Duchovní a pastorační semináře

Duchovní a pastorační semináře

Většina níže uvedených seminářů a kurzů byla v posledních letech v nějaké podobě nabídnuta v chebské farnosti a pokud by o ně mělo nějaké společnství zájem, je možné se domluvit na jejich obnovené nabídce (viz Kontakt).

Semináře zaměřené na prohloubení osobní spirituality

 • Uvedení do Lectio divina aneb „Což nám srdce nehořelo, když nám otvíral Písma?“  (Lk 24,32)
  • Uvedení do tradiční metody modlitby s Božím slovem (DEN, VÍKEND, VEČER)
 • Seminář Život v Duchu (Ernst Sievers) aneb "Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo..." (Zj 21,6)
  • Základní seminář Charismatické obnovy zaměřený na oživení života z Ducha Božího pro lidi již zasažené křesťanskou zvěstí a žijící v církvi (CYKLUS)
 • Farní exercicie Život v Kristu (Petr Hruška) aneb "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo..." (1 Kor 2,6-9)
  • Základní seminář inspirovaný semináře Život v Duchu určený pro celou farnost ("farní exercicie") především během postní a velikonoční doby (CYKLUS)
 • Život milovaných dětí aneb „Vzal, požehnal, lámal a dával“ (Lk 22,19)
  • Slavíme eucharistii nebo se stáváme eucharistií? Rekolekce dotýkající se základních témat křesťanského života jako je vyvolení, požehnání, zraněnost a poslání inspirovaná knihou Henryho Nouwena Život milovaných dětí (DEN, VÍKEND)
 • Škola modlitby I. aneb „Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1)
  • Pětitýdenní seminář uvádějící do základní zkušenosti osobní modlitby v duchu Lectio divina a prezentující základní nauku o osobní modlitbě; možno přizpůsobit i na víkend (CYKLUS, VÍKEND)
 • Škola modlitby II. aneb „Jen jedno je třeba“ (Lk 10,42)
  • Pětitýdenní seminář, který na základě nauky mystiků a dalších učitelů spirituality může posloužit k prohloubení již existující zkušenosti pravidelné osobní modlitby a k orientaci v různých obdobích vyprahlosti a krize; možno přizpůsobit i na víkend (CYKLUS, VÍKEND)
 • Sedm návyků v Horském kázání aneb "Vystoupil na horu..., otevřel ústa a učil je takto..." (Mt 5,1-2)
  • Seminář inspirovaný Horským kázáním a knihou Sedm návyků vůdčích osobností (S. R. Covey) uvádějící do základních dimenzí křesťanského růstu od závislosti v hříchu přes svobodu v Kristu ke vzájemnosti v těle Kristově
 • Sedm pramenů svatosti aneb "Radujte se a jásejte..." (Mt 5,12)
  • Osobní povolání ke svatosti v současném světě a prohloubení vnitřní modlitby podle exhortace Gaudete et exsultate papeže Františka (CYKLUS, TÝDEN)
 • Kontemplace podle Laudato si' papeže Františka aneb "Já přesto budu jásat v Hospodinu" (Hab 3,17)

Inspirace ignaciánskou spiritualitou rozlišování duchů

Následujících pět témat lze různě kombinovat do jednoho dne, víkendu či delšího cyklu.

 • Cesta do svobody aneb „Na hoře Hospodinově se uvidí“ (Gn 22,14)
  • Rekolekce uvádějící do srdce ignaciánského rozlišování duchů – postoje svobody přijmout to, co bude sloužit k větší slávě Boží a plnějšímu životu člověka (DEN, VÍKEND, VEČER)
 • Povolání a věrnost aneb "... abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží" (Řím 12,2)
  • Prohlubující seminář zaměřený na upevnění základního rozhodnutí života z víry a rozlišení a rozvoj specifickéh křesťanského povolání (CYKLUS, TÝDEN)
 • Pravidla rozlišování I. aneb „Zkoumejte duchy, zda jsou z Boha“ (1 Jan 4,1)
  • Rekolekce uvádějící do praktického použití první série pravidel rozlišování duchů podle sv. Ignáce z Loyoly v životě křesťana; předpokládá se absolvování tématu Cesta do svobody (DEN, VÍKEND, VEČER)
 • Pravidla rozlišování II. aneb „Všechno zkoumejte, dobrého se držte“ (1 Sol 5,21)
  • Rekolekce uvádějící do praktického použití druhé série pravidel rozlišování duchů podle sv. Ignáce z Loyoly v životě křesťana, který již delší dobu putuje s Kristem; předpokládá se absolvování tématu Pravidla rozlišování I. (DEN, VÍKEND, VEČER)
 • Pravidla dobré volby aneb „… abyste mohli zkouškou rozpoznat, co je vůle Boží“ (Řím 12,2)
  • Rekolekce uvádějící do praktického použití pravidel dobré volby sv. Ignáce z Loyoly v životě křesťana; předpokládá se absolvování tématu Pravidla rozlišování II. (DEN, VÍKEND, VEČER)
 • Pravidla společného rozlišování aneb „Toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše“ (Sk 15,28)
  • Seminář uvádějící do praktického použití pravidel dobré volby sv. Ignáce z Loyoly v životě a službě malého společenství či pastoračního týmu; předpokládá se absolvování předchozího tématu Pravidla dobré volby (DEN, VÍKEND, VEČER)

