Poslání a vize Farní charity Cheb

Poslání a vize Farní charity Cheb

Identita Farní charity

Farní charita Cheb (dále FCh Cheb) je evidovanou právnickou osobnou s vlastní právní subjektivitou v souladu se zák. 3/2002 Sb. Podle Stanov Diecézní charity Plzeň, část II., čl. 4, odst. a) je metodicky řízena Diecézní charitou Plzeň, jejíž je členem (viz také Stanovy FCH Cheb, část II, čl. 3). Jsme evidováni v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

FCh Cheb působí na území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. na katastrálním území obcí Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí n. Ohří, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice.

Poslání Farní charity

Farní charita Cheb je jedním z hlavních nástrojů pro zabezpečení diakonické části poslání naší farnosti (služba), která je vedle poslání liturgického (slavení) a evangelizačního (svědectví) jednou ze tří základních částí poslání naší farnosti ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU.

Posláním FCh Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi a vycházet při tom z principů křesťanské lásky.

To konkrétně znamená: Členům místní farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků mezi sebou navzájem tak, aby nikdo z nich netrpěl nouzi, a aby mohli v osobním životě i organizovaně v oblasti své působnosti sloužit těm, kteří trpí nespravedlností, samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim účinnou a přeměřenou pomoc.

Toto poslání je uskutečňováno především následujícími cestami:

 • podporou sociálního cítění a účinné solidarity členů místní farní obce mezi sebou i navenek
 • poskytováním charitativních, pastoračních či sociálních služeb členům místní farní obce i ostatním lidem v nouzi bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení, vyznání či přesvědčení
 • zprostředkováváním takovýchto služeb poskytovaných jinými subjekty a spoluprací s těmito subjekty (církvemi, neziskovými organizacemi, obcemi, dobrovolníky apod.)

Služby Farní charity dbají na to, aby při rozvíjení diakonie ve farnosti existovala vyváženost mezi:

 • důrazem na osobní službu pomáhající lásky vůči jednotlivcům v jejich jedinečných potřebách,
 • důrazem na postoj účinně podporující oprávněnou naději na spravedlivější společnost,
 • důrazem na duchovní rozměr služby na základě svědectví křesťanské víry a modlitby

Rozvojová vize Farní charity Cheb (2007 - 2012)

V roce 2007, když jsme o této vizi v procesu společného hledání uvažovali, jsme došli k závěru, že v horizontu příštích pěti let (tj. v letech 2007 - 2012) budeme chtít směřovat k farní charitě, která je účinným a praktickým nástrojem pomáhajícím v Chebu a okolí rozvíjet sloužící obec křesťanů nabízející vlastním členům i širší veřejnosti živé a hmatatelné svědectví o Boží lásce uprostřed nás.

Z křesťanského hlediska by takováto farní charita měla být neodmyslitelnou součástí chebské farnosti, kde pomáhá rozvíjet sloužící farní obec, jejíž členové jsou „činitelé slova" (Jak 1,22), a tak se připojují ke Kristu, který řekl: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili" (Mt 25,40).

To konkrétně pro nás tehdy znamenalo:

 • Farnost jako prostor služby: Farní charita působí na území chebské farnosti tak, že zde pomáhá vytvářet prostor jak pro osobní, tak pro organizovanou a ekumenicky nesenou službu lásky kpotřebným a službu ve prospěch sociální spravedlnosti.
 • Sociální citlivost farníků: Ve farní obci jako celku Farní charita pomáhá rozvíjet sociální citlivost jednotlivých farníků i malých společenství ústící do různých tvůrčích spontánních aktivit pomoci potřebným.
 • Účinná a situaci přiměřená pomoc: Některým z těchto potřebných Farní charita poskytuje či zprostředkovává účinnou a jejich situaci přeměřenou pomoc.
 • Vstřícný sociální systém: Farní charita spolupracuje s různými soukromými, občanskými, církevními, obecními či státními subjekty na vytváření vstřícného sociálního systému.
 • Zmapované potřeby: Pracovníci Farní charity mají podrobně zmapovánu a průběžně monitorovánu sociální situaci na území chebské farnosti.
 • Dobrovolnické centrum: Farní charita má vytvořené silné dobrovolnické centrum, díky kterému se jí daří získávat dobrovolníky z řad místních občanů či studentů, kteří nejen spolupracují na charitních projektech, ale jejich služba je zprostředkovávána i dalším organizacím.
 • Kontaktní místo: Farní charita má ve svém kontaktním místě ve farním centru rozvinutou poradenskou službu, takže tam, kde je zapotřebí nějaká odborná pomoc, farníci i širší veřejnost vědí, na koho se obrátit.
 • Profesionalizace: Farní charita má na území farnosti výhledově iniciováno několik specializovaných a profesionálně vedených projektů v sociální oblasti (především v oblasti služby starým, nemocným, zdravotně postiženým, umírajícím a jejich rodinám).

Další rozvoj Farní charity Cheb

Jak se od té doby tuto vizi podařilo naplnit a kam vnímáme pozvání k dalšímu rozvoji naší farní charity, to by mělo být předmětem následujících řádek, ke kterým se snad někdy také dostaneme. Zatím je současný rozvoj i některé plány do budoucna možné vyčíst z každoročně vydávaných Výročních zpráv Farní charity Cheb.

(UNDER CONSTRUCTION)