Identita chebské farnosti

Identita chebské farnosti

Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU (poslání farnosti).

Teologická identita chebské farnosti

Co, či ještě lépe kdo je chebská farnost ve světle biblické zvěsti?

„Okusili jste, že Pán je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla" (1 Pt 2,3-5.9).

Tento nádherný biblický text nás uvádí v úžas nad tím, kým jsou křesťané v Božích očích. Proto se i my, s hrdostí i bázní, odvažujeme chápat naši farnost jako ikonu, neboli obraz Nejsvětější Trojice:

 • putující lid Boží (spolu s celým lidstvem i stvořením putující dějinami na cestě k Otci),
 • tělo Kristovo (ve službě Kristovu evangeliu doplňující se v různých darech a službách) a
 • chrám Ducha (v modlitbě a naslouchání otevřeni proudu vanutí a inspirace Ducha).

pastoracni_zamery_2021_kompas

Praktická identita chebské farnosti

Mluvíme-li obecně o „chebské farnosti" v praktickém slova smyslu, máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní pastorační jednotka římskokatolické církve,

 • která je biskupem plzeňským svěřena do pastýřské péče faráři a týmu jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení eucharistie v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem začleněna do společenství celosvětové katolické církve a
 • povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,

 • které je zakořeněné v učednické spiritualitě a čerpá z ní pro růst ke zralosti a svatosti,

na této cestě žije ve vztazích bratří a sester,

 • kteří mezi sebou i se širším okolím a Zemí vytvářejí sounáležitost širokých vztahů,
 • setkávají se v malých skupinách vedoucích k závazným osobním vztahům a
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách,

aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech ať jsou kdekoli

 • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém,
 • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa a
 • odvážně svědčit o vykoupení v Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi.

Viz také oddíl Poslání farnosti

Info o konkrétních skupinách či týmech v naší farnosti jsou vám k dispozici pod hlavním menu Kdo jsme - Skupiny či Personálie.