Nemocní a senioři

Nemocní a senioři

Návštěvy nemocných a osamělých v domácnostech i lůžkových zařízeních

Náplň služby nemocným

  • Cíl služby: Smyslem této dobrovolnické služby je doprovázení nemocných, kterým se lidé zapojení do této služby snaží pomoci především v jejich osobních praktických, psychických i duchovních potřebách, jež vážná nebo dlouhotrvající nemoc přináší.
  • Srdce služby: Jádro služby tedy spočívá spíše v sociální sféře, kdy nemocnému nabídne pravidelný prostor ke sdílení jeho zkušeností, otázek i bolestí, jež situace nemoci s sebou přináší. Pro lidi osamocené je nabídka této služby často jediným místem, kde na ně má někdo čas, ale i těm, kteří osamoceni nejsou, přináší nové inspirace k vyrovnání se s nemocí, případně se vztahy, jež narušují jejich duševní a duchovní zdraví.
  • Duchovní rozměr: Nemoc a stáří často více otvírají duchovní rozměr života otázkami po smyslu, utrpení či lásce a svobodě, zde služba nabízí záchytné body nesené křesťanskou vírou. Pro lidi praktikující křesťanskou víru je služba nemocným prostředkem, jak zůstat v kontaktu se společenstvím farnosti a se slavením eucharistie (skrze donesení svatého přijímání). 
  • Svépomocný charakter: Tato služba tedy nemá odborný zdravotnický ani pečovatelský rozměr, je omezena spíše na jednotlivé situace, kdy může nemocnému krátkodobě pomoci se zajištěním některých jeho běžných potřeb (návštěva lékaře, nákup, drobná pomoc v domácnosti). Služba chce také prvotně podporovat nejbližší okolí nemocného a doprovází jeho blízké i širší rodinu. 

Kdo se službě věnuje

Službě se věnují především dobrovolníci z řad věřících naší farnosti. Služba může být dlouhodobějšího charakteru se zaměřením na širší okruh navštěvovaných, může se však také zaměřit jen na několik či jednoho nemocného. Často nejlépe poslouží nejbližší z rodiny, kteří mohou být farářem dočasně pověřeni i k donášení svatého přijímání. Do služby se však skrze naše dobrovolnické centrum zapojují i mladí studenti středních škol, zpočátku v doprovodu již zkušenějších dobrovolníků. Vítaná je též iniciativa nových zájemců o tuto službu (zájemci se mohou orientovat na stránkách dobrovolnického centra).

Kde služba již funguje

Služba se realizuje především v LDN Amica Centrum v Chebu a DPS Skalka v Chebu, na požádání funguje i v Nemocnici Cheb nebo v domácnostech.

Kontaktní osoby služby

Vedoucím služby je farář ve spolupráci s ředitelkou farní charity (viz KONTAKTY).

V nemocnici Cheb se můžete kromě faráře obrátit také přímo na nemocničního kaplana Metoděje Víta Kouta (tel. 773 660 205), který pak může zprostředkovat další služby či jiné duchovní.

Pokud se nemocný nachází doma, je třeba dát vědět faráři, farní charitě či ve farní kanceláři

Možnost zapojení se

Do této služby je možné se zapojit skrze naše dobrovolnické centrum a jeho program Bolest a moudrost.

Náplň služby seniorům

Charitní služba seniorům je v naší farnosti realizována především jako dobrovolnická služba v domovech pro seniory, kde dobrovolníci působí jako společníci osamělých obyvatel. Mohou je např. individuálně jednou za týden či čtrnáct dní navštěvovat (zpočátku s někým zkušenějším), pomáhat jim se psaním dopisů, předčítat z knih, trávit s nimi čas společnými rozhovory, přinášejí nové informace a podněty. Jindy zas třeba připraví nějaký skupinový projekt a hravou formou klientům umožňují znovu získat kontakt se sociálním prostředím. Patří sem také služba farního taxi.

Kdo se službě věnuje

Službě se věnují především dobrovolníci z řad věřících naší farnosti. Do služby se však skrze naše dobrovolnické centrum zapojují i studenti středních škol, zpočátku v doprovodu již zkušenějších dobrovolníků. Vítaná je též iniciativa nových zájemců o tuto službu (zájemci se mohou orientovat na stránkách dobrovolnického centra).

Kde služba již funguje

Službu se snažíme zprostředkovávat především v DPS Skalka v Chebu, DPS Spáleniště v Chebu a v Amica Centrum Cheb, příležitostně i v domácnostech.

Kontaktní osoby služby

Vedoucím služby je farář (viz KONTAKTY), na kterého je možné se obracet při jakýchkoli nejasnostech. Dobrovolníky pak prakticky koordinuje farní charita (tel. 731 619 729).

Možnost zapojení se

Do této služby je možné se zapojit skrze naše dobrovolnické centrum a jeho program Bolest a moudrost.

Ostatní diakonické služby farnosti