Pastorační rada farnosti

Smějící se zápisník

Poslání pastorační rady

Posláním pastorační rady farnosti je

„napomáhat rozvoji pastorační činnosti"

tím, že pod vedením faráře

  • zkoumá vše, co se vztahuje k pastoraci ve farnosti jako celku,
  • reflektuje to ve světle evangelia a
  • navrhuje praktická řešení z této reflexe vyplývající.

(viz kán. 536,1; srov. kán. 511 Kodexu kanonického práva)

Podrobněji viz Směrnice pro službu PRF v plzeňské diecézi

Aktuality z pastorační rady

ZDE jsou k dispozici články z pastorační a ekonomické rady v rubrice Rady z rady našeho farního Zpravodaje.

Archiv programů a zápisů z jednotlivých pracovních setkání rady pak najdete ZDE.

Čtyři základní role

Toto základní poslání PR se odráží v její první, "reflexivní" (vizionářské, rozlišující) roli, která je však doplněna třemi dalšími: rolí "propojovací" (komunikační, stmelující), rolí "podněcovací" (iniciační, uschopňovací) a rolí "učednickou" (inspirující, formující).

Krátce lze tyto role charakterizovat takto:

  • Role reflexivní (citlivě vnímat situaci ve farnosti či v jednotlivých oblastech jejího života a služby, posuzovat tuto situaci ve světle evangelia a navrhovat konkrétní kroky na další cestě)
  • Role propojovací (pomáhat prohlubovat komunikaci v celé farnosti a propojovat její jednotlivé aktivity, služby, skupiny či jednotlivce do pružné a vstřícné komunikační sítě)
  • Role podněcovací (pomáhat odkrývat dary a schopnosti jednotlivých farníků či skupin a povzbuzovat je k jejich využití pro službu Božímu království v nejrůznějších formách)
  • Role učednická (vrůstat do učednického společenství, kde sami radní včetně farářů se budou učit sloužit Božímu království, a to jak od Krista, tak od sebe navzájem a od ostatních farníků)

Identita pastorační rady

Pastorační rada je tedy specifickým pastoračním týmem Kristových učedníků, který se spolu s farářem zaměřuje na dlouhodobou praktickou pastorační reflexi života a služby farnosti jakožto celku, vzájemné komunikační propojování ohnisek života v celé farnosti a na podněcování a uschopňování dalších spolupracovníků a spolupracovnic ochotných tento život ve farnosti podporovat a doprovázet.

Základní hodnoty

Základem pro práci pastorační rady naší farnosti je postoj naslouchání Kristových učedníků Bohu i sobě navzájem a postoj odevzdanosti služebníků evangelia do služby farnosti v partnerské spolupráci a jednotě s farářem a diecézním biskupem.

Při plnění svého poslání chceme vyváženě čerpat ze třech základních směrů naslouchání:

  • slyšení Slova („červená": naslouchání Božímu slovu v Písmu a Tradici ve společenství církve)
  • duchovní rozlišování („modrá": naslouchání osobní i společné zkušenosti s Duchem a jeho dary)
  • přirozená moudrost („zelená": naslouchání moudrosti vložené do stvoření a artikulované jak společenskými vědami, tak přirozeným „selským rozumem")

Naši praktickou službu chceme stavět na postoji jednoty v rozmanitosti, schopnosti partnerské spolupráce, ochotě ke spoluzodpovědnosti za naši farnost a poctivé vykazatelnosti vůči ní, ochotě vidět věci v širších a dlouhodobých souvislostech a respektu k potřebě praktické použitelnosti a realističnosti konkrétních návrhů.

Složení a vnitřní struktura

Předseda: Petr Hruška

Sekretář:  Eva Kolafová

Zapisovatel: Jana Formánková

Ostatní členové: Ivana Čamková, Jaroslava Haklová, Jana Karasová, Dana VrbováZdeňka Skubeničová

Související dokumenty

Naše pastorační rada funguje podle Směrnice pro službu PRF v plzeňské diecézi.

Související dokumenty včetně programů a zápisů najdete ZDE .

Texty o pastoračních radách obecně najdete ZDE.

Další poradní týmy ve farnosti

Jestliže pastorační rada se snaží především vnímat farnost jako celek v celé šířce praktické pastorační služby, ve farnosti existuje několik dalších podobných poradních týmů, které se však zaměřují vždy jen na některá dílčí hlediska či oblasti a zároveň jsou často nástrojem širší spolupráce přes hranice farnosti:

Vlastní pastorační službě v různých oblastech se pak věnují jednotlivé skupiny a týmy, přičemž jejich zástupci se čas od času setkávájí ke vzájemnému povzbuzení, formaci a koordinaci na setkáních tzv. služebníků farnosti.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.