Farní PLES 5. stupeň

Farní PLES 5. stupeň

Farní PLES - protiepidemická opatření

Představujeme PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti. Tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku jsme na podzim navázali na tehdy vznikající systém PES a zároveň zároveň jsme chtěli zdůraznit, abychom na cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT v Hospodinu. Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

I když se celostátně systém PES již nepoužívá, ve farnosti se orientačně stále řídíme tehdy vzniklými stupni našeho PLESu.

Co 5. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Kritický stav: zátěž celkové kapacity systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče již není nadlimitní, počet nakažených v populaci je ale stále vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, stále probíhá komunitní šíření nákazy a je na místě extrémní opatrnost

Bohoslužby: 10 % kapacity míst k sezení: 30 Mikuláš, 10 farní kaple Cheb a 13 kostel Žandov; pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Na bohoslužby je přístup jen skrze rezervační systém ve výše daných limitech
 • Nedělní ranní či sváteční mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedělní ranní či sváteční mše přístupná jen skrze rezervační systém (farnostcheb.cz/rezervace; do 30 účastníků)
 • Na ostatní bohoslužby je přístup jen skrze rezervační systém (farnostcheb.cz/rezervace; do 30 / 10 / 13 účastníků)
 • Na faře nejsou žádná skupinová setkání či akce kromě nejnutnějších porad zaměstnanců
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření
 • Je možné se domluvit na rozhovor s farářem při společné vycházce
 • V případě vážné potřeby je možná pastorační návštěva faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny s možností domluvy svátostí
 • Svatby a pohřby do 15 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. NEJVYŠŠÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - kritický stav

  Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

  Platí nejpřísnější stupeň epidemických opatření a je na místě nejvyšší opatrnost.

  Oproti ostatním veřejným akcím (kde se momentálně smějí uvnitř scházet 2 a venku také 2 lidi) jsou povolené počty účastníků pro bohoslužby benevolentnější. Tohoto privilegia je tedy třeba využívat s o to větší zodpovědností a ohleduplností, za důsledného dodržování platných opatření:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku a stálé rozestupy minimálně 2 metry, nesrocování se před či po mši před kostelem ani cestou domů apod.

  Za současné situace není ani tak riziková účast na bohoslužbě, ale např. cesta na ní hromadnou dopravou. Proto, pokud využijete nějaké možnosti slavit bohoslužbu, přijďte na ní raději pěšky či se domluvte na odvoz autem, případně si zavolejte taxislužbu

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích povzbuzujeme ke slavení Dne Páně ve vašich domácnostech či v přírodě.

  Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ ČI SVÁTEČNÍ MŠE přes rezervační systém

  Nedělní ranní či sváteční bohoslužba početně omezená, přístupná přes rezervační systém.

  Služební tým zajišťuje liturgické služby (celebrant, lektoři, asistence, kostelnice, zpěváci, hudebníci), technické služby (technici obrazu a zvuku, úklid kostela či farního sálu, desinfekce prostoru), pastorační služby (akolyté donášející svaté přijímání nemocným, ostatní roznášející např. Zpravodaj či zajišťující kontakt s ostatními farníky) apod. Účast v tomto sloužícím společenství musí být vždy předem a jmenovitě domluvena s farářem. Pokud by se kdokoli chtěl do některé z těchto služeb zapojit, prosíme o kontaktování faráře na jeho mailu či telefonu.

  K účasti na nedělní ranní či sváteční mši u sv. Mikuláše se mohou farníci hlásit přes rezervační systém (do 30 účastníků): farnostcheb.cz/rezervace 

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

 •  
  4. BOHOSLUŽBY VE VŠEDNÍ DNY A V MALÝCH SKUPINÁCH - rezervace či domluva s farářem

  Je umožněno slavit bohoslužby v malých skupinách farnic a farníků, a to v maximálním počtu podle prostoru slavení.

  To se týká jak bohoslužeb konaných v běžně zavedených časech, tak i bohoslužeb, jejichž čas si skupina s farářem domluví sama dle jejích potřeb a možností faráře.

  V daných vypsaných čase je možné využít rezervační systém farnostcheb.cz/rezervace. Pro bohoslužby v malých společenstvích je třeba, aby každá takováto skupina si mezi sebou určila svého mluvčího, který s farářem domluví den a čas slavení bohoslužby, u kterého se hlásí účastníci a který zajistí, že účastníků bude max. v dovoleném počtu a že všichni účastníci budou dodržovat daná bezpečnostní opatření.

  Prosíme, využijte tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

 •  
  5. VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY - svatby a pohřby do 15 lidí

  Veřejné bohoslužby se mohou také konat v rámci svateb a pohřbů.

  Svateb a pohřbů je možné se účastnit v max. počtu 15 lidí.

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - nedělní odpoledne

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření je možné domluvit osobně s farářem.

  Jako vhodný čas pro to se jeví především nedělní odpoledne, kdy je otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty (otvírací hodiny), jehož návštěvu můžete vhodně spojit se zdravotní vycházkou.

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i návštěvu faráře či někoho z akolytů u vás doma

 •  
  7. ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NA FAŘE - provoz fary i penzion omezen

  Na faře se nekonají žádná setkání ani akce, kontaktní hodiny jsou omezeny, farní penzion ubytování nenabízí.

  Na tomto stupni nejsou ve farní budově možná žádná setkání a žádné akce, kromě nejnutnějších porad zaměstnanců a spolupracovníků. 

  Kontaktní hodiny farní kanceláře jsou omezené na pondělí 10 - 12 a 13 - 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit. 

  Farní penzion je pro veřejnost zcela uzavřen.