příslušném zpracováním posláno opět "dolů", do "partikulárních církví" (tedy do diecézí, potažmo možná i do farností), kde bude možnost tento provizorní pracovní dokument (v duchu duchovního rozlišování) připomínkovat.

Kontinentální fáze: Dialog a rozlišování

Tím začíná další, kontinentální fáze, která je naplánována od září 2022 do února 2023, a jejím úkolem bude vést dialog o Instrumentum laboris.

Od 24. 11. 2022 je v českém překladu k dispozici Pracovní dokument pro kontinentální etapu synody o synodalitě, tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy synodálního procesu z celého světa. Dokument bude základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy synody o synodalitě.

ZDE najdete informace, jakým způsobem je možné se do této společné reflexe zapojit v plzeňské diecézi. Výsledky této společné reflexe předloží jednotlivé diecéze do 15. 1. 2023. Odpovědi budou shrnuty za celou biskupskou konferenci a postoupeny kontinentálnímu synodnímu shromáždění, které se sejde v Praze 5. - 9. února 2023 a vypracuje svůj vlastní závěrečný dokument, v němž se zamyslí nad třemi otázkami s ohledem na své specifické prostředí.

Během prvních pěti dnů kontinentálního jednání Synody bude každou biskupskou konferenci zastupovat 14 delegátů. Osobně do Prahy přijedou její předseda a tři další zástupci, zatímco dalších deset se připojí online. Zbývajících 44 účastníků pozve přímo CCEE, a to včetně zástupců ostatních křesťanských církví.

Účastníci kontinentálního setkání v Praze mají nyní předložit návrhy, jak by se v budoucnu mohl celý Boží lid spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi. Základem jejich rokování bude dokument, který byl vypracovaný na základě podnětů z téměř všech diecézí na světě a koncem října představen ve Vatikánu (ZDE). Budou také diskutovat o tom, jak může církev naplňovat své poslání v současných společenských podmínkách.

Na závěr svých diskuzí, každá kontinentální skupina vypracuje finální dokument, který v březnu 2023 zašle generálnímu sekretariátu. Tento sekretariát pak, na základě těchto kontinentálních dokumentů, vypracuje druhé Instrumentum laboris, které bude zveřejněné v červnu 2023.

Závěrečné dokumenty pak každá kontinentální pracovní skupina předloží sekretariátu synody do 31. března 2023. Na základě závěrečných dokumentů z kontinentálních shromáždění bude do června 2023 vypracováno Instrumentum laboris pro podzimní celosvětové shromáždění synody v Římě.

Univerzální fáze: Biskupové v Římě

Synodální proces vyvrcholí v říjnu 2023 a pak znovu v říjnu 2024 (viz ZDE) slavením shromáždění biskupů v Římě podle postupů stanovených v apoštolské konstituci Episcopalis Communio.


Papež František po modlitbě Anděl Páně v neděli 16. 10. 2022:

"Drazí bratři a sestry, 10. října minulého roku byla zahájena první fáze XVI řádného generálního shromáždění biskupské synody na téma 'Za synodální církev: společenství, spoluúčast, poslání'. Od té doby tato první fáze synody probíhá v místních církvích, a to skrze naslouchání a rozlišování. Plodů zahájeného synodálního procesu je mnoho, ale aby dosáhly plné zralosti, je třeba nespěchat. Proto, abychom měli k dispozici dostatečně dlouhé klidné období pro rozlišování, rozhodl jsem, že synodní shromáždění se budou konat ve dvou sezeních. První proběhne od 4. do 29. října 2023, druhá pak v říjnu 2024. Věřím, že toto rozhodnutí podpoří chápání synodality jako konstitutivního rozměru církve a pomůže všem, aby ji žili jako společnou cestu bratří a sester, kteří vydávají svědectví o radosti evangelia."

V angličtině, italštině a španělštině k dispozici ZDE.

Další podrobnosti ZDE.

Zde se tedy bude konzultovat, sdílet a rozlišovat pravděpodobně nejprve v rámci jazykových či jinak strukturovaných skupin, později pak na plénu celé synody. Synoda nejspíše vydá vlastní, dvoutřetinově schválený dokument, který pak papež přijme za svůj, případně k němu vypracuje svůj vlastní komentář formou Apoštolské exhortace. 

Co lze nakonec od celého tohoto procesu očekávat? Stejně důležitá (či možná i důležitější) bude samotná cesta, kterou takto společně v celé církvi projdeme, než vlastní dokument či dokumenty, které z této cesty vzniknou. I když tyto dokumenty, pokud budou autentickým svědky této cesty, budou moci na nějaký čas posloužit jako důležité ukazatele pro cestu další.

Pro cestu, na které, jak osobně doufám, už nebudeme k životu potřebovat slovíčka jako "laici" či "hierarchie", protože si vystačíme se slovy jako společenství "Božího lidu", "bratří a sester" či "věřících" se společným posláním, uprostřed kterého má každý svoji jedinečnou roli či službu a ve kterém jedna ze svátostí, svátost svěcení, slouží jako živé a služebné znamení královského kněžství všech a spojení s poselstvím, smrtí a životem Ježíše Krista, jediného kněze Nového zákona.

„'Máme zde úžasné tajemství, které nám ukazuje, jak snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. Nikdo ať nemusí počítat s životem v osamění. … Potřebujeme společenství, které nás podporuje a pomáhá nám, v kterém si můžeme navzájem pomáhat hledět do budoucnosti. Jak důležité je společně snít! … Jsme-li sami, vystavujeme se nebezpečí, že uvidíme přeludy, věci, které tu nejsou. Ale sny, ty se vytvářejí společně.' Sněme tedy jako jedna lidská rodina, jako souputníci s týmž lidským tělem, jako děti jedné země, která je naším společným domovem, každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý svým vlastním hlasem, všichni jako bratři a sestry!" (Fratelli tutti, čl. 8)

 

Modlitba za synodu: Adsumus Sancte Spiritus

Každé zasedání Druhého vatikánského koncilu začínalo modlitbou Adsumus Sancte Spiritus, což jsou první slova jejího latinského znění a znamenají „Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý“. Používá se při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636). Když tedy nyní zahajujeme tento synodální proces, zveme touto modlitbou Ducha Svatého, aby v nás působil, a my se tak stali společenstvím a lidem milosti. Pro synodální cestu v letech 2021–2023 jsme připravili její zjednodušenou verzi, aby se ji snadno mohla modlit kterákoli skupina nebo liturgické shromáždění. (Synoda o synodalitě: Vademecum)

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)

 

Podle článků na Vatican News a Cirkev.cz
zpracoval Petr Hruška 

Další témata na těchto stránkách (více viz v připojeném menu):
Základní stránky Synody: