Velká křížová cesta na Loretu

Velká křížová cesta na Loretu

Současně s budováním loretánského domku (tzv. chyše) jako místa zvěstování a života Svaté rodiny začali chebští jezuité budovat tzv. Velkou křížovou cestu jako připomínku utrpení a smrti Ježíše Krista. Zajímavé je, že tato křížová cesta svojí délkou a provedením přesně odpovídá cestě Kristova utrpení v Jeruzalémě (Via dolorosa). V letech 1664 – 1689 tak kolem Starého Hrozňatova vzniklo celkem 29 zastavení, která byla umístěna ve 23 kaplích.

Velká křížová cesta začínala Kaplí Loučení s Matkou (1. zastavení, kaple z roku 1688) v Podhradě u bývalého Červeného mlýna. Scéna loučení s matkou zde byla znázorněna na velkém obraze Ježíše a Marie v životní velikosti. Podle zpráv evangelií Ježíš ovšem přišel na slavnost paschy do Jeruzaléma a slavil zde se svými učedníky velikonoční večeři. V loretánské křížové cestě byl proto Starý Hrozňatov místem, které mělo připomínat Jeruzalém. Proto si poutníci nejprve připomněli scénu Poslední večeře v osmiboké kruhové kapli (Oktogon) ve Starém Hrozňatově (označené jako 9. zastavení křížové cesty) a odtud se museli vrátit zpět ke 2. zastavení na Olivové hoře. Pak se kolem rybníka vydali zpět k Mohelenskému potoku (potok Cedron), dále po hřbetu nad potokem znovu kolem Kaple Poslední večeře Páně k Pilátovu domu se šesti zastaveními (11. – 16. zastavení). Pak poutníci sešli do vsi, pod Bránou jeruzalémskou se vydali směrem na loretánský kopec, na jehož vrcholu byla vztyčena Kaple Sv. Kříže (Kalvárie, kaple z roku 1688); poslední zastavení připomínající uložení do hrobu stojí v podobě malé Kaple Božího hrobu opodál dole pod lesíkem.

V kaplích bylo ještě počátkem 20. století celkem 127 polychromovaných dřevěných soch v životní velikosti znázorňujících biblický příběh Kristova utrpení; do dnešní doby se dochovaly v muzejním depozitáři pouze některé z nich. Plastiky v otevřených výklenkových kaplích chránilo dřevěné oplocení. U Božího hrobu stál soubor kamenných soch velikonočního cyklu, který je dnes umístěn v meditační zahradě na místě bývalého hřbitova.

Poutníci, kteří často přicházeli i z velké dálky, procházeli celou cestu za zpěvu písní a modliteb přibližně 2,5 hodiny. Ve volné krajině u Starého Hrozňatova vnímali zbožní poutníci křížovou cestu daleko citlivěji než v uzavřených prostorách kostelů a jistě je Kristovo poselství ovlivnilo v jejich dalším životě.

Žluté místní turistické značení po trase Velké křížové cesty (Mapy.cz)

vkc_mapa

Zastavení Velké křížové cesty

Grafické rozlišení v textu (barevné rozlišení v plánku pod textem):

 • stržená zastavení (v plánku modře)
 • dochovaná zastavení (v plánku žlutě)
 • obnovená zastavení (v plánku červeně)
 1. Ježíš se vydává se na cestu utrpení a loučí se svojí matkou (bývalá Kaple Loučení z r. 1688, zatopená; Mapy.cz)
 2. Ježíš se modlí na Olivové hoře a roní krvavý pot (dnešní východisko cesty; Mapy.cz)
 3. Anděl dodává Ježíši sílu (spolu se 4. zastavením; Mapy.cz)
 4. Ježíš je zrazen Jidášovým polibkem a je zajat (spolu se 3. zastavením; Mapy.cz)
 5. Zajatý Ježíš je krutě týrán (ruina; Mapy.cz)
 6. Ježíš je krutými mučiteli vláčen potokem Cedron (ruina; Mapy.cz)
 7. Ježíš je veden k Annášovi a dostává políček (Mapy.cz)
 8. Ježíš je obžalován před veleknězem Kaifášem a je zapírán Petrem (soukromý pozemek; Mapy.cz)
  Svatá studna (bývalý pramen upravený jako kaple mimo zastavení křížové cesty; Mapy.cz)
 9. Ježíš se svými učedníky slaví Poslední večeři (zakonzervovaná Kaple Poslední večeře; východisko cesty; Mapy.cz)
  Kristův žalář (kaple mimo zastavení křížové cesty, zachovaná levá stěna přizděná ke skalce; Mapy.cz)
 10. Herodes Ježíše ponižuje a v potupném oděvu ho posílá zpět k Pilátovi (bývalá kruhová kaple; Mapy.cz)
 11. Ježíš je veden k Pilátovu domu, kde je falešně obžalován (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 12. Ježíš je v soudcovském domě krutě bičován (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 13. Ježíš při bičování omdlévá (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 14. Ježíš je korunován trním (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 15. Ježíš je Pilátem představen lidu se slovy „Ejhle, člověk!“ (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 16. Ježíš je na naléhání davu odsouzen k smrti (osmiboká kaple, 11. - 16. zastavení Pilátův dům; Mapy.cz)
 17. Ježíš bere na svá bedra kříž (Mapy.cz)
 18. Ježíš padá pod velkou tíhou kříže (Mapy.cz)
 19. Ježíš padá pod křížem podruhé; Šimon z Kyrény mu pomáhá nést kříž (Mapy.cz)
 20. Ježíš potkává svou milovanou matku (Mapy.cz)
 21. Jedna z jeruzalémských žen (Veronika) podává Ježíši potní roušku (Mapy.cz)
 22. Ježíš je veden jeruzalémskou branou na vrch Kalvárie (pod branou na cestě na konci obce; Mapy.cz)
 23. Dcery jeruzalémské naříkají nad Ježíšem (obnovená kaplička; Mapy.cz)
 24. Ježíš padá pod křížem potřetí (obnovená kaplička; Mapy.cz)
 25. Pacholci obnažují Ježíše a dávají mu pít víno se žlučí (obnovená kaplička; Mapy.cz)
 26. Ježíš je krutě přibíjen na kříž (obnovená kaplička; Mapy.cz)
 27. Ježíš visí na kříži mezi dvěma ukřižovanými lotry (kruhová Kaple sv. Kříže z r. 1688; Mapy.cz)
 28. Ježíš je sňat z kříže a položen do klína Matky (Mapy.cz)
 29. Hrob našeho Vykupitele (na spodním okraji blízkého lesa, Kaple Božího hrobu; Mapy.cz)

Kámen velikonočního rána (kámen Vzkříšení)

Kámen byl instalován a požehnán dne 16. 8. 1998 – dar od Steinfachschule Wunsiedel

vkc_planek

Další informace k Velké křížové cestě na Loretu:
Kam dál?