Podle rubrik

Správcovství: Prodej farních pozemků

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Ve čtvrtek 23. 4. 2020 se pastorační rada formou videokonference sešla za účelem finálního doporučení či nedoporučení prodeje některých pozemků v majetku farnosti v KÚ Dřenice městu Chebu za účelem jejich začlenění do lokality určené pro Průmyslový park Cheb II (seznam pozemků a jejich zasazení do celkové plochy viz přílohy pod článekm). Jako hosté byli na jednání pozváni starosta města Chebu Mgr. Antonín Jalovec a bývalá zastupitelka a bývalá členka Rady města Chebu RNDr. Gabriela Licková. Po úvodní prezentaci klíčových vyjádření papeže Františka o nutnosti dialogu a občanské angažovanosti v oblasti péče o životní prostředí v rámci procesů rozhodování na komunální úrovni (výňatky z Laudato si‘ č. 179 – 188) měli oba hosté úvodní slovo. Pan starosta nastínil přínosy projektu Průmyslového parku Cheb II. z pohledu města Chebu, paní Licková pak prezentovala převážně kritický pohled na tento projekt z pohledu ekologie. Poté navázala diskuze a po závěrečných slovech hostů jsme se s nimi rozloučili.

Jeden směr úvah během následného jednání byl pozemky neprodat a dát tak veřejně najevo, že s PP II. ze zásady nesouhlasíme coby s projektem krajinotvorně zatěžujícím a ekologicky znehodnocujícím polnosti („protestní přístup“), druhý proud úvah se nesl směrem k prodeji pozemků a z výtěžku prodeje také nějak zásadně investovat do péče o životní prostředí na území farnosti („praktický přístup“). Nakonec po náročném procesu rozlišování bylo na základě předběžných vyjádření radních k hlasování předloženo následující doporučení.

DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY

Pastorační rada farnosti po vyslechnutí starosty Mgr. Antonína Jalovce a RNDr. Gabriely Lickové dne 23. 4. 2020 předložený návrh kupní smlouvy mezi Řk farností Cheb a Městem Chebem o prodeji devíti pozemků v majetku farnosti v KÚ Dřenice o celkové výměře 17.945 m2 DOPORUČUJE ke schválení, a to s podmínkou, že 10 % z takto získaného čistého zisku farnost v průběhu dalších let investuje do péče o životní prostředí na území farnosti.

Toto doporučení bylo přijato hlasováním s výsledkem 7 pro a 1 proti.

Pro většinu pastoračních radních byla nakonec ke kladnému doporučení připojená podmínka závazku farnosti investovat 10 % z čistého zisku do ekologicky zodpovědného hospodaření s majetkem farnosti důležitým nástrojem, jak zátěžovost projektu PP II. v otázce ochrany krajiny a rozporuplnost projektu PP II. v otázce ekologie alespoň částečně vyvážit tím, že doporučení kupní smlouvu uzavřít podmíníme tím, že se farnost zaváže, že bude 10 % z čistého zisku z tohoto prodeje investovat do péče o životní prostředí.

REALIZACE PŘEVODU A VÝHLED

Farář toto doporučení pastorčační rady na místě přijal za své, čímž se stalo závazným postojem farnosti. Návrh kupní smlouvy byl poté postoupen k vystavení schvalovací doložky Biskupstvím plzeňským, kde byla kupní smlouva včetně prodejní ceny odsouhlasena již 2. 12. (naší ekonomickou radou pak 17. 12.).

Kupní smlouva mezi Městem Cheb (starosta Antonín Jalovec) a Řk farnosti Cheb (farář Petr Hruška) byla za přítomnosti plzeňského biskupa Tomáše Holuba podepsána v úterý 19. 5. 2020 na Biskupství plzeňském (tisková zpráva města Cheb).

Předpokládáme, že výnos z této transakce (kupní cena je nasmlouvána na celkových 8.972.500 Kč, tj. 500 Kč / m2), pokud se uskuteční, bude po zdanění (19 % daň z příjmu) využit buď nepřímo (skrze vklad do nějaké dlouhodobé investice) či přímo na financování projektu výměny v havarijním stavu se nacházející břidlicové střechy nad hlavní lodí chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (odhadovaná potřebná částka cca 15 milionů Kč).

O smysluplném investování desetiny ze získaných financí do oblasti ekologicky a klimaticky zodpovědné správy majetku farnosti se budeme v nejbližší době radit jak uvnitř farnosti, tak s našimi partnery a Biskupstvím plzeňským. Pokud kdokoli měl nějaké smysluplné návrhy, budeme vám za ně vděčni.

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

PŘÍLOHY

Jednání s městem a "ekologický paragraf"

Naše farnost dotyčné pozemky (jejich seznam je připojen níže) propachtovávala především Školnímu statku, malou část z nich také firmě Mavex. Způsob hospodaření na nich byl velmi intenzivní, pro půdu zatěžující, neodpovídající dnešním doporučovaným standardům. Tyto pozemky byly navíc rozdrobené na několik menších nesouvisejících částí (viz plánky připojené níže). Pokud by si je farnost ponechala ve vlastnictví, projekt průmyslového parku by to nezablokovalo, pouze mírně zkomplikovalo. Pozemky ocitnuvší se v těsném sousedství PP II. by se tím pak navíc staly pro nás téměř nevyužitelné.

Během jednání s městem o prodeji pozemků pastorační rada farnosti s případným prodejem souhlasila pouze podmíněně, a to pouze pokud bude zajištěno jejich ekologicky zodpovědné využití. Při jednáních jsme byli v tomto smyslu informováni, že část těchto pozemků bude po realizaci projektu součástí ochranného, 50 metrů širokého zeleného pásu, který bude kolem celého PP II. Při formulaci kupní smlouvy jsme se pak se zástupci města nakonec navíc dohodli na tzv. "ekologickém paragrafu" v následujícím znění:

V. Závazky kupujícího v souvislosti s ekologickým nakládáním s předmětem prodeje

5.1 Kupující se zavazuje

a) užívat v budoucnu předmět prodeje podle všech platných bezpečnostních, protipožárních, hygienických, technických, ekologických a dalších norem a předpisů zakotvených v právním řádu České republiky,

b) průběžně a na vlastní náklady udržovat na předmětu prodeje a v jeho blízkém okolí pořádek a realizovat či provozovat na předmětu prodeje investorské projekty tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, na zdraví, na přírodě, na životním prostředí a klimatu.

5.2 V případě projektů realizovaných kupujícím na předmětu převodu nebo v případě přípravy či realizace prodeje předmětu převodu třetí osobě se kupující zavazuje, postupovat výhradně podle platné legislativy zakotvené v právním řádu České republiky a v maximální možné míře respektovat dokumenty „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (URÚ) a „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ (SEA), které jsou součástí dokumentace návrhu Změny č. 19 Územního plánu Cheb.

5.3 V případě projektů realizovaných kupujícím na předmětu převodu nebo v případě přípravy či realizace prodeje předmětu převodu třetí osobě se kupující tímto dále zavazuje vypracovat nejdéle do 15 kalendářních měsíců ode dne účinnosti Změny č. 19 Územního plánu Cheb komplexní studii zahrnující:

(a) situační analýzu dle metodiky MV z roku 2017 pro stávající Průmyslový park Cheb I se zaměřením na strukturu zaměstnanců, předpokládanou dobu jejich pobytu v místě, ubytovací kapacity a rizika spojená s jejich pobytem včetně plnění jejich sociálních potřeb;

(b) studii a návrh potřebných opatření pro zajištění dopravní obslužnosti Průmyslového parku Cheb II pro veřejnou hromadnou dopravou osob, včetně řešení nároků generované dopravy na pěší a cyklistickou infrastrukturu a nároků na prostupnost průmyslového parku pro lidi v návaznosti na parametry Změny č. 19 Územního plánu Cheb;

(c) studii a návrh potřebných opatření pro řešení dopravní obslužnosti a dostupnosti v lokalitě Průmyslového parku Cheb II, nutných pro koordinaci těžební činnosti v pískovně Dřenice, s výhledem na zabezpečení nepřetržité dopravní obslužnosti a dostupnosti pro pískovnu Dřenice po dobu realizace těžby, následné sanace a rekultivace, a to v návaznosti na parametry Změny č. 19 Územního plánu Cheb;

(d) studii predikující ekologické, klimatologické a krajinotvorné dopady projektu Průmyslového parku Cheb II, v návaznosti na parametry Změny č. 19 Územního plánu Cheb.

5.4 V případě prodeje pozemků, jež jsou předmětem prodeje dle této smlouvy, třetí osobě, se kupující zavazuje, že do kupní smlouvy začlení stejné závazky pro tuto třetí osobu, jak jsou tyto uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.

5.5 Pokud by závazky uvedené v bodech 5.3 a 5.4 této smlouvy nebyly kupujícím splněny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu odpovídající míře nesplnění předmětného závazku kupujícím, maximálně však do výše 20 % kupní ceny.

Seznam prodaných pozemků

Farní pozemky PP II Seznam

Plánek oblasti PP I a PP II

Farní pozemky pro PP II Celkový pohled

Plánek oblasti PP II

Farní pozemky pro PP II Detailní pohled

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.