Poslání a vize Lorety

Evangelijní východisko

„Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lk 2,51-52).

Srdcem poslání poutního místa Maria Loreto u Chebu je poselství jedné staré legendy. Ta vypráví, že dům, ve kterém žila Svatá Rodina v Nazaretě, andělé v době křižáckých válek přenesli na místo zvané Loreto v Itálii. Tento nazaretský domek je pro nás symbolem přijetí nabídky Boží lásky plodící život, symbolem tiché krásy a pokoje. Podle Lukášova evangelia, v nazaretském domku Maria „uchovávala vše ve svém srdci“ a Ježíš „byl milý Bohu i lidem“.

A právě toto je tedy něčím, po čem toužíme, aby nás doprovázelo při veškeré naší službě a spolupráci i na naší Loretě:

  • srdce vnímavé pro Boží slovo plné života a síly a
  • služba milá Bohu i všem na Loretu přicházejícím lidem.

Poslání Lorety

Dlouhodobým posláním areálu Maria Loreto a všech aktivit s ním spojených je:

  • pohostinnost: poskytovat pohostinné přijetí návštěvníkům jakéhokoli vyznání či zaměření, a tak jim nepřímo zprostředkovat zkušenost bezpodmínečné Boží lásky;
  • setkávání: být symbolem a nástrojem smíření mezi národy, skupinami i jednotlivými lidmi a podporovat různé cesty k dalšímu vzájemnému porozumění, setkávání a spolupráci z obou stran hranic;
  • zvěstování: poskytovat prostor pro setkání s radostnou a osvobozující zvěstí evangelia v nejrůznějších formách, především skrze setkávání s Božím slovem, kvalitním uměním a prostou krásou přírody;
  • slavení: umožňovat slavení křesťanské liturgie a prohloubení osobní modlitby v kontextu poutí jako symbolu putujícího Božího lidu zastavivšího se na cestě k odpočinku a podporovat rozvoj zdravé mariánské zbožnosti.

Vize Lorety v desetileté perspektivě

V desetileném horizontu (2006 - 2016) chceme směřovat k následující podobě života a služby Lorety:

1. Chceme směřovat k Loretě jako místu smíření, obnovy víry, modlitby, oddychu a setkávání, jež přitahuje věřící, poutníky, turisty a všechny lidi dobré vůle nejen z Euroregia Egrensis, ale také z jiných částí Česka, Německa i dalších zemí.

2. Chceme směřovat k Loretě, kde všichni lidé, kteří ji navštíví jako náhodní turisté, odtud odjíždějí obohaceni nejen prostou krásou místa, ale i milým přijetím a citlivým svědectvím lásky těch, kteří na Loretě vykonávají průvodcovskou službu.

3. Chceme směřovat k Loretě, kde se nejen nadále slaví mše svaté a poutní bohoslužby pro katolické křesťany z obou stran hranic včetně příležitostných bohoslužeb česko-německých, ale podle možností se zde také hledají i jiné liturgické, kulturní a společenské formy podporující smíření, prohloubení vztahů, křesťanské svědectví, obnovu víry či růst v modlitbě (jako např. bohoslužby s modlitbou za uzdravení vztahů, za uzdravení nemocných, ekumenické bohoslužby, setkání sousedních vikariátů, koncerty, výstavy či setkání respektující mladou kulturu a sloužící k pastoraci a evangelizaci dětí, mládeže a rodin v rámci širšího poslání farnosti). Komerční akce, které by neodpovídaly sakrálnímu charakteru místa, jsou vyloučeny.

4. Chceme směřovat k Loretě, která je integrální součástí Řk farnosti Cheb a její činnost je v tvůrčím souladu s celkovým posláním této farnosti: Žít život s Bohem a pro Boha, otevřený životu s druhými a pro druhé, neboli slavit život při bohoslužbě a modlitbě, vrůstat do života v učednictví, sdílet život ve společenství, sloužit životu našimi dary a schopnostmi a svědčit o životě žitím a hlásáním evangelia.

5. Chceme směřovat k Loretě, kde díky dobrým vztahům k celku farnosti, k diecézi, k širší občanské společnosti a kulturní obci a díky transparentnosti všech finančních toků se daří získávat finance na její údržbu a organizaci akcí nejen od podepsaných účastníků této dohody, ale také z různých dalších nadací, obcí a podpůrných organizací, a rozvoj turistického ruchu díky vstřícnosti místa přináší podstatný finanční zisk využitelný (kromě péče o areál a pokrytí jeho nákladů) i k širším evangelizačním, pastoračním a charitativním účelům v regionu.

6. Chceme směřovat k Loretě, kde péče o její údržbu a provoz je zajištěna schopným týmem zralých a své křesťanské spoluzodpovědnosti za společné poslání si vědomých spolupracovníků z obou spolků i z farnosti, a to ke všeobecné spokojenosti těch, kterým Loreta slouží, i k radosti a požehnání těch, kteří zde slouží.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.