Farní PLES 3. stupeň

Farní PLES 3. stupeň

PLES chebské farnosti

Aplikaci státního systému PES na podmínky naší farnosti jsme pracovně nazvali PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti (obecné uvedení ZDE). Rádi bychom totiž i tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku povzbudili všechny k tomu, abychom PES brali velmi vážně a s respektem (přeci jen nám má pomoci domyslet věci, které bychom sami o sobě domyslet schopni nebyli), ale zároveň abychom na naší cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT.

Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

Co 3. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy

Bohoslužby: 30 % kapacity míst k sezení: 80 Mikuláš, 20 farní kaple Cheb a kostel Žandov; pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Nedělní ranní mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedělní ranní mše je přístupná veřejně (max. 80 účastníků), přednost mají registrovaní farníci 
 • Ostatní bohoslužby jsou také přístupné veřejnosti (max. 20 účastníků), přednost mají registrovaní farníci
 • Na faře se mohou konat setkání či akce (jako např. společenství, výuka náboženství apod.), bez občerstvení a do 10 lidí
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření (především v neděli odpoledne)
 • Je možné se domluvit na pastorační návštěvu faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny
 • Svatby a pohřby do 30 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. STŘEDNÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - naléhavý stav

  Platí střední stupeň epidemických opatření a je na místě stálá ohleduplnost a bdělost.

  Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy

  Na tomto stupni mají bohoslužby oproti ostatním veřejným akcím stále výhodu (uvnitř se smí jinak scházet jen 10 osob). Tohoto privilegia je tedy třeba využívat s o to větší zodpovědností a ohleduplností, za důsledného dodržování stále platných opatření:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku a stálé rozestupy minimálně 2 metry

  Ve venkovních prostorách je to již volnější (možnost setkávání až 50 osob), je proto možné opatrně využít této možnosti k různým společným vycházkám a výpravám do přírody

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích stále povzbuzujeme ke slavení Dne Páně především ve vašich domácnostech či v přírodě.

  I když je na tomto stupni již možná účast na nedělních bohoslužbách ve větším počtu lidí (viz bod 3), stále je vhodné slavení dne Páně prohloubit v domácnostech či v přírodě. Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ MŠE PRO REGISTROVANÉ - omezeně pro veřejnost (do 80 lidí)

  Nedělní ranní bohoslužba od 10:00 u sv. Mikuláše je volně přístupná chebským registrovaným farníkům (max. 80 účastníků). 

  Služební tým při nedělní ranní mši zajišťuje liturgické služby (celebrant, lektoři, asistence, kostelnice, zpěváci, hudebníci), technické služby (technici obrazu a zvuku, úklid kostela či farního sálu, desinfekce prostoru), pastorační služby (akolyté donášející svaté přijímání nemocným, ostatní roznášející např. Zpravodaj či zajišťující kontakt s ostatními farníky) apod. Účast v tomto sloužícím společenství musí být vždy předem a jmenovitě domluvena s farářem. Pokud by se kdokoli chtěl do některé z těchto služeb zapojit, prosíme o kontaktování faráře na jeho mailu či telefonu.

  Nedělní ranní bohoslužby u sv. Mikuláše se mohou volně účastnit i další chebští registrovaní farníci (viz farnostcheb.cz/kartoteka); ostatní se pak mohou účastnit, pokud se vejdou do max. počtu 80 účastníků.  

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  4. BOHOSLUŽBY V MALÝCH SKUPINÁCH - domluva s farářem

  Možnost bohoslužeb v malých skupinách stále i na tomto stupni trvá.

  I na tomto stupni (a nakonec i kdykoli jindy za "normálních" podmínek) je možné se předem s farářem domluvit na slavení mše svaté v malých společenstvích i v jiných termínech a různých místech. Takováto skupina může přizvat i další. Její mluvčí se předem domluví z farářem a zorganizuje společnou přípravu prostoru ke mši, čtení a liturgie. Je možné se takto setkat i více skupin dohromady. 

  Prosíme, využívejte i nadále tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  5. VŠEDNODENNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY - do 20 účastníků, svatby a pohřby do 30 lidí

  Na tomto stupni jsou možné veřejné bohoslužby na tradičních místech a v tradičních časech.

  Maximální počet 20 účastníků v naších podmínkách umožňuje některé veřejné bohoslužby, tj. na tomto stupni je možné, aby se nedělní večerní či všednodenní bohoslužby a žandovské bohoslužby v tradičních termínech účastnili lidé bez předchozí rezervace, a to s tím, že pokud by počet přesahoval limit max. 20 účastníků, přednost by měli chebští registrovaní farníci.

  Pokud se k nám na bohoslužbu do farnosti chystá nějaká skupina hostů, je vhodné se předem telefonicky informovat, zda se do daného limitu vejdou (případně se domluvit mši svatou v kostele, kde je možný vyšší počet účastníků). 

  Svatby a pohřby na tomto stupni mají limit 30 účastníků. 

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - nedělní odpoledne

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření jsou nabízeny především v neděli odpoledne.

  Jako vhodný čas pro to se jeví především nedělní odpoledne, kdy je otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty (viz otvírací hodiny), jehož návštěvu můžete vhodně spojit se zdravotní vycházkou.

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i návštěvu faráře či někoho z akolytů u vás doma či v zařízeních lůžkové péče.

  Je možná individuální i společná (do 10 osob) návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny

 •  
  7. SETKÁVÁNÍ A AKCE NA FAŘE - do počtu 10 lidí

  Na faře se mohou konat setkání malých skupin, kontaktní hodiny jsou omezeny.

  Na faře se mohou konat setkání malých skupin či malé akce (jako např. setkání společenství, výuka náboženství apod.), vše do max. počtu 10 osob, ovšem bez společného občerstvení.

  Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit

 

PES Protiepidemický systém MZ ČR

 

Matice opatření protiepidemického systému PES:
(pro zvětšení tabulky na ni klikněte)

pes_2020_11_29