Podle rubrik

Jednání pastorační a ekonomické rady

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se ke společnému jednání sešly obě naše rady, pastorační i ekonomická.

Po úvodní modlitbě (nesené Simeonovým chvalozpěvem „Nyní propouštíš, Pane, svého služebníka v pokoji“) jsme se věnovali hlavnímu bodu dnešního jednání, kterým byly konzultace finančního plánu farnosti pro rok 2020 a zprávy o hospodaření farnosti v minulých letech.

Z diskutovaných témat vystoupila jako nejdůležitější tato:

 1. Personální zabezpečení správy majetku farnosti (několikaletá bezvýsledná snaha faráře sehnat pro tuto roli kompetentního a ochotného farníka a příklady jeho úkolů)
 2. Způsob přípravy rozpočtu (potřeba soustředění na střediskové rozpočty a na propojení s pastoračními záměry)
 3. Vlastnění a správa majetku farnosti jako nástroj služby nebo zátěž pro službu?
 4. Informace o zpracovávaném Strategickém plánu správy majetku farnosti (v rámci kterého se budeme rozhodovat, který majetek si ponechat, který pronajmout a který prodat či darovat)
 5. Téma potřeby systematické práce s dárci („závazné dárcovství“, příspěvky do sbírek, dary převodem na účet, informovanost o využití financí…)
 6. Otázka vhodnosti spojení účetních středisek „Michael“ a „Penzion“
 7. Otázka přístupu k nevyužívaným budovám (fara Nebanice, kostel sv. Václava) a vysvětlení již uzavřeného projektu „Ohrožené kostely Řkf Cheb“
 8. Vysvětlující komentář k jednotlivým účetním střediskům a fondům

VYJÁDŘENÍ PRF K ROZPOČTU: Pastorační rada farnosti po podrobné diskuzi nad dokumentem „Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem na rok 2020“ tento dokument bere na vědomí a výhled hospodaření farnosti pro rok 2020 považuje za odpovídající stanoveným pastoračním záměrům farnosti.

VYJÁDŘENÍ ERF K ROZPOČTU: Ekonomická rada farnosti po podrobné diskuzi nad dokumentem „Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem na rok 2020“ tento dokument bere bez připomínek na vědomí a po kontrole podrobné prezentace rozpočtu pro rok 2020 v dokumentu „Hospodaření Řkf Cheb 2015 – 2020“ schvaluje v něm obsažený finanční plán farnosti pro rok 2020.

Dále farář informoval o některých tématech týkajících se správcovství farního majetku z poslední doby:

 1. nájem prostorů po Kotci (změna využití pro diakonické účely)
 2. nájem bytu v Májové ulici (navýšení)
 3. nájem lesního pozemku na sv. Anně (Lesní školka Sv. Anna)
 4. restaurování monstrance (tři zvažované varianty řešení vystavování)
 5. oprava věžních helmic na sv. Mikuláši (informace o situaci)
 6. výměna střechy na sv. Mikuláši (výhled do budoucna a otázka financování)
 7. záměr prodeje fary v Nebanicích (informace o stavu procesu)
 8. soudní jednání o náhradu škody od fy Olivius (informace o průběhu řízení)

Podrobně jsme pak projednávali otázku prodeje pozemků v KÚ Dřenice městu Chebu. Farář informoval o průběhu jednání mezi právním oddělením biskupství plzeňského a majetkovým oddělením města Chebu a o souvisejících otázkách spojených s ekologickou dimenzi prodeje.

VYJÁDŘENÍ PRF a ERF: Obě farní rady tímto bez připomínek berou na vědomí nejnovější informace o průběhu těchto správcovských procesů a svá souhlasná vyjádření vyslovená k těmto tématům již dříve v rámci korespondenčních konzultací tímto znovu formálně potvrzují.

ÚKOL: Farář se pokusí sehnat někoho, kdo by mohl zastávat roli správce majetku farnosti a ve spolupráci s ním zajistí plnění úkolů pro správu majetku zachycených v závěrečné kapitole dokumentu „Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem na rok 2020“.

V dalším bodě jsme se věnovali způsobu práce PRF a ERF (nástroje, termíny, stanovy) a především otázce konce funkčního období ERF (již skončilo) a PRF (skončí v červnu).

DOPORUČENÍ PRF: Dnešní jednání bylo posledním ve funkčním období všech dosavadních členů ERF. Po poděkování za službu během minulého období PRF navrhla faráři ke zvážení za členy ERF následující farníky: p. Ježek, p. Kaščák, p. Vnenk, p. Kolafa, pí. Březíková, pí. Skubeničová.

Farář nadnesl otázku konce funkčního období současné PRF, když dle původního dekretu toto období končí po třech letech služby v červnu 2020, avšak dle v současnosti platných směrnic funkční období PRF trvá 4 roky.

ÚKOL: Poté, co všichni radní deklarovali ochotu případně pokračovat další rok, farář do příštího setkání rozhodne, zda bude PRF obnovena letos, nebo až příští rok.

Aktualizace Směrnic pro službu PRF: Farář informoval o novinkách v aktualizované verzi Směrnic pro službu PRF v Plzeňské diecézi (nový paragraf zajišťující kontinuitu práce PRF v případě odchodu faráře a možnost, aby farář stanovil, že členy PRF a voliči členů PRF se mohou stát jen ti, kdo se nechali jakožto farníci zapsat do kartotéky farnosti.

Pastorační záležitosti:

 1. Zpráva o Hroznatově míse 2019: Eva Kolafová prezentovala příjmy a výdaje Hroznatovy mísy za rok 2018 a 2019.
 2. Určení výtěžku postního daru 2019: PRF doporučila vložit výtěžek „postního daru“ za rok 2019 do Hroznatovy mísy.
 3. TOHORA chebské farnosti (Ulička Zavražděných): Farář připomněl novou aktivitu, za kterou se PRF v minulých dnech postavila a kterou přijala za svou a která byla nakonec nazvána „TOHORA chebské farnosti“. Jednotliví radní se do této aktivity (spočívající v každopátečním úklidu Uličky Zavražděných) budou dle možností zapojovat. Záznam této aktivity se týkajícího slova pokání na začátku koncertu k výročí holocaustu (26. 1. 2020) je k dispozici na webu farnosti.
 4. Adventní setkání spolupracovníků: Toto setkání (včetně podnětů z něj plynoucích) bude vyhodnoceno na příštím pracovním setkání PRF.
 5. Cena města Chebu: Paní Kovaříkové farář poblahopřeje na závěr nedělní mše svaté 2. 2. 2020.
 6. Postní seminář a Velikonoce: Farář deklaroval úmysl nabídnout farnosti na adventní seminář o svatosti navazující seminář postní (uvedení do vnitřní modlitby) a požádal členy PRF o spolupráci na něm.

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním.

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.