Farní PLES 4. stupeň

Farní PLES 4. stupeň

Farní PLES - protiepidemická opatření

Představujeme PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti. Tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku jsme na podzim navázali na tehdy vznikající systém PES a zároveň zároveň jsme chtěli zdůraznit, abychom na cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT v Hospodinu. Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

I když se celostátně systém PES již nepoužívá, ve farnosti se orientačně stále řídíme tehdy vzniklými stupni našeho PLESu.

Co 4. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Vážný stav: počet nakažených v populaci a jeho denní přírůstky jsou stále ještě vysoké, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, zvláště pokud by uvolňování bylo příliš rychlé, místy probíhá či je vysoké riziko komunitního šíření nákazy, stav proočkovanosti populace je stále ještě nízký

Bohoslužby: 20 % kapacity míst k sezení: 60 Mikuláš, 20 farní kaple Cheb a 30 kostel Žandov; minimální odstup 2 m mezi účastníky. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Na bohoslužby je přístup jen skrze rezervační systém ve výše daných limitech
 • Nedělní ranní či sváteční mše u sv. Mikuláše je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedělní ranní či sváteční mše jsou přístupné jen skrze rezervační systém (farnostcheb.cz/rezervace, do 60 účastníků)
 • Na ostatní bohoslužby je přístup jen skrze rezervační systém (farnostcheb.cz/rezervace, do 20, resp. 30 účastníků)
 • Na faře nejsou žádná skupinová setkání či akce kromě nejnutnějších porad zaměstnanců a spolupracovníků
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření
 • Je možné se domluvit na rozhovor s farářem při společné vycházce
 • V případě vážné potřeby je možná pastorační návštěva faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny s možností domluvy svátostí
 • Svatby a pohřby do 20 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. DRUHÝ NEJVYŠŠÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - vážný stav

  Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

  Stále je to druhý nejpřísnější stupeň epidemických opatření, i zde je proto na místě opatrnost a ohleduplnost.

  Oproti ostatním veřejným i soukromým akcím jsou počty účastníků povolené pro bohoslužby benevolentnější. Tohoto privilegia je třeba využívat s o to větší zodpovědností a ohleduplností, za důsledného dodržování platných opatření:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku a stálé rozestupy minimálně 2 metry, nesrocování se před či po mši před kostelem ani cestou domů apod.

  I na tomto stupni není ani tak riziková účast na bohoslužbě, ale např. cesta na ní hromadnou dopravou. Proto, pokud využijete nějaké možnosti slavit bohoslužbu, přijďte na ní raději pěšky či se domluvte na odvoz autem, případně si zavolejte taxislužbu

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích povzbuzujeme ke slavení Dne Páně ve vašich domácnostech či v přírodě.

  I když je na tomto stupni již možná určitá omezená účast na nedělních bohoslužbách (viz bod 3), stále je vhodné slavení dne Páně prohloubit v domácnostech či v přírodě. Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ ČI SVÁTEČNÍ MŠE - jen s předchozí rezervací účasti

  Nedělní ranní či sváteční bohoslužba je přístupná jen pro ty, kdo si účast předem zarezervovali.

  K účasti na nedělní ranní či sváteční mši se může zaregistrovat malá skupina z farnosti, případně i více malých skupin do 60 účastníků) celkem, a to přes rezervační systém farnostcheb.cz/rezervace

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

 •  
  4. BOHOSLUŽBY VE VŠEDNÍCH DNECH A VE SKUPINÁCH - rezervace či domluva s farářem

  Je umožněno slavit bohoslužby v malých skupinách farnic a farníků, a to v maximálním počtu podle prostoru slavení.

  To se týká jak bohoslužeb konaných v běžně zavedených časech, tak i bohoslužeb, jejichž čas si skupina s farářem domluví sama dle jejích potřeb a možností faráře.

  V daných vypsaných čase je možné využít rezervační systém farnostcheb.cz/rezervace. Pro bohoslužby v malých společenstvích je třeba, aby každá takováto skupina si mezi sebou určila svého mluvčího, který s farářem domluví den a čas slavení bohoslužby, u kterého se hlásí účastníci a který zajistí, že účastníků bude max. v dovoleném počtu a že všichni účastníci budou dodržovat daná bezpečnostní opatření.

  Prosíme, využijte tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

 •  
  5. VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY - svatby a pohřby do 15 lidí

  Veřejné bohoslužby lze slavit v rámci svateb a pohřbů.

  Svateb a pohřbů bez bohoslužeb v kostele je možné se účastnit v max. počtu 15 lidí.

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - nedělní odpoledne

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření je možné domluvit osobně s farářem.

  Jako vhodný čas pro to se jeví především nedělní odpoledne, kdy je otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty (otvírací hodiny), jehož návštěvu můžete vhodně spojit se zdravotní vycházkou.

  Na takovouto vycházku je také možné se domluvit i přímo s farářem a spojit ji s duchovním doprovázením či svátostí smíření. 

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i pastorační návštěvu faráře u vás doma nebo u vašich blízkých v lůžkových zařízeních.

  Kdykoli je možné faráři či někomu z pastoračního týmu zavolat a požádat o radu, duchovní podporu či společnou modlitbu. 

  Je možná individuální i společná (do 6 osob) návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny

 •  
  7. OMEZENÁ SETKÁNÍ NA FAŘE - provoz fary i penzionu omezen

  Na faře se konají jen některá setkání či akce, kontaktní hodiny jsou omezeny, provoz penzionu omezen.

  Na tomto stupni jsou ve farní budově možná jen některá setkání a akce s omezeným počtem účastníků a porady zaměstnanců a spolupracovníků. 

  Kontaktní hodiny farní kanceláře jsou omezené na pondělí 10 - 12 a 13 - 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit. 

  Farní penzion funguje v omezeném režimu - je třeba se informovat.