Podle rubrik

Evangelizační inspiromat

Na minulé téma naší pastorační reflexe dnes navazujeme malým „inspiromatem" - seznamem praktických podnětů ke svědectví víry pro jednotlivé farníky či malá společenství.

Aby byl tento seznam inspirací dobře pochopen, je třeba jej samozřejmě číst v souvislosti s našimi dřívějšími úvahami o ostatních rozměrech poslání farnosti. Právě rozvinutí života a služby farnosti v ostatních oblastech (slavení, služba, společenství, spolupráce, svatost) uschopní farníky k tomu, aby byli „svědky Kristovými" a společně také skutečnou „svátostí všeobecné spásy" pro sebe navzájem i pro ostatní lidi.

Podněty jsou rozčleněné podle jednotlivých (vzájemně se nutně prolínajících) „etap" evangelizačního procesu, který lze srovnat s procesem zemědělským. Toto rozčlenění může pomoci k jasnějšímu vědomí toho, k čemu ta která aktivita má především sloužit a jak souvisí s jednotlivými etapami.

1. Formace - ostření nástrojů: pojmenování si tzv. „rozšířených rodin" (tj. okruhů nevěřících lidí, se kterými jsou jednotliví farníci v kontaktu - přátelé, příbuzní, kolegové, spolužáci, sousedé apod.), sdílení se o těchto „rozšířených rodinách" v malých společenstvích a vytrvalá modlitba za jejich členy; prohloubení touhy svědčit ostatním (např. skrze vzájemné svědectví o zkušenostech obrácených lidí); přímluvy při mších a adoracích za „potenciální farnost" (tj. souhrn „rozšířených rodin" všech farníků), modlitební řetězce, celonoční adorace za požehnání pro město, účast na „modlitební stráži" jiných církví apod.; nácvik dovedností k evangelizaci skrze využití nabídky různých kursů o evangelizaci (viz např. nabídka semináře o svatodušním víkendu); nácvik komunikace a naslouchání v prostředí vlastních rodin, ve škole či na pracovišti; prohloubení znalostí práce s médii apod.

2. Preevangelizace - příprava půdy: pomoc při vytvoření přehledu o šancích a potřebách lidí žijících na území farnosti (např. skrze různé sociologické výzkumy); mapování šancí a potřeb lidí z naší „potenciální farnosti" (viz výše) skrze osobní rozhovory s farníky, kteří citlivě vnímají šance a potřeby svých „rozšířených rodin"; pomoc při rozvíjení vztahů s nevěřícími přáteli (kromě osobní roviny také např. skrze pozvání na farní ples, farní zabijačku, pouť, výlet s dětmi, farní dovolenou apod.); spolupráce s dalšími církvemi či neziskovými organizacemi na nabídce služeb reagujících na potřeby „potenciální farnosti" či místní komunity obecně; prohloubení atmosféry vstřícné pohostinnosti při liturgii a dalších veřejných aktivitách (např. skrze týmy pověřené zajišťováním pohostinnosti, vhodnou informovanost či tzv. „pravidlo tří minut", které zakazuje zaběhlým farníkům během tří minut po skončení bohoslužby bavit se mezi sebou, aby byli otevření nově příchozím) apod.

3. Evangelizace - rozsévání semene: podpora spolupráce lidí s různými obdarováními a schopnostmi na společných projektech zaměřených na prohloubení vztahů, respektu, komunikace či spolupráce s místní komunitou; nejrůznější aktivity přímé evangelizace od jednorázových (např. spolupráce s jinými církvemi na nějaké velké evangelizační akci) přes každoroční (např. půlnoční bohoslužba slova s pásmem hudby, průvod s žehnáním klíčových míst ve městě či obci na Květnou neděli nebo slavnost Těla a Krve Páně, křížová cesta městem na Velký pátek, organizace kursů Alfa apod.) až po opakované (např. spolupráce na přípravě ke křtu dítěte či ke svatbě, veřejné přednášky o tématech souvisejících s vírou pro dospělé, nabídka přednášek či besed na školách apod.).

4. Katechumenát - zalévání rostlinek: přijetí role průvodce v katechumenátní skupině; osobní doprovázení lidí připravujících se na slavení či obnovu svátostí; spolupráce na cyklech přednášek či katechezí prohlubujících témata života z víry (např. „katechismus pro dospělé" či různé biblické hodiny); podpora služby farní knihovny, sloužící farníkům i veřejnosti apod.

5. Iniciace - sklizeň ovoce: přijetí role kmotra; pomoc při organizaci závěrečné části přípravy na přijetí či obnovu křtu, biřmování a eucharistie (např. skrze různé semináře typu „Život v Kristu" apod.); přijetí modlitební, liturgické či jiné služby při klíčových bohoslužbách této přípravy apod.

6. Mystagogie - zpracování plodů: další doprovázení nových křesťanů jak skrze osobní vztahy, tak skrze pomoc při hledání jejich místa ve společenství, farnosti a církvi obecně; spolupráce na doprovázení při jejich vrůstání do křesťanského životního stylu a do schopnosti vydávat svědectví o Kristu opět dalším.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.