Papež František v pátek 11. 2. 2022 oznámil, že rok 2025 bude vyhlášen jako "jubilejní rok" a jako znamení "obrody, kterou všichni cítíme jako naléhavou" po více než "dvou letech pandemie, pochybností, nejistoty, strachu ze smrti, zavřených farností, škol a úřadů". Zároveň papež vyjádřil naději, že rok 2024 by mohl být velkou "symfonií modlitby", v níž "děkujeme Bohu za mnohé dary jeho lásky k nám a chválíme jeho dílo ve stvoření, které každého zavazuje k úctě a ke konkrétním a odpovědným činům na jeho ochranu".

Znamení "obrody, kterou všichni cítíme jako naléhavou" po více než dvou letech pandemie, pochybností, nejistoty, strachu ze smrti, zavřených farností, škol a úřadů. František se dívá na nadcházející jubileum, které bude univerzální církev slavit v roce 2025, dívá s nadějí a k témuž vyzývá i nás. "Poutníci naděje" je ostatně motto zvolené pro tento Svatý rok, jehož cílem je po ničivé pandemii podpořit "atmosféru naděje a důvěry", jak papež zdůraznil v poselství monsignoru Rino Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro podporu nové evangelizace, úřadu, kterému je organizace akce svěřena.

Událost a dar

V dokumentu, podepsaném 11. února u svatého Jana Lateránského, se připomíná památka Panny Marie Lurdské. František připomíná kořeny tohoto okamžiku "velkého duchovního, církevního a společenského významu" - od prvního Svatého roku vyhlášeného Bonifácem VIII. v roce 1300 až po Jubileum milosrdenství v roce 2016 -, který v průběhu staletí představoval "dar milosti" pro mnoho věřících, s poutěmi, odpustky, živými svědectvími víry.

„Velké jubileum roku 2000 uvedlo církev do třetího tisíciletí jejích dějin. Jan Pavel II. po něm toužil v naději, že všichni křesťané, kteří překonali historické rozpory, budou moci společně oslavit dvoutisící výročí narození Ježíše Krista, Spasitele lidstva.“

Dva roky bolesti

Nyní, když se blíží milník prvních 25 let 21. století, "jsme povoláni k přípravě, která umožní křesťanskému lidu prožít Svatý rok v celém jeho pastoračním významu," píše papež. Pohled se přesouvá do dnešní doby, vážně zasažené pandemií Covidu. V posledních dvou letech," zdůraznil František, "nebylo země, která by nebyla otřesena náhlou epidemií, která kromě toho, že nám dala na vlastní kůži zakusit drama smrti v osamění, nejistotu a dočasnost existence, změnila náš způsob života".

„Jako křesťané jsme trpěli stejným utrpením a omezeními jako všichni naši bratři a sestry. Naše kostely byly zavřené, stejně jako školy, továrny, úřady, obchody a zařízení pro volný čas. Všichni jsme byli svědky omezování některých svobod a pandemie v nás kromě bolesti někdy vyvolávala i pochybnosti, strach a zmatek.“

Poděkování vědě

Papež děkuje mužům a ženám vědy, kteří "s velkou pohotovostí našli první způsob řešení, který postupně umožňuje návrat do každodenního života".

„Pevně věříme, že se epidemii podaří překonat a svět se vrátí do rytmu osobních vztahů a společenského života.“

To je cíl, říká papež, který "bude snadněji dosažitelný, pokud budeme jednat s účinnou solidaritou, abychom nezanedbávali nejchudší obyvatelstvo, ale abychom se mohli se všemi podělit o vědecké objevy i o potřebné léky".

Naděje a důvěra

Jsme vyzváni, abychom "udržovali pochodeň naděje hořící" a "udělali vše pro to, aby každý znovu získal sílu a jistotu a mohl se dívat do budoucnosti s otevřenou myslí, důvěřivým srdcem a pohledem upřeným do dálky".

„Blížící se jubileum bude moci významně přispět k obnovení atmosféry naděje a důvěry jako znamení obnoveného znovuzrození, které všichni cítíme jako tak naléhavé.“

Vše však bude možné, "pokud se nám podaří obnovit smysl pro univerzální bratrství, pokud nebudeme zavírat oči před dramatem bující chudoby, která milionům mužů, žen, mladých lidí a dětí brání žít způsobem hodným člověka," uvedl papež a zvláštní myšlenku věnoval mnoha uprchlíkům, kteří byli nuceni opustit své země. "Kéž jsou v tomto čase přípravy na Jubileum slyšet hlasy chudých," doporučuje v dopise monsignoru Fisichellovi.

Nezanedbávejte zemi

Na této cestě navíc nesmíme zanedbávat zemi, dodává papež. Jinými slovy, nesmíme zapomínat "rozjímat o kráse stvoření a pečovat o náš společný domov", jak to již dělá mnoho mladých a velmi mladých lidí, kteří si uvědomují, že "péče o stvoření je základním projevem víry v Boha a poslušnosti jeho vůli". Dikasterium pro novou evangelizaci pak najde "vhodné formy", aby Svatý rok "mohl být připraven a slaven s intenzivní vírou, živou nadějí a aktivní láskou" a aby se stal "významnou etapou pro pastoraci jednotlivých církví, latinských i východních", které jsou v těchto letech povolány "zintenzivnit své synodální nasazení".

„Bude důležité pomoci znovuobjevit požadavky univerzálního povolání k odpovědné účasti na zhodnocování charismat a služeb, které Duch svatý nepřestává udělovat pro budování jedné církve."

Rok 2024: "Symfonie modlitby"

V očekávání buly o vyhlášení, která bude vydána ve vhodnou dobu, papež říká, že se "raduje" z myšlenky, že rok 2024, předcházející jubilejní události, by mohl být velkou "symfonií modlitby", v níž "děkujeme Bohu za mnohé dary jeho lásky k nám a chválíme jeho dílo ve stvoření, které každého zavazuje k úctě a ke konkrétním a odpovědným činům na jeho ochranu". Modlitby, která se rovněž projevuje jako "solidarita a sdílení chleba vezdejšího", modlitby, která z modlitby Otče náš, kterou nás naučil Ježíš, učiní "životní program".

zdroj: vaticannews.va