Články s charitativní tématikou

Projekt Škola sv. Anežky

Níže v článku představujeme cíle a vizi projektu Škola sv. Anežky a nástroje jeho realizace (viz také studijní materiály).

Cíle a vize projektu

Cíl 1: Praktická formace současných spolupracovníků: Vytvořit prostor pro praktickou formaci těch, kteří v současné době již slouží návštěvní službou nemocným a starým občanům v rámci Farní Charity (skupina kolem deseti dobrovolníků z farnosti, s potenciálem malého rozšíření o mladší)

Vize: V létě 2008 bude v rámci Farní charity fungovat skupina kolem 15 až 20 dobrovolníků, zahrnující nejen důchodce, ale i mladší, včetně dvou či tří zdravotních sester, kteří se věnují službě navštěvování starých a nemocných lidí, jsou si vědomi smyslu takovéto služby a jejího zasazení do obecné pastorace, pro tuto službu se cítí být základním způsobem kvalifikováni a mají přístupné příslušné podpůrné zdroje (odborná supervize a další vzdělávání).

Cíl 2: Účinné pozvání dalších dobrovolníků ke spolupráci: Nabídnout jakousi „vstupní bránu“ k připojení se k této službě novým dobrovolníkům, včetně zájemců mimo okruh chebské farnosti (především studentů místních středních škol – především asi z gymnázií a ze zdrávky; lze počítat se zájmem tak kolem deseti až patnácti)

Vize: V létě 2008 si kolem 15 až 20 studentů či dalších zájemců z okruhu mimo naši farnost řekne – stálo to za to, účastnit se na konkrétní závaznou dobu jako dobrovolníci projektu služby starým a nemocným lidem, ukázalo nám to nové obzory a ten související formační cyklus nám hezky rozšířil obzory i pro náš osobní život (příp. doplnil to, co nám na zdrávce neřekli).

Cíl 3: Pomoc ke změně klimatu vnímání paliativní medicíny: Oslovit širší zdravotnickou veřejnost na téma paliativní medicíny a domácí péče (zde by nejspíše šlo o možné zájemce z řad místních lékařů a zdravotních sester; spíše asi jednotlivci) a připravit půdu pro iniciaci projektu profesionální domácí (hospicové – či integrované) péče.

Vize: V létě 2008 se bude v chebské odborné zdravotnické veřejnosti vyskytovat několik klíčových osobností (lékařů, sester, manažerů zdravotnických zařízení), kteří velmi fandí paliativní medicíně, jsou ochotni být poradci či příležitostnými či stálými spolupracovníky rozšiřující se služby domácí péče, případně se někteří z nich účastní přímo na iniciaci nějakého projektu založení hospicové služby na Chebsku.

Nástroje k realizaci

Nástroj 1: Přednášky pro širokou veřejnost: V období od března 2007 do června 2008 bude zorganizováno sedm veřejných přednášek (např. březen, květen, září, listopad, leden, březen, květen) konaných na nějakých (zdravotnické) veřejnosti přístupných místech. Přednášky jsou zajišťovány ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními (léčebna dlouhodobě nemocných, nemocnice, zdravotní škola, domov důchodců…) a zajišťované hostujícími i regionálními odborníky z oboru zdravotnictví, sociální péče, psychologie a pastorace.

Nástroj 2: Skupinové semináře či tematické konzultace: V návaznosti na veřejné přednášky konané jednodenní semináře založené na skupinové práci nebo dvouhodinové tematické diskusní skupiny věnující se tématům rozvíjejícím téma předchozí přednášky a doplňujícím je na základě potřeb účastníků (celkem sedm seminářů či skupinových konzultací). Moderace skupinových seminářů je zajišťována místními odborníky, případně pozvanými hosty. K seminářům jsou k dispozici studijní materiály.

Nástroj 3: Projekt dobrovolnické spolupráce se studenty: Paralelně iniciovaný projekt práce s dobrovolníky z řad místních studentů, případně dalších zájemců, směřující k jejich legálně podloženému začlenění do služby Farní charity (dobrovolnická akreditace přes Diecézní charitu) s nabídkou (podmínkou) účasti na celém formačním cyklu. Projekt bude formálně zajišťován ředitelem Farní charity ve spolupráci s dalšími současnými spolupracovníky a představiteli „vysílajících“ institucí.

Nástroj 4: Setkávání skupiny charitních dobrovolníků: Pokračování setkávání skupiny současných dobrovolníků z řad chebské farnosti (v průběžně domlouvaném rytmu), jehož specifikem by i nadále byl hledání zdravého průniku odborné sociálně-zdravotní služby starým a nemocným s obecně křesťanskou službou založené na lásce k bližnímu a poslání hlásat evangelium skutkem i slovem. Skupina je vedena místním farářem, který se specializuje na pastoraci nemocných.

Nástroj 5: Osobní formačně-odborná supervize: Nabídka osobní formačně-odborné supervize umožňující osobní i odborný růst spolupracovníka skrze pravidelné osobní rozhovory s vybraným odborným supervizorem či supervizím týmem (lékař, sestra, kněz). Tato supervize by pak pro stálé spolupracovníky byla podmínkou pro vydání osvědčení dlouhodobě spolupracujícího dobrovolníka.

Nástroj 6: Osobní kontakty: Příležitostná osobní setkávání a rozhovory s klíčovými lidmi z řad odborné zdravotnické veřejnosti – v závislosti na osobních vztazích, příležitostech a kontaktech pomalu se rozšiřující sítě klíčových spolupracovníků projektu.

Finanční potřeby

Sháníme prostředky na režii přednášek včetně odměny přednášejícím, kurs pro supervizory z vlastních řad či odměnu supervizorům a na další související administrativní náklady.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.