ZASTAVENÍ 09. Chrám bolesti - ulička Zavražděných

ZASTAVENÍ 09. Chrám bolesti - ulička Zavražděných

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha:  N 50°4.721', E 12°22.121' Období: 1350
Kde to je: Úzká spojovací ulička mezi ulicemi Židovská a Provaznická
Indicie: I = Kolik znaků má hebrejský nadpis textu na informačních tabulkách upevněných před vstupem do uličky Zavražděných z Provaznické ulice?

Téma: Křesťanský antijudaismus a zneužití evangelia

Motto: „‘Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka,‘ praví Hospodin zástupů“ (Zach 2,12); „Střežil ho jako zřítelnici svého oka“ (Dt 32,10).

Historie: Nesčetněkrát se v dějinách při pronásledování Židů argumentovalo novozákonními citáty. Asi nejužívanější citát je v této souvislosti verš z Mt 27,25, kde lid, žádající na Pilátovi ortel ukřižování Ježíše, volá: "Krev jeho na nás a na naše děti!" – Jakkoli se v tomto textu přímo o židech nemluví (je řeč o "zástupu"), bývá tento text po staletí v křesťanské církvi vykládán jako židovské přiznání viny za smrt Spasitele, za „bohovraždu“. V Chebu k takovémuto zneužití evangelia došlo na Zelený čtvrtek 25. března 1350, když ve františkánském kostele během sugestivního líčení Kristova utrpení uchopil jeden z přítomných žoldnéřů z oltáře kříž a vyzval shromážděné, aby pomstili Kristovu smrt. Narychlo ozbrojený dav se tak motivován zvráceným výkladem Božího slova vydal do chebské židovské čtvrti pomstít smrt Páně, ale hlavně zbavit se Židů, které nenáviděli a jejichž majetek je lákal. Došlo k obrovskému krveprolití, kterému padla za oběť většina chebských Židů. Velký počet Židů byl zahnán do úzké uličky mezi Židovskou a Provaznickou ulicí (ulička Zavražděných), kde byli povražděni. Jejich majetek si útočníci rozdělili a knihy byly přeneseny na radnici.

Poselství: Sv. Bernard z Clairvaux před druhou křížovou výpravou (1146 – 1147 v Porýní): „Židé jsou Mesiášovy kosti a tělo... budete-li jim ubližovat, můžete Pána zranit v zřítelnici jeho oka!“ Ještě i dnes jsou protižidovské pogromy pro nás bolestným varováním před touhou po chiméře „bezpečí“ homogenního národa a pozváním k utváření prostorů, ve kterých je odlišnost respektována, jinakost vítána a rozmanitost povzbuzována. Naše farnost po celý rok 2020 každý pátek večer v Uličce Zavražděných uklízela, aby dala najevo vědomí spoluviny církve na utrpení Židů v dějinách, a i takto symbolicky vyjádřila touhu po smíření a obnovení vzájemného respektu, úcty a podpory (srov. farnostcheb.cz/tohora).

Požehnání: Papež Jan XXIII., který jako vatikánský nuncius v Cařihradu za války zachránil tisíce židovských uprchlíků: „Vyznáváme, že Kainovo znamení je na našem čele… Odpusť, že jsme Tě podruhé ukřižovali v jejich těle; odpusť, neboť jsme nevěděli, co jsme činili…“ Amen.

09_ulicka_1

TOHORA chebské farnosti, foto: Ivana Čamková (2020)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 8)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 10)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