Farní PLES 5. stupeň

Farní PLES 5. stupeň

PLES chebské farnosti

Aplikaci státního systému PES na podmínky naší farnosti jsme pracovně nazvali PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti (obecné uvedení ZDE). Rádi bychom totiž i tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku povzbudili všechny k tomu, abychom PES brali velmi vážně a s respektem (přeci jen nám má pomoci domyslet věci, které bychom sami o sobě domyslet schopni nebyli), ale zároveň abychom na naší cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT.

Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

Co 5. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

Bohoslužby: 10 % kapacity míst k sezení: 25 Mikuláš, 7 farní kaple Cheb a kostel Žandov; pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Žádné pro veřejnost přístupné bohoslužby
 • Nedělní ranní či sváteční mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
 • Nedělní ranní či sváteční mše se mohou zúčastnit malé skupiny, které se domluví s farářem (max. 25 účastníků
 • Na ostatní bohoslužby se může s farářem domluvit uzavřená skupina farníků (max. 7 účastníků)
 • Na faře nejsou žádná skupinová setkání či akce kromě nejnutnějších porad zaměstnanců
 • Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny na pondělí 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit
 • Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření
 • Je možné se domluvit na rozhovor s farářem při společné vycházce
 • V případě vážné potřeby je možná pastorační návštěva faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny s možností domluvy svátostí
 • Svatby a pohřby do 15 účastníků
 • Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s farářem a farním týmem
 • Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. NEJVYŠŠÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - kritický stav

  Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

  Platí nejpřísnější stupeň epidemických opatření a je na místě nejvyšší opatrnost.

  Nejde zatím o rozvolňování opatření, jen si církev pro bohoslužby vyjednala v novém systému PES výjimku. Oproti ostatním veřejným akcím (kde se na tomto stupni - uvnitř i vně - stále smějí "scházet" jen 2 lidé!) jsou povolené počty účastníků pro bohoslužby benevolentnější. Tohoto privilegia je tedy třeba využívat s o to větší zodpovědností a ohleduplností, za důsledného dodržování platných opatření:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty; desinfekce rukou při vstupu do kostela a znovu před svatým přijímáním, přijímání na ruku a stálé rozestupy minimálně 2 metry, nesrocování se před či po mši před kostelem ani cestou domů apod.

  Za současné situace není ani tak riziková účast na bohoslužbě, ale např. cesta na ní hromadnou dopravou. Proto, pokud využijete nějaké možnosti slavit bohoslužbu, přijďte na ní raději pěšky či se domluvte na odvoz autem, případně si zavolejte taxislužbu

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích povzbuzujeme ke slavení Dne Páně ve vašich domácnostech či v přírodě.

  Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ ČI SVÁTEČNÍ MŠE S MALOU SKUPINOU - služebný tým

  Nedělní ranní či sváteční bohoslužba je neveřejná, avšak kromě týmu se jí mohou účastnit i další malá společenství.

  Služební tým zajišťuje liturgické služby (celebrant, lektoři, asistence, kostelnice, zpěváci, hudebníci), technické služby (technici obrazu a zvuku, úklid kostela či farního sálu, desinfekce prostoru), pastorační služby (akolyté donášející svaté přijímání nemocným, ostatní roznášející např. Zpravodaj či zajišťující kontakt s ostatními farníky) apod. Účast v tomto sloužícím společenství musí být vždy předem a jmenovitě domluvena s farářem. Pokud by se kdokoli chtěl do některé z těchto služeb zapojit, prosíme o kontaktování faráře na jeho mailu či telefonu.

  K tématu se také váže článek Pro kterých deset?

  K účasti na nedělní ranní či sváteční mši se může navíc přihlásit také nějaká malá skupina z farnosti (včetně týmu do 25 účastníků), a to takto: 

  Každá takováto skupina (třeba i vzniklá jen pro tento účel) si mezi sebou určí svého mluvčího, který se pak ozve faráři. Farář pak mluvčímu potvrdí, že se tato skupina ještě vejde (či nevejde) do maximálního počtu účastníků nedělení bohoslužby. Mluvčí skupiny pak také včas informuje faráře, pokud se mu někdo z účasti na bohoslužbě odhlásí, a při samotné bohoslužbě zajistí, že všichni členové jeho skupiny budou dodržovat daná bezpečnostní opatření.

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  4. BOHOSLUŽBY V MALÝCH SKUPINÁCH - domluva s farářem

  Je umožněno slavit bohoslužby v malých skupinách farnic a farníků, a to v maximálním počtu 7 účastníků.

  To se týká jak bohoslužeb konaných v běžně zavedených časech, tak i bohoslužeb, jejichž čas si skupina s farářem domluví sama dle jejích potřeb a možností faráře. 

  Je třeba, aby každá takováto skupina si mezi sebou určila svého mluvčího, který s farářem domluví den a čas slavení bohoslužby, u kterého se hlásí účastníci a který zajistí, že účastníků bude max. 7 a že všichni účastníci budou dodržovat daná bezpečnostní opatření.

  Prosíme, využijte tuto možnost pro prohloubení vzájemných vztahů, vnímavosti k potřebám druhých a ochoty slavit eucharistii jako slavnost těla Kristova žijícího v konkrétních osobních a otevřených vztazích.

  Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

 •  
  5. VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY NEJSOU - svatby a pohřby do 15 lidí

  Veřejné bohoslužby na tradičních místech a v tradičních časech obnoveny zatím nejsou.

  Je ovšem možné, aby se ti z vás, kteří jste byli zvyklí chodit na mši např. ve středu ráno či v pátek nebo v neděli večer, případně v sobotu večer v Dolním Žandově, mezi sebou domluvili a skrze svého mluvčího pak s farářem domluvili slavení bohoslužby ve vám i jemu vyhovujícím čase (např. právě tehdy, kdy jste byli zvyklí). 

  Svateb a pohřbů je možné se účastnit v max. počtu 15 lidí.

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - nedělní odpoledne

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření je možné domluvit osobně s farářem.

  Jako vhodný čas pro to se jeví především nedělní odpoledne, kdy je otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty (otvírací hodiny), jehož návštěvu můžete vhodně spojit se zdravotní vycházkou.

  V případě potřeby je možné se domluvit i na jindy, případně domluvit i návštěvu faráře či někoho z akolytů u vás doma

 •  
  7. ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NA FAŘE - provoz omezen

  Na faře se nekonají žádná setkání ani akce, kontaktní hodiny jsou omezeny.

  Na tomto stupni nejsou ve farní budově možná žádná setkání a žádné akce, kromě nejnutnějších porad zaměstnanců a spolupracovníků. 

  Kontaktní hodiny farní kanceláře jsou omezené na pondělí 10 až 16 hod., jindy je třeba se telefonicky domluvit. 

 

 

PES Protiepidemický systém MZ ČR

 

Matice opatření protiepidemického systému PES:
(pro zvětšení tabulky na ni klikněte)

pes_2020_11_29