Farní PLES 3. stupeň

Farní PLES 3. stupeň

Farní PLES - protiepidemická opatření

Představujeme PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti. Tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku jsme na podzim navázali na tehdy vznikající systém PES a zároveň zároveň jsme chtěli zdůraznit, abychom na cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT v Hospodinu. Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

I když se celostátně systém PES již nepoužívá, ve farnosti se orientačně stále řídíme tehdy vzniklými stupni našeho PLESu.

Co 3. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Naléhavý stav: šíření epidemie se zpomaluje, v lůžkách intenzivní péče i běžné péče je již určitá rezerva, situace ale stále vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů a na proces očkování, stále ještě existuje vysoké riziko komunitního šíření nákazy

Bohoslužby: 30 % kapacity míst k sezení: 90 Mikuláš, 30 farní kaple Cheb a 40 kostel Žandov; minimální odstup 2 m v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Nedělní ranní mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedění a sváteční ranní bohoslužby jsou přístupné jen skrze rezervační systém (farnostcheb.cz/rezervace, do 90 účastníků)
 • Ostatní bohoslužby jsou volně přístupné veřejnosti ve výše daných limitech
 • Na faře se mohou konat setkání či akce (jako např. společenství, výuka náboženství apod.), bez občerstvení a do 10 lidí
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření (především v neděli odpoledne)
 • Je možné se domluvit na pastorační návštěvu faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny
 • Svatby a pohřby do 30 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. STŘEDNÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - naléhavý stav

  Platí střední stupeň epidemických opatření a je na místě stálá ohleduplnost a bdělost.

  Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy

  Důsledné dodržování platných opatření a doporučení:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku a stálé rozestupy minimálně 2 metry

  Ve venkovních prostorách je to již volnější, je proto možné opatrně využít této možnosti k různým společným vycházkám a výpravám do přírody

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích stále povzbuzujeme ke slavení Dne Páně především ve vašich domácnostech či v přírodě.

  I když je na tomto stupni již možná účast na nedělních bohoslužbách ve větším počtu lidí (viz bod 3), stále je vhodné slavení dne Páně prohloubit v domácnostech či v přírodě. Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ ČI SVÁTEČNÍ MŠE - jen s předchozí rezervací účasti

  Nedělní ranní bohoslužba od 10:00 u sv. Mikuláše je volně přístupná chebským registrovaným farníkům (max. 90 účastníků). 

  Nedělní ranní bohoslužby u sv. Mikuláše se mohou účastnit předem farníci s předchozí rezervací (viz farnostcheb.cz/rezervace) do max. počtu 90 účastníků.  

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

 •  
  4. BOHOSLUŽBY V MALÝCH SKUPINÁCH - domluva s farářem

  Možnost bohoslužeb v malých skupinách stále i na tomto stupni trvá.

  I na tomto stupni (a nakonec i kdykoli jindy za "normálních" podmínek) je možné se předem s farářem domluvit na slavení mše svaté v malých společenstvích i v jiných termínech a různých místech. Takováto skupina může přizvat i další. Její mluvčí se předem domluví z farářem a zorganizuje společnou přípravu prostoru ke mši, čtení a liturgie. Je možné se takto setkat i více skupin dohromady. 

  Prosíme, využívejte i nadále tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

 •  
  5. VŠEDNODENNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY - v daných početních limitech

  Na tomto stupni jsou možné veřejné bohoslužby na tradičních místech a v tradičních časech.

  Na tomto stupni je možné, aby se nedělní večerní či všednodenní bohoslužby a žandovské bohoslužby v tradičních termínech a daných početních limitech účastnili lidé bez předchozí rezervace.

  Pokud se k nám na bohoslužbu do farnosti chystá nějaká skupina hostů, je vhodné se předem telefonicky informovat, zda se do daného limitu vejdou (případně se domluvit mši svatou v kostele, kde je možný vyšší počet účastníků). 

  Svatby a pohřby na tomto stupni mají limit 30 účastníků. 

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - nedělní odpoledne

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření jsou nabízeny především v neděli odpoledne.

  Jako vhodný čas pro to se jeví především nedělní odpoledne, kdy je otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty (viz otvírací hodiny), jehož návštěvu můžete vhodně spojit se zdravotní vycházkou.

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i návštěvu faráře či někoho z akolytů u vás doma či v zařízeních lůžkové péče.

  Je možná individuální i společná (do 10 osob) návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny

 •  
  7. SETKÁVÁNÍ A AKCE NA FAŘE - do počtu 10 lidí, penzion v provozu

  Na faře se mohou konat setkání malých skupin, kontaktní hodiny jsou omezeny, penzion v provozu.

  Na faře se mohou konat setkání malých skupin či malé akce (jako např. setkání společenství, výuka náboženství apod.), vše do max. počtu 10 osob, ovšem bez společného občerstvení.

  Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí a středu 10 - 12 a 13 - 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit

  Ve farním penzionu je ubytování za dodržení dalších podmínek možné.