Křesťanské manželství a příprava na něj

Křesťanské manželství a příprava na něj

"Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost" (KKC 1601).

Další materiály na Liturgie.cz a Pastorace.cz

Slavení svátosti manželství

Uvažuje-li dvojice o slavení svátosti manželství, tj. o církevním sňatku, ať se co nejdřív vydá za farářem své farnosti, případně za farářem v místě, kde chce mít oddavky a tam své představy o svatbě probere. Níže uvádíme jen některé základní informace, které postihují nejjednodušší situace.

  • Dva pokřtění, plnoletí a doposud trvale svobodní katolíci mohou zavřít církevní sňatek.
  • Podobně je tomu, je-li jeden z nich nebo jsou-li oba ovdovělí.
  • U rozvedených mohou nastat různé kombinace, ovlivňující možnost církevního sňatku. Na podrobnosti je třeba se informovat u některého z kněží.
  • Pokud je jeden ze snoubenců katolík a druhý je pokřtěn v jiné křesťanské církvi, je sňatek možný s dovolením biskupa a za podmínky, že katolík podepíše prohlášení o tom, že se nechce vzdát své víry a že udělá vše pro to, aby jeho děti byly katolicky pokřtěny a vychovány. Nekatolík jen bere toto prohlášení na vědomí.
  • Je-li jeden ze snoubenců katolík a druhý nepokřtěný, jsou podmínky sňatku obdobné. Se svolením biskupa a po podpisu výše zmíněných prohlášení je sňatek možný. V obou případech je ale nutno předem dobře zvážit, zda tato různost víry nebude v manželství na překážku.

Církevní sňatek se koná zpravidla na některém z bohoslužebných míst na území farnosti (kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Václava v Chebu, kaple sv. Jana ve farním domě v Chebu, kostel sv. Michaela v D. Žandově či poutní kostel sv. Ducha na Loretě).

Pokud vaše původní církevní manželství ztroskotalo a vy žijete v novém civilním manželství, mrkněte se na diecézní pastorační směrnice o možnosti služby pastoračního doprovázení s případnou možností slavení svátostí v této situaci: 

Další materiály na Liturgie.cz a Pastorace.cz

Příprava na církevní sňatek

Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu. Tu si snoubenci dojednají na faře (pro chebskou faru viz Kontakty). Příprava trvá zpravidla dva měsíce, proto je třeba, aby se snoubenci na ni domluvili alespoň tři měsíce před plánovaným termínem svatby. Součástí přípravy na manželství v naší farnosti je zpravidla také účast na online kurzu Příprava na život v manželství pořádaný Centrem pro rodinu Biskupství plzeňského (reference ke kurzu najdete ZDE). Příprava obsahuje témata z různých oblastí manželského života (viz např. Aleš Opatrný: Příprava na manželství).

Dále je třeba vyřídit úřední agendu. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality jak pro občanskou (státní) matriku, tak pro matriku církevní. K tomu je třeba navštívit jak místní farní úřad a sepsat tam snubní zápis, tak obecní matriku (příslušnou dle místa svatby) k sepsání protokolu o uzavření manželství. Svobodní potřebují občanské průkazy, rodné listy a pokřtění křestní listy (u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší než tři měsíce, počítáno od data svatby). Rozvedení pak navíc rozsudek rozvodového soudu.

V případě manželství mezinárodního je třeba se přihlásit raději s ještě větším předstihem, aby byl dostatek času na vyřízení často poměrně složité administrativy s tímto sňatkem spojené.

Můžete si také přečíst poměrně solidně informující a zároveň čtivý a srozumitelný článek Ze svatby v kostele se hned tak nevyvážete o praxi přípravy na manželství v dnešní katolické církvi.

Další informace o křesťanském manželství najdete např. zde: