Žít Laudato si Cheb

Žít Laudato si Cheb

Žít Laudato si' Cheb 

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Žít Laudato si' Cheb je volným společenstvím lidí na Chebsku, kteří chtějí žít a působit tak, aby ekologické obrácení, k němuž vyzývá encyklika Laudato si' papeže Františka, proniklo českou církev a společnost.

Tato webová stránka poskytuje malé nahlédnutí do pramenů, ze kterých naše iniciativa čerpá, a aktivit, kterých se účastní či které sama organizuje. 

Další informace najdete na FCB stránce ŽÍT LAUDATO SI' NA ČESKÉM ZÁPADĚ (původně Žít Laudato si' Cheb). 

Po přesunu faráře Petra Hrušky do Plzně v r. 2022 se po nějakém váhání iniciátoři této aktivity shodli, že se pokusí působnost této iniciativy rozšířit na celou Plzeňskou diecézi. 14. 8. 2023 proto facebookovou stránku přejmenovali na Žít Laudato si' na českém Západě (facebook.com/LaudatoSiCeskyZapad) a aktuální zásobník tematických odkazů a informací byl převeden pod blog Petra Hrušky Agasoviny (agas.cz/laudatosi). 

Na FCB stránce se pak objevilo toto oznámení:

 

PŘEJMENOVÁVÁME SE NA "ŽÍT LAUDATO SI' NA ČESKÉM ZÁPADĚ"

Vážení a milí, po domluvě s členkami chebské farní skupinky, která před lety iniciovala a průběžně udržovala při životě facebookovou stránku Žít Laudato si' Cheb (viz farnostcheb.cz/laudatosi) se chceme pokusit spojit síly z více podobně potrefenými lidmi z Plzeňské diecéze (tj. víceméně z Karlovarského a Plzeňského kraje) a rozšířit působení této iniciativy za hranice chebské farnosti. Pod křídla nás bere bývalý chebský farář Petr Hruška a centrum informací bude na jeho blogu Agasoviny (agas.cz/laudatosi).

Pokud se tedy jinde v diecézi najdou lidé či iniciativy, kterým leží na srdci péče o společný domov v duchu encykliky papeže Františka Laudato si' a rádi by se zapojili do této volné sítě, budeme rádi, když se nám ozvou. A nemusí to být stejní šílenci, jako někteří Chebáci, kteří se pak do poničené přírody ponoří nejen po uši, ale až po kolena! ????

Jsme součástí hnutí Žít Laudato si' Česká republika (FCB) a lokálně spolupracujeme se spolkem Chebsko za klima, z. s. (FCB).

Zelené hospodaření: V létě 2020 farář požádal nového člena ERF, Jiřího Kolafu, aby se v ekonomická radě zvlášť věnoval tématu k přírodě šetrného hospodaření farnosti a pomáhal tak farnosti rozvíjet již započaté kroky (např. třídění odpadu, Zelená zrnka, certifikace farnosti vstřícné k životnímu prostředí na www.ckes.cz, návrhy na čerpání ze „zeleného fondu“ vzniklého z desátku z prodeje pozemků městu Chebu apod.) a ve spolupráci s iniciativou Žít Laudato si‘ Cheb rozvíjet i další oblasti (např. projekt Zelená firma a další kroky, které vyplynou z procesu certifikace).   

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Nejbližší akce:

Online inspirace:

  • www.ekologickakonverze.cz (inspirace jak pro osobní, tak pro rodinný či farní život v duchu encykliky Laudato si' papeže Františka)
Uzdravit svět - série katechezí papeže Františka:

Našimi domácími inspiracemi jsou např. Česká křesťanská enviromentální síťLaudato Si, z. s. (FCB), Ekologická sekce ČKA, či Ekologická sekce SO ČBK

Ze zahraničních iniciativ jsou nám pak blízké např. Laudato Si' Movement (FCB), Season of Creation, či Laudato si' Generation.

Teoretické zázemí i praktickou podporu nacházíme v projektu Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku.

Dále je vám k dispozici příběh vzniku Žít Laudato si' Cheb a zásobník odkazů na různé prameny a inspirace.

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Příběh Žít Laudato si' Cheb

První září 2019 jsme u nás v chebské farnosti slavili Den stvoření, naslouchali jsme při kázání úryvkům z encykliky Laudato si' (e-kniha zdarma), přemýšleli jsme, jak konkrétně přispět k ochraně prostředí, ve kterém žijeme, vytvořili jsme postupně doplňovaný “zásobník” dalších podnětů a inspirací (viz níže) a nechali jsme to vše na sebe během následujícího Času stvoření působit.

Když se pak 17. října 2019 sešla naše pastorační rada, velmi rychle jsme se shodli, že bychom rádi ve farnosti na tyto podněty navázali nějakým praktickým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Porozhlédli jsme se tedy trochu po virtuálním prostoru a nechali se inspirovat iniciativou Žít Laudato si' Česká republika, která si dala do “štítu” tato slova:

Žít Laudato si' Česká republika je laické hnutí, které má za cíl rozvíjet v České republice témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Jedná se zejména o otázky lidmi způsobené klimatické změny a klimatické (ne)spravedlnosti, sounáležitost s celým lidmi zneužívaným světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Tato témata otevíráme především činností malých místních společenství, slavením Dne modliteb za péči o stvoření, přednáškami, výstavami a filmovými projekcemi... Usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že pouze z nápravy vztahů mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

K této iniciativě bychom rádi přispěli i svojí troškou do mlýna a rozhodli jsme se vydat na cestu změny smýšlení naší farnosti v duchu Františkovy encykliky Laudato si'. Konkrétní způsoby, spolupracovníky a témata budeme sice teprve objevovat, ale volání k proměně je tak naléhavé, že jsme se rozhodli alespoň vykročit a krok za krokem vnímat, kudy budeme vedeni. Tento virtuální prostor chápeme jak jako prostor pro toto společné hledání, tak také jako prostor pro pozvání dalších ke společné cestě.

Na této společné cestě sdílíme stejnou VIZI, kterou na svých stránkách uvádějí iniciátoři Žít Laudato si’ Česká republika:

Zatímco jiná sdružení reagují na výzvy globální environmentální krize snahou tvořit, propagovat a politicky prosazovat technologická řešení, která umožní uchovat materiální svět ve stavu, v jakém nyní je, v Žít Laudato si‚ Česká republika usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že schopnost nalézat a ochota využívat světu příznivá technologická řešení je výrazem lidského ducha žijícího v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Jsme přesvědčeni, že jevy, jako je vymírání živočišných druhů a globální oteplování, jsou důsledkem lidmi způsobeného narušení vztahů, proto se zaměřujeme na rozvíjení a nápravu vztahů k Bohu, k bližním, k sobě samým a k přírodnímu světu a prosíme za sebe i za všechny lidi, abychom ve světle Boží milosti poznávali, jak tyto vztahy napravovat a pečovat o ně. Z nápravy vztahů pak mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

Jak píše ve své encyklice Laudato si' (e-kniha zdarma) papež František:

Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh… (LS 2) Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem. (LS 217)

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Modlitba za naši Zemi

Modlitba ze závěru encykliky papeže Františka Laudato si' (e-kniha zdarma)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Amen.

Petr Hruška
emeritní farář Řk farnosti Cheb
Žít Laudato si' na českém Západě

Zásobník inspirací a pramenů

K encyklice papeže Františka Laudato si':

Lokální iniciativy na Chebsku:

Praktické tipy, příručky, podklady:

Podněty a inspirace k modlitbě:

Články, studie, reflexe, zprávy, osobnosti, filmy:

Křesťanské iniciativy v České republice:

Ostatní iniciativy v České republice:

Obchody, služby a nástroje:

Lesní mateřské školy a kluby:

Podněty a inspirace v angličtině:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)