Inspirace židovskou spiritualitou

 • Bůh žárlivě milující aneb „Šema Izrael Adonaj Elohenu Adonaj Echad“ (Dt 6,4)
  • Největší přikázání ve světle spirituality našich starších bratří – rekolekce zprostředkující biblické pozvání k celostné lásce doprovázená hebrejskými zpěvy a tanci (DEN, VÍKEND)
 • Zřítelnice Božího oka aneb „Spása je ze Židů“ (Jan 4,22)
  • Přednáška či rekolekce o vztahu židovství a křesťanství v dějinách i dnes nabízející praktické biblické i duchovní inspirace pro život křesťana (VEČER, DEN)
 • Přijetí nevěsty Šabbat aneb „Nazveš den odpočinku rozkošným“ (Iz 58,13)
  • Uvedení do křesťansky přizpůsobeného slavení židovské slavnosti zahájení sobotního dne a jeho praktické slavení (pátek večer) s možností navázat jednou z výše uvedených rekolekcí (VEČER)

Rekolekce se zaměřením na uzdravení a smíření

 • Vnitřní uzdravení aneb „Skrze Něho zní Boží ‚Amen‘ ke slávě v nás“ (2 Kor 1,20)
  • Boží „Ano“ a lidská „ne“ na naší cestě víry – rekolekce zaměřená na vnitřní uzdravení důsledků našich vlastních i cizích hříchů, uzdravení paměti a osvobození z různých závislostí (DEN, VÍKEND)
 • Sudetské smíření a uzdravení aneb „… byli jste povoláni v jedno společné tělo“ (Kol 3,15)
  • Rekolekce s modlitbou za osvobození od duchovní zátěže způsobené v česko-německém pohraničí bolestnými událostmi před, během a po druhé světové válce (DEN, VÍKEND)

