Farní PLES 2. stupeň

Farní PLES 2. stupeň

PLES chebské farnosti

Aplikaci státního systému PES na podmínky naší farnosti jsme pracovně nazvali PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti (obecné uvedení ZDE). Rádi bychom totiž i tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku povzbudili všechny k tomu, abychom PES brali velmi vážně a s respektem (přeci jen nám má pomoci domyslet věci, které bychom sami o sobě domyslet schopni nebyli), ale zároveň abychom na naší cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT.

Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

Co 2. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů

Bohoslužby: 60 % kapacity míst k sezení: 160 Mikuláš, 40 farní kaple Cheb a kostel Žandov; pouze sedící účastníci. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Nedělní ranní mše v 10:00 je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedělní ranní mše je přístupná veřejnosti bez předchozí rezervace (max. 160 účastníků)
 • Ostatní bohoslužby jsou přístupné veřejnosti bez předchozí rezervace (max. 40 účastníků)
 • Na faře se mohou konat setkání či akce (jako např. společenství, výuka náboženství apod.), bez občerstvení, do 20 lidí
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 9 až 17 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možné se domluvit na pastorační návštěvu faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny
 • Svatby a pohřby do 50 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. DRUHÝ NENIŽŠÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - stav pozornosti

  Platí druhý nejnižší stupeň epidemických opatření, je třeba věnovat pozornost situaci v daném místě.

  Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů

  Na tomto stupni je již i ostatím povolené shromažďování se uvnitř do 50 lidí, stejně jako při bohoslužbách, svatbách a pohřebech (venku dokonce do 100 lidí). Běžná hygienicá opatření je ale třeba při těchto počtech zachovávat o to důsledněji

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku; rozestupy již nejsou povinné, ale je dobře se na sebe nelepit

  Stejně tak dejte pozor na potřebnost těchto opatření i po cestě na bohoslužbu či domů.  

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA, V PŘÍRODĚ  A V KOSTELE - místní církev

  Slavení Dne Páně v domácnosti lze na tomto stupni již podpořit slavením nedělní mši svaté.

  I když jsou nedělní bohoslužby na tomto stupni již veřejně přístupné (viz bod 3), stále je vhodné slavení dne Páně prohloubit i v domácnostech či v přírodě. Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ MŠE VEŘEJNÁ - přístupná veřejnosti (do 160 lidí)

  Nedělní ranní bohoslužba od 10:00 u sv. Mikuláše je volně přístupná veřejnosti (max. 160 účastníků). 

  Služební tým zajišťuje liturgické služby (celebrant, lektoři, asistence, kostelnice, zpěváci, hudebníci), technické služby (technici obrazu a zvuku, úklid kostela či farního sálu, desinfekce prostoru), pastorační služby (akolyté donášející svaté přijímání nemocným, ostatní roznášející např. Zpravodaj či zajišťující kontakt s ostatními farníky) apod. Účast v tomto sloužícím společenství musí být vždy předem a jmenovitě domluvena s farářem. Pokud by se kdokoli chtěl do některé z těchto služeb zapojit, prosíme o kontaktování faráře na jeho mailu či telefonu.

  Nedělní ranní bohoslužby u sv. Mikuláše se mohou volně účastnit i další účastníci bez předchozí rezerevace (až do max. počtu 160 lidí). 

  Online vysílání (a později záznam) je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  4. BOHOSLUŽBY V MALÝCH SKUPINÁCH - domluva s farářem

  Možnost bohoslužeb v malých skupinách stále i na tomto stupni trvá.

  I na tomto stupni (a nakonec i kdykoli jindy za "normálních" podmínek) je možné se předem s farářem domluvit na slavení mše svaté v malých společenstvích i v jiných termínech a různých místech. Takováto skupina může přizvat i další. Její mluvčí se předem domluví z farářem a zorganizuje společnou přípravu prostoru ke mši, čtení a liturgie. Je možné se takto setkat i více skupin dohromady. 

  Prosíme, využívejte i nadále tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  5. VŠEDNODENNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY - do 40 účastníků, svatby a pohřby do 50 lidí

  Na tomto stupni jsou možné veřejné bohoslužby na tradičních místech a v tradičních časech.

  Na tomto stupni je možné, aby se chebských nedělních večerních či všednodenních bohoslužeb v tradičních termínech a žandovské bohoslužby v sobotu večer účastnili lidé bez předchozí rezervace (předpokládáme, že zde nikdy nebude více než max. povolený počet 40 účastníků). 

  Svatby a pohřby na tomto stupni mají limit 50 účastníků. 

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - pro nemocné

  Přijetí svatého přijímání mimo mši pro nenocné a slavení svátosti smíření je možné domluvit osobně s farářem.

  Svaté přijímání je možné již bez velkých omezení přijmout při mších svatých, svátost smíření slavíme jako běžně (hodinu před páteční mší svatou či po domluvě s farářem).

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i návštěvu faráře či někoho z akolytů u vás doma či v zařízení lůžkové péče.

  Je možná individuální i společná návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny.

 •  
  7. SETKÁVÁNÍ A AKCE NA FAŘE - omezené počty

  Na faře se mohou konat setkání větších skupin, kontaktní hodiny jsou omezeny.

  Na faře se mohou konat setkání skupin či akce (jako např. setkání společenství, výuka náboženství apod.), do max. počtu 50 osob ve farním sále, resp. 15 osob v salonku, bez společného občerstvení.

  Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit

 

PES Protiepidemický systém MZ ČR

 

Matice opatření protiepidemického systému PES:
(pro zvětšení tabulky na ni klikněte)

pes_2020_11_29