Rada Lorety a spolupracující partneři

Rada Lorety a spolupracující partneři

Dlouhodobý rozvoj areálu Maria Loreto, který je v majetku Římskokatolické farnosti Cheb, ale na jehož obnově se podílely další instituce z obou stran hranic, konciepčně i organizačně doprovází tzv. Rada Lorety, složená z 1 až 3 zástupců z každého ze tří níže uvedených členů Rady: Římskokatolické farnosti Cheb, Spolku Maria Loreto Cheb, Spolku Maria Loreto Waldsassen. Rada Lorety se schází alespoň dvakrát ročně a řídí se základním dokumentem, který je vám níže k dispozici ke stažení.

Členové Rady Lorety a spolupracující partneři:

  • Římskokatolická farnost Cheb je majitelem areálu a jako historický nástupce farnosti St. Hrozňatov chce areál Lorety rozvíjet jako nedílnou součást svého evangelizačního a pastoračního působení v regionu. K níže upřesněné spolupráci se zavazuje, protože  si uvědomuje sílu symbolu, kterým se Loreta stala především v době svého znovuzrození na přelomu tisíciletí, kdy spojila úsilí a dobrou vůli Čechů a Němců v touze po překonání zla minulosti. Je si vědoma toho, že rozvinutí tohoto symbolického poslání bude nadále vyžadovat jak spolupráci s okolními českými i německými farnostmi, tak s občanskou společností v Čechách i v Německu, zastoupenou např. oběma spolky Maria Loreto.
  • Spolek pro ochranu památek Chebska Maria Loreto má za svůj hlavní cíl péči o poutní místo Maria Loreto, aby poutníci i turisté měli po celou dobu sezóny přístup do čistého a upraveného  interiéru. Součástí jeho činnosti je také propagace Lorety, zajišťování a dotování autobusové dopravy na Loretu, zajišťování informačních materiálů o Loretě, pohlednic, upomínkových předmětů apod. Mnozí ze členů spolku doprovázeli obnovu Lorety od samého jejího počátku. Spolek se ve své většině členů skládá z farníků a farnic Římskokatolické farnosti Cheb, a tak se cítí být nedílnou součástí uskutečňování poslání celé farnosti.
  • Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto se sídlem ve Waldsassenu (www.maria-loreto.de) byl založen v r. 1992. Jeho výlučným účelem je shromažďování prostředků na údržbu a rozvoj poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově u Chebu. Tyto prostředky jsou shromažďovány členskými příspěvky a příjmem finančních darů a mohou být použity jen na účely, které určují stanovy spolku. Spolek byl založen jako dočasné sdružení dobrovolníků a může být kdykoli rozpuštěn. Jelikož by to nebylo v souladu s vlastními stanovami, nemůže spolek na základě této dohody přejmout jakékoli právní závazky do budoucna. V rámci svých možností je však ochoten i nadále poskytovat finanční pomoc Římskokatolické farnosti Cheb na výše uvedené účely.

Základní dokument Rady Lorety: