Podle rubrik

Ohrožené kostely dnes

V článku přinášíme stav projektu Ohrožené kostely na území chebské farnosti v listopadu 2007.

Celkové shrnutí procesu

Od března 2006, kdy byl plzeňským biskupem podepsán dokument „Ohrožené kostely na území Řk farnosti Cheb" začalo vedení farnosti podnikat kroky k řešení situace těchto kostelů v souladu s podepsaným dokumentem.

U všech 4 kostelů (Starý Hrozňatov, Palič, Dřenice a Nebanice) bylo ze strany farnosti konstatováno, že kostely nejsou nezbytně nutné pro nynější i případnou budoucí pastoraci v daných oblastech, a proto farnost uvítá náhradní využití těchto kostelů v souladu s dokumentem. Přednost v nabídkách k využití by ale samozřejmě měly mít ty, které zohlední možnost občasného liturgické využití.

V první fázi byly kostely nabídnuty k bezplatnému převodu jak obcím, kraji, státu, tak také ostatním církvím, či subjektům v zahraničí. Poté, co oslovené subjekty neprojevily o vlastnický převod zájem, byly osloveny realitní kanceláře, které shromáždily zájemce o případnou koupi.

Kostel Nejsv. Trojice ve St. Hrozňatově

O kostel projevila zájem firma Elit Profit, která se stala vlastníkem zámku. Protože i ze strany farnosti byl zájem celý areál vlastnicky sjednotit, farnost dále jednala již jen s tímto uchazečem. Ze strany plzeňského biskupství byl projeven souhlas s tímto převodem pod podmínkou, že kostel bude darován. V této souvislosti byla vypracována darovací smlouva na objekt kostela s pozemkem. Darovací smlouva zavazuje nového majitele k takovému kulturně-společenskému využití kostela, které nebude v rozporu s křesťanskou morálkou. Torza inventáře kostela byly firmě prodány za necelých 700 000 Kč. Celá transakce proběhla v létě 2007, nyní je již kostel pod lešením a inventář byl odvezen k restaurování.

Kostel sv. Anny v Paliči

O kostel projevil zájem pouze nadační fond Light house. Ten má záměr kostel opravit a udělat z něj muzeum železné opony s rozhlednou na kostelní věži. V blízkosti by pak měla vyrůst restaurace a celý areál by se tak mohl stát turisticky atraktivním vstupem do nádherné přírody Dyleně a okolí. Kostel byl nadačnímu fondu z rozhodnutí biskupství darován na jaře 2007 pod podmínkou zakotvenou v darovací smlouvě, že kostel nebude využíván k účelům, které by byly v rozporu s křesťanskou morálku. Torza inventáře byly prodány za 400 000 Kč. Na kostele již proběhl restaurátorsko-kunsthistorický průzkum, připravuje se projekt obnovy.

Kostel sv. Oldřicha v Dřenici

O tento kostel projevilo zájem více investorů, jejichž návrhy využití se pohybovaly od leteckého muzea přes jazykovou školu až ke kamenosochařské dílně. Nakonec pastorační rada chebské farnosti doporučila kostel darovat nadačnímu fondu Light house, který chce v jeho blízkosti vybudovat nový dům, který by sloužil k ubytování rekreantů nebo účastníků duchovních pobytů. Těm by pak kostel poskytl místo pro meditace nebo bohoslužby. S darováním bylo rozhodnuto počkat do doby, až nadační fond přinese první viditelné výsledky své činnosti na kostele v Paliči. Ty se nyní začínají rýsovat v připravované projektové dokumentaci a iniciativách vedoucích k získání finančních prostředků na rekonstrukci. Farnost proto požádala plzeňské biskupství o vyjádření k zamýšlenému majetkovému převodu. Říjnové zasedání sboru konzultorů pak převod schválilo. S praktickým převodem kostela se tedy dá počítat do konce roku 2007. Jelikož inventář kostela je zcela zničen, určitou hodnotu má už jen stavba a pozemek. Nadační fond přislíbil za zamýšlený bezúplatný převod recipročně pomoci s opravami kostelů v majetku farnosti.

Kostel sv. Osvalda v Nebanicích

Jediným zájemcem o převod kostela do vlastnictví se stal nadační fond Light house. Ten zamýšlí získat do vlastnictví i přilehlou faru a vybudovat v ní zařízení sociálně zdravotního charakteru, které by vyplnilo mezery v poskytované péči na území Karlovarského kraje. Kostel by se tak znovu, po letech chátrání, oživil jako duchovní zázemí pro toto zařízení. Podobně jako u kostela v Dřenici se nyní po roce čekání, který měl poskytnout nadačnímu fondu čas k podniknutí prvních kroků k realizaci jeho vizí, přistupuje k darování kostela. Plzeňské biskupství převod schválilo spolu s kostelem v Dřenici v říjnu letošního roku. Do konce roku 2007 by tedy i tento kostel mohl mít již nového vlastníka.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.