Slovo života na leden

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné“ (Sk 4, 32).

Tato slova představují způsob, kterým nás autor Skutků apoštolů zběžně seznamuje s první křesťanskou komunitou v Jeruzalémě. Charakterizovala ho nejen mimořádná svěžest a duchovní dynamika, modlitba, svědectví, ale především velká jednota, která podle Ježíšova přání měla být nezaměnitelným znakem a zdrojem plodnosti jeho církve.

Protože Duch Svatý, kterého při křtu dostávají všichni, kdo přijímají Ježíšovo slovo, je duchem lásky a jednoty, spojil všechny věřící v jedno se Zmrtvýchvstalým a mezi sebou tak, že překonali všechny rozdíly rasy, kultury a sociálního postavení. Duch Svatý vytvářel především jednotu srdcí a mysli mezi věřícími tím, že jim pomáhal překonávat všechny pocity, které jednotu ztěžují. Největší překážkou jednoty je náš individualismus, lpění na vlastních myšlenkách, pohledech a osobním zalíbení. Svým egoismem budujeme bariéry, jimiž se izolujeme, a tak vylučujeme toho, kdo je jiný než my.

Jednota vytvářená Duchem Svatým se na životě věřících nutně odrážela. Jednota mysli a srdcí se vtělovala do konkrétní solidarity a projevovala se sdílením majetku s bratřími a sestrami, kteří byli v nouzi. Právě proto, že jednota byla autentická, nedovolovala, aby ve společenství někteří žili v hojnosti, zatímco jiným chybělo to potřebné.

Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? Toto slovo zdůrazňuje společenství a jednotu, kterou nám Ježíš tolik klade na srdce a pro jejíž uskutečnění nám dává svého Ducha. Snažme se proto hlasu Ducha Svatého naslouchat, a tak růst ve všem a všude v této jednotě. Zvláště překonávejme ve svém nitru všechny zárodky rozdělení, které si v sobě neseme. Bylo by protismyslné, kdybychom chtěli být s Ježíšem sjednoceni a přitom byli mezi sebou rozděleni, chovali se individualisticky, jednali každý na vlastní pěst, navzájem se posuzovali nebo dokonce vylučovali. Proto je třeba se nově obrátit k Bohu, který chce, abychom byli sjednoceni.

Kromě toho nám toto slovo pomůže stále lépe chápat rozpor, který je mezi křesťanskou vírou a sobeckým používáním hmotného majetku. V rámci našich možností nám pomůže být opravdově solidární s lidmi, kteří jsou v nouzi. Protože jsme v měsíci, kdy se slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, povede nás toto slovo též k modlitbě, posilování pout jednoty a ke sdílení lásky s našimi bratřími a sestrami z jiných církví, s nimiž máme společnou jedinou víru a jediného Kristova Ducha, kterého jsme dostali při křtu.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.