Praktické formační semináře

 • Pět jazyků lásky aneb „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15,12)
  • Praktický seminář inspirovaný knihou Garyho Chapmana Pět jazyků lásky – uvedení do pěti základních způsobů („jazyků“) projevování lásky druhým (partnerům, dětem, přátelům…) a objevování vlastního „primárního jazyka“; možnost práce v párech či ve skupinách (DEN, VÍKEND)
 • Pět jazyků odpuštění aneb „Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy“ (Kol 3,13)
  • Praktický seminář inspirovaný knihou Garyho Chapmana Pět jazyků odpuštění – uvedení do pěti základních způsobů („jazyků“) žádosti o odpuštění a osobní, párová či skupinová práce prohlubující naši schopnost komunikovat s druhými v situacích zraněných vztahů (DEN, VÍKEND)
 • Tři barvy křesťanského života aneb „Boží lid, tělo Kristovo, chrám Ducha“ (Lumen gentium 16)
  • Praktický seminář uvádějící do praxe používání „Trinitárního kompasu“ sloužícího k rozpoznání preferovaných důrazů v různých oblastech osobního křesťanského života nebo života společenství či farnosti a určení oblastí, kde jsme pozváni k růstu či doplnění se s druhými (DEN, VÍKEND)
 • Tři barvy tvých darů aneb "Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch" (1 Kor 12,4)
  • Praktický seminář zaměřený na odkrytí osobního stylu služby a rozlišení duchovních darů v osobním i komunitním životě (CYKLUS, VÍKEND)
 • Tři barvy tvé spirituality aneb "Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy" (1 Jan 1,5)
  • Seminář pomáhající odkrývat devět osobních duchovních stylů a rozvíjet je do hloubky (CYKLUS, VÍKEND)
 • Tři barvy malých společenství aneb "Kde jsou dva nebo tři shromážděni..." (Mt 18,20)
  • Cyklus uvádějící do tří základních rozměrů života malého společenství (CYKLUS, VEČER)
 • Tři barvy komunity aneb Sedm kořenových hříchů (Jan Kasián)
  • Postní seminář zaměřený na transformaci sedmi kořenových hříchů na energie propojující křesťanské společenství (CYKLUS, VÍKEND)
 • Tři barvy lásky "Ovocem Ducha svatého je láska" (Gal 5,22)
  • Postní a velikonoční seminář ("škola lásky") rozvíjející osm druhů ovoce Ducha v mezilidských vztazích a v praxi života farnosti (CYKLUS, VÍKEND)
 • Farní evangelizační buňky aneb "A byli všemu lidu milí..." (Sk 2,47)
  • Cyklus uvádějící do života malých společenství ve farnosti jako prostorů vyzařování evangelia do nejbližšího okolí (CYKLUS, VÍKEND)
 • Cesta milosrdenství aneb "Cokoli jste učnili jednomu z těchto mých nepatrných..." (Mt 25,40)
  • Postní cyklus zaměřený na reflexi sedmi skutků tělesného milosrdensví v dnešní době (CYKLUS, VÍKEND)
 • Škola svědectví I. Základy aneb Radost evangelia (Evangelii gaudium)
  • Cyklus reflexí nad službou farnosti evangeliu ve světle exhortace Evangelii gaudium papeže Františka (CYKLUS)
 • Škola svědectví II: Praxe aneb "Pole již zbělela ke žni" (Jan 4,35)
  • Při setkáních vrůstáme do společné misionářské modlitby a učíme se základní postupy „orby“, „setby“, „žně“ a „uchování“ pro hlásání evangelia životem i slovem (CYKLUS)
 • Zázrak pohostinnosti aneb "Rád bych vám podal sousto chleba..." (Gn 18,5)
  • Postní seminář vedoucí k praktické schopnosti vytváření pohostinného, oslovujícího a slouřícího prostoru ve světle modelu "vůdce jako hostitel" (CYKLUS, VÍKEND)

Biblické rekolekce, semináře či dílny

 • Biblický víkend aneb „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45)
  • Víkend zaměřený na základní uvedení do četby Písma s praktickými ukázkami a pomůckami k další osobní či společné práci s biblí; tematické přizpůsobení podle přesnější objednávky (VÍKEND)
 • Láska u sv. Pavla a dar modlitby aneb „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými…“ (1 Kor 13,1)
  • Biblická hodina či rekolekce vycházející z netradiční spirituálně orientované exegeze textů sv. Pavla o modlitbě v jazycích, především 1 Kor 13 (VÍKEND, VEČER)
 • Láska u sv. Pavla a dar manželství a celibátu aneb „Každý má od Boha svůj vlastní dar“ (1 Kor 7,7)
  • Biblická hodina či rekolekce vycházející z netradiční spirituálně orientované exegeze textů sv. Pavla o modlitbě manželství a celibátu v 1 Kor 7 (VÍKEND, VEČER)
 • Láska u sv. Pavla a muži-ženy aneb „Jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu“ (1 Kor 11,12)
  • Biblická hodina či rekolekce vycházející z netradiční spirituálně orientované exegeze textů sv. Pavla o vztazích mezi muži a ženami a o postavení ženy v církvi v 1 Kor 11, ale i jinde (VÍKEND, VEČER)

Cyklus praktického studie Katechismu

 • Škola víry (Katechismus katolické církve: Vím, komu jsem uvěřil)
 • Škola liturgie (Katechismus katolické církve: Co slavíme)
 • Škola života (Katechismus katolické církve: Jak žijeme)
 • Škola modlitby (Katechismus katolické církve: Jak se modlíme)

Další témata vhodná pro společenství

 • první krůčky malého společenství
 • společenství na cestě ke zralosti
 • uvedení do společné práce s Písmem
 • uvedení do společné spontánní modlitby
 • uvedení do společné pastorační reflexe
 • uvedení do společného duchovního rozlišování

 

Na případné potákání se na cestě se těší,

farář Petr Hruška (Kontakt)