Podle rubrik

Žít Laudato si' - aktuality

Hodina Země

Naše farní inciativa Žít Laudato si' Cheb (www.laudatosi.farnostcheb.cz) se ve spolupráci s občanskou iniciativou Chebsko za klima (www.chebskozaklima.cz) chystala v minulém období na několik akcí, které se ale kvůli současné situaci nemohly uskutečnit v plném rozsahu, jak jsme plánovali.

Jednou z těchto akcí byla Hodina Země (www.veronica.cz/hodinazeme, 28. 3. od 20:30 do 21:30), do které jsme se chtěli zapojit umožněním toho, aby kdokoli z veřejnosti mohl po tmě vystoupat na věž chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a ve vyhlídkové místnosti si vlastní silou (šlapáním na starém bicyklu s dynamem) vyrobit elektřinu k osvětlení prezentace o světelném smogu. Město Cheb se chystalo připojit tím, že na tuto noc zůstane vnější osvětle chrámu zhasnuté (je paradoxní, že je složitější zařídit, aby ta světla nesvítila, než aby svítila).

Zelená zrnka

Ani jedno nebylo možné, avšak hlavní bod programu, symbolické započetí procesu certifikace naší farnosti podle iniciativy České křesťanské enviromentální sítě (www.ckes.cz/certifikace), jsme zvládli. Tento začátek cesty jsme symbolicky vyjádřili tím, že během Hodiny Země jsme se na faře odpojili od energetických a komunikačních sítí a po opětném připojení jsme se připojili k celostátnímu projektu Zelená zrnka (www.ckes.cz/zelena-zrnka).

Pokud by někoho z farnosti tyto iniciativy zaujaly a chtěl na nich dále spolupracovat, ozvěte se, prosím, faráři. Hledáme především někoho, kdo by farnosti pomohl udělat vnitřní audit našeho zacházení s životním prostředím (včetně auditu ekologičnosti hospodaření na našich propachtovaných polích) a pak farnost doprovázel na cestě k vylepšení těch oblastí, kde najdeme nějaké zásadní nedostatky.

Seminář o kontemplaci

A samozřejmě děkujeme všem jednotlivcům i skupinám, kteří si zodpovědnost za společnou péči o náš společný dům, naši sestru matku Zemi vzali vážně a zároveň s radostnou nadějí k srdci. Některým k tomu posloužila prostá četba encykliky papeže Františka Laudato si‘ (ke stažení na www.laudatosi.farnostcheb.cz), jiným pak navíc podněty ze semináře Kontemplovat stvoření s plesáním a láskou. K osobnímu prohloubení či k práci ve společenství mohou tyto materiály posloužit i nadále (viz www.kontemplace.farnostcheb.cz).

Ekologický paragraf

Velmi praktickou aplikací zodpovědnosti farnosti za životní prostředí bylo hledání způsobu, jak při jednáních o prodeji některých pozemků v majetku farnosti městu Chebu za účelem jejich začlenění do Průmyslového parku Cheb II. podpořit vůči krajině a životnímu prostředí zodpovědné přístupy (viz podrobná zpráva v rubrice Správcovství). Do kupní smlouvy byl na podnět pastorační rady začleněn tzv. „ekologický paragraf“, kterým se město zavazuje „v maximální možné míře respektovat“ dokumenty zpracované v rámci územního plánování a věnované právě tématům ochrany krajiny a životního prostředí. Navíc se město zavázalo zpracovat komplexní studii, která bude prověřovat možné dopady projektu na životní prostředí. Farnost pak sama sebe zavázala, že 10 % z čistého zisku z této transakce (pokud k ní dojde) investuje do oblasti péče o životní prostředí na území farnosti.                    

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.