Historie Lorety

Seznam článků

Historie Lorety

Se stavbou Lorety ve Starém Hrozňatově u Chebu, jedné z mnoha staveb inspirovaných poutním místem Loreto v italské Aconě, začali chebští jezuité v r. 1664. Zároveň začala vznikat i Velká křížová cesta s 29 zastaveními, v nichž byly ze dřeva vyřezávané postavy v životní velikosti. Křížová cesta, situovaná podle jeruzalémské Via dolorosa, byla několik km dlouhá a končila na Loretě. V r. 1667 se v kapli Panny Marie sloužila první mše sv. a přišlo sem první procesí. Areál byl s vydatnou pomocí místních obyvatel a s přispěním mecenášky hraběnky Heissensteinové dokončen v r. 1689. V r. 1773 byl řád Jezuitů v Chebu zrušen a Loreta připadla pod správu farnosti v Chebu. Správcem byl chebský kaplan.

Loreta se stala brzy oblíbeným poutním místem, putovala k ní častá procesí. Později byla na Loretě zřízena farnost, k níž patřily okolní obce. V září r. 1938 byly Sudety odtrženy od Československé republiky a připojeny k německé Třetí Říši. Čeští obyvatelé okolních obcí museli opustit domovy a odejít do vnitrozemí. Po 2. světové válce bylo naopak vystěhováno německé obyvatelstvo a do Hroznatova přišli noví obyvatelé.

V r. 1951 se na Loretě naposledy sloužila mše sv. Protože Loreta byla v hraničním pásmu, začala rychle chátrat. V r. 1952 vyhořela věž zvonice, požár byl vidět daleko za hranicemi. Němci ho pozorovali, modlili se a plakali. Po několika letech bylo celé poutní místo totálně zničené. Veškeré zařízení byla rozkradené, střechy proděravělé, zdivo se rozpadalo, ambity začaly zarůstat náletovými dřevinami, pohraničníci čmárali po zdích kostela sprosté nápisy a ze sošky madony s Ježíškem nad portále si udělali střelecký terč.

Občas přijel z Německa na Loretu Ing. Anton Hart, zdejší starousedlík v r. 1946 vysídlený do Bavorska, jehož osobní příběh včetně počátků jeho vize opravy Lorety si můžete přečíst v další části tohoto článku. Jednou přišel, když tam právě José Kočí, který bydlel v sousední obci, zatloukal vchod do Lorety prkny ve snaze zabránit přístupu pohraničníků a zachránit ještě co se dá. Oba se smluvili a doufali, že snad jednou ještě Loreta ožije.

Po pádu komunismu, hned po otevření hranic, začali na zdevastovanou Loretu přicházet první poutníci. Začalo se uvažovat, co s ruinou. Zakonservovat, zbořit, opravit? Podle propočtů Památkového ústavu by všechny varianty byly stejně drahé, ale na žádnou z nich nebyly peníze. Iniciativy se ujal Ing. Anton Hart.

V r. 1992 ve Waldsassenu založil Spolek na podporu poutního místa Maria Loreto (Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto e. V.) a stal se jeho předsedou. Spolek nabídl českým státním a obecním institucím a církvi, jako vlastníku objektu, finanční pomoc. Zprvu to bylo 30 tisíc DM, Ing Hart přispěl částkou 100 tisíc Kč. José Kočí zatím odstraňoval plevel a náletové dřeviny. Ing. Hart chtěl, aby se na výstavbě Lorety podíleli Češi i Němci, aby byla společným dílem a místem setkávání a smíření. Zprvu se setkával s nepochopením. Často z německých úst slýchával např.: „Když to Češi rozbili, ať to také opraví!" A z druhé strany: „Stejně tam budou chodit jen Němci!"

Ale jak stavba rostla a společná setkání při bohoslužbách se množila, předsudky opadávaly. Velkou podporu měla Loreta v tehdejším předsedovi ONV Otakarovi Mikovi a v plzeňském biskupovi Mons. Františku Radkovském. V r. 1994 byl v Chebu založen český Spolek Maria Loreto, který sice nemohl poskytovat takové finanční zajištění jako spolek německý, ale dění na Loretě podporoval a propagoval, zajišťoval zázemí, dopravu na bohoslužby, úklid apod. Obnova některých částí areálu byla zařazena také do programu českého Ministerstva kultury na záchranu architektonického dědictví, projekt záchrany Lorety byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, ze střešního fondu Ministerstva kultury, městem Cheb i bývalým ONV Cheb. Chebský Spolek Maria Loreto dal z příspěvků a darů členů na obnovy Lorety 140 800 Kč.

To vše by však na celkovou obnovu areálu bez pomoci z německé strany hranic zdaleka nestačilo. Během deseti let se Ing. Hartovi za pomoci německého Spolku Maria Loreto podařilo v SRN sehnat dva miliony DM. Získal dotaci od Messerschmidtovy nadace 160 tisíc DM, 320 tisíc DM od ministersrva vnitra SRN, 50 tisíc od diecéze Regensburg a milion DM od různých dárců. Z české strany přišly finanční dotace od ministerstva kultury z tzv. střešního fondu, od města Chebu i od bývalého ONV Cheb. Chebský Spolek Maria Loreto dal z příspěvků a darů členů 140 800 Kč.

První neděli v říjnu v r. 1993 se na Loretě uskutečnilo první velké česko-německé setkání za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského. Tato setkání se pak každoročně opakují při slavnostní poutní mši sv. V r. 1994 při této česko-německé pouti otec biskup vysvětil nově vybudovanou kapli Panny Marie a tři nově ulité zvony, které se poprvé po 50 letech opět z opravené zvonice rozezněly. V r. 1996 pan biskup vysvětil dokončený kostel Sv. Ducha. A pak každý rok něco přibylo.

Byly dokončeny ambity, opravena poslední zastavení, která zbyla z Velké křížové cesty, Boží hrob, kaple Ukřižování, ze zničeného hřbitova vznikla meditační zahrada, kde byly umístěny nalezené sochy, které stály kdysi u Božího hrobu, do rohových kaplí v ambitech byly umístěny nové sochy akad. sochaře Hatto Zeidlera z Heidelbergu a na stěny obrazy ze života Panny Marie, dílo akad. malíře Jaroslava Šindeláře z Plzně. V r. 2002 byl na hřbitově postaven zahradní pavilon. Sociální zázemí celého areálu bylo v r. 2005 zkvalitněno stavbou veřejných toalet s prodejním kioskem.

Technickou stránku obnovy poutního místa symbolicky završilo navrácení milostné sochy Panny Marie restaurované na náklady rodiny Hartových.

Loreta tedy opět žije. V sezoně jsou zde pravidelné každých 14 dní české mše sv., jednou za měsíc německé mše sv., navíc časté poutě, české i německé. Ročně ji navštíví více než 10 tisíc poutníků a turistů z celé Evropy. Skupina členů chebského Spolku Maria Loreto v době sezóny od r. 2003 dobrovolně zajišťuje na Loretě služby návštěvníkům, pečuje o úklid a květiny. Živě spolupracuje s německým spolkem, který stále přispívá i finančně.

V červnu 2006 zástupci obou spolků Maria Loreto a chebské farnosti podepsali dokument načrtávající základní poslání a dlouhodobou vizi rozvoje poutního místa a upřesňující zásady spolupráce ve službě tohoto poslání (Maria Loreto: Místo smíření a setkávání).

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.