Identita chebské farnosti

Identita chebské farnosti

Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU (poslání farnosti), tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.

Teologická identita chebské farnosti

Co, či ještě lépe kdo je chebská farnost ve světle biblické zvěsti?

„Okusili jste, že Pán je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla" (1 Pt 2,3-5.9).

Tento nádherný biblický text nás uvádí v úžas nad tím, kým jsou křesťané v Božích očích. Proto se i my, s hrdostí i bázní, odvažujeme chápat naši farnost jako ikonu, neboli obraz Nejsvětější Trojice:

 • putující lid Boží (spolu s celým lidstvem i stvořením putující dějinami na cestě k Otci),
 • tělo Kristovo (ve službě Kristovu evangeliu doplňující se v různých darech a službách) a
 • chrám Ducha (v modlitbě a naslouchání otevřeni proudu vanutí a inspirace Ducha).

Praktická identita chebské farnosti

Mluvíme-li obecně o „chebské farnosti" v praktickém slova smyslu, máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní pastorační jednotka římskokatolické církve,

 • která je biskupem plzeňským svěřena do pastýřské péče faráři a týmu jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení eucharistie v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem začleněna do společenství celosvětové katolické církve a
 • povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,

 • které je zakořeněné v učednické spiritualitě a čerpá z ní pro růst ke zralosti a svatosti,

na této cestě žije ve vztazích bratří a sester,

 • kteří mezi sebou i se širším okolím a Zemí vytvářejí sounáležitost širokých vztahů,
 • setkávají se v malých skupinách vedoucích k závazným osobním vztahům a
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách,

aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech ať jsou kdekoli

 • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém,
 • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa a
 • odvážně svědčit o vykoupení v Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi.

Viz také oddíl Poslání farnosti

Personální identita chebské farnosti

Sčítání účastníků bohoslužeb 5. – 6. 10. 2019:
 • Chebská farnost: 170 (průměrný věk 54,5 let; 67,7 % žen, 32,3 % mužů; výdělečně činných 37 %)
 • Příspěvek do sbírky na jednoho účastníka: 21,3 Kč (diecéze 26,0 Kč, vikariát 27,4 Kč)
 • Plzeňská diecéze: 7.887 (průměrný věk 50 let; 59,1 % žen, 40,9 % mužů; výdělečně činných 41,4 %)
 • Chebský vikariát: 881 (průměrný věk 54 let, 62 % žen, 38 % mužů; 41,9 % výdělečně činných)

V roce 2004: 268 (239 Cheb, 29 Dolní Žandov; 67 % žen, 33 % mužů; výdělečně činných 30 %)

Farní kartotéka k 1. 10. 2020 (viz oddíl Registr farníků):
 • 204 FARNÍKŮ: Jsem součástí farnosti a v zásadě souzním s jejím posláním (což znamená, že se považuji, či toužím se považovat, za součást tohoto farního společenství a souzním s jeho posláním, a proto se také dle svých možností a své konkrétní situace podílím, či se chci jakkoli sebenepatrněji podílet na jeho životě a službě lidem v Chebu a okolí v duchu Kristovy radostné zvěsti).
 • 44 NÁVŠTĚVNÍKŮ: Nejsem součástí farnosti, ale je pro mě důležitá a využívám jejích služeb (což znamená, že v této farnosti třeba i chodím do kostela, nacházím zde inspiraci, využívám jejích služeb či služeb farní charity, dobrovolničím nebo občas s něčím pomohu, či farnost nebo farní charitu různě podpořím apod., ale za součást tohoto farního společenství a jeho poslání se z nejrůznějších důvodů momentálně nepovažuji, či nesdílím jeho hodnoty).
 • 106 SYMPATIZANTŮ: S farností chci být v kontaktu a zajímám se o ní, i když spíše „na dálku“ (což znamená, že i když do kostela v této farnosti nejspíše nechodím, bydlím třeba i někde jinde, třeba ani nejsem katolíkem, tato farnost či její farní charita je mi blízká a o její život a službu se z nejrůznějších důvodů zajímám a chci s ním být v kontaktu, nebo s ní i nějak spolupracovat).
 • 39 PŘIHLÁŠENÝCH: Děti, které nejsou registrované skrze farní kartotéku, ale které někdy v posledních letech vyplnili přihlášku na náboženství nebo na dovádění.
Učedníci, služebníci a vedoucí ve farnosti

Učedníci: Přibližně 20 farníků (v r. 2007 to bylo cca 40) má zájem se účastnit nabízených formačních učednických seminářů na různá témata křesťanského života.

Služebníci: Kolem 60 z farníků (v r. 2007 kolem 80) ve farnosti zastává nějakou konkrétní službu (počítáno včetně členů sboru, spolupracovníků charity, skupiny hlídačů u sv. Mikuláše či týmu Maria Loreto); mnozí z nich ovšem zastávají služeb více.

Vedoucí: Z toho asi 15 farníků (podobně i v r. 2007) nesou širší zodpovědnost za nějakou konkrétní skupinu dalších služebníků či za malé společenství; opět někteří z nich jsou zodpovědní za více oblastí služby či života farnosti.

 

Další konkrétnosti o skupinách či týmech v naší farnosti jsou vám k dispozici pod hlavním menu Kdo jsme - Skupiny či Personálie.