Foto: Jan Šibík

Svobodná solidarita aneb ...ať si už o naší vládě či její opozici myslíte cokoli, teď platí:
SPOLEČNĚ A SVOBODNĚ TO ZVLÁDNEME!

Moji milí, podobnou výzvu jsem vyslovil po mši svaté o 2. neděli postní 28. února (text výzvy ZDE, video a audio z bohoslužby i výzvy  ZDE) a navázal jsem na ní o 3. neděli postní („Rozhovor s koronavirem“, video a audio ZDE), když byla zaváděna přísnější opatření, která trvají až dodnes. Proto si dovolím to, co jsem řekl a napsal tehdy, trochu aktualizovat ve světle momentální situace a zopakovat tuto naléhavou výzvu i v tomto velikonočním Zpravodaji. Teprve poté přidám poselství Velikonoc (viz ZDE). 

A tak moc prosím, nadále berte pokračující opatření vážně, neobcházejte je, nezlehčujte je, zkuste pochopit jejich smysl a vytrvejte! Ne ze strachu (vždyť „pro strach máme uděláno“ právě díky tomu, co budeme slavit o Velikonocích), ne kvůli tomu, že se necháváme okrást o svoji vnitřní svobodu (tu nám v Kristu nikdo ukrást nemůže), ale ze svobodně zvolené zodpovědnosti za společné zvládnutí náročné situace.

Nestojíme totiž před nějakou falešnou volbou „buď – anebo“, ale jsme zváni ke zralému postoji, který zahrnuje „to i ono“:

 • „trpělivost a vytrvalost + rozhodnost a odvahu“;
 • „ochranu zdraví a životů + ochranu svobody a demokracie“;
 • „dodržování restrikcí + uchování si vnitřní svobody“;
 • „opatrnost a ohleduplnost + ochotu dát všanc svůj život pro druhé“.

Neposlouchejte proto, prosím, jakékoli výzvy k obraně našich náboženských svobod či práv, které by zároveň jedním dechem zvaly také k nezodpovědnému porušování restrikcí chránících lidské životy. Obojí musí jít ruku v ruce! Neexistuje svoboda bez solidarity, ani solidarita bez svobody.

Toto základní poselství se nyní pokusím vyjádřit konkrétněji:

 1. Trvající extrémní vážnost situace mě přesvědčuje, že v této chvíli platí „lepší něco, než nic“, „lepší pozdě, než nikdy“, „lepší společně a rychle stát za něčím nedokonalým, než se do nekonečna hádat o něčem dokonalejším“... A toto platí i tady na Chebsku, kde se situace již lepší. Celostátně ale ještě nejsme za vodou a nezodpovědné uvolnění těsně před cílem by mohlo nakonec i Chebsko vrhnout zpátky do sestupné spirály další vlny epidemie. Navíc jsme součástí širšího celku, se kterým jsme solidární.
 2. Vláda mě neskutečně štve, ale i tak mě extrémní vážnost situace vede k přesvědčení, že v této chvíli je třeba vládní opatření a jejich zodpovědné naplňování podpořit. Navíc se zdá, že vláda už konečně začala vážněji naslouchat solidní vědecké platformě, jakou jsou např. odborníci shromážděni v nové poradní Mezioborové skupině pro epidemické situace MeSES (viz www.meses.cz), kde se vede solidní odborná nepolitická debata a vydávají transparentní doporučení pro vládní opatření. Ne všechno pak projde, ale zdá se, že je vytvořen stabilnější prostor pro rozhodování.  
 3. Jednotlivá opatření lze rozebírat z různých hledisek (Stačí jejich přísnost? Neměla by být ještě přísnější? Nemělo by jich být více? V jiných sektorech? Méně? Nejsou diskriminační? Umožní mi aspoň pokračování v tom, na čem mě osobně v životě záleží? Jsou dostatečně srozumitelná? Jsou jako celek akceptovatelná širší veřejností? ...). Ale to, co je důležité, je pomoci ke zvýšení osobní zodpovědnosti a k přijetí vůbec nějakých sebeomezení ze strany většiny společnosti. A myslím, že rozporováním jednotlivých opatření nebo jejich zesměšňováním či bagatelizací toho nedosáhneme. Vyhodnocení konkrétních kroků konkrétních politiků či stran si nechme na podzimní volby.
 4. Možná, že někomu může k nové vnitřní motivaci pomoci otázka, jestli se nemůže věnovat nějakým momentálně možným aktivitám, které by pro něj přinesly podobné ovoce, jako ty, které momentálně možné nejsou. Třeba místo dlouhých výprav do přírody zkusit objevovat krásy svého okresu, nebo dokonce užitečnost cvičení na zahradě či doma. Místo chození po návštěvách známých a přátel zkusit hodinovou meditaci na lavičce na kopci a poté zorganizovat videokonferenci širokého příbuzenstva. Místo čehokoli, co nyní nemohu, zkusit najít ve svém okolí nějakou dobrovolnickou činnost ve prospěch těch, kteří jsou odkázáni na druhé (v terénu či online).
 5. Nebo ještě radikálněji, jestli právě ona nemožnost vykonávání některých našich oblíbených aktivit nám pro náš život nemůže přinést stejně důležité ovoce (třeba na nějaké jiné rovině), jako nám tyto aktivity přinášely, když možné byly. Třeba skrze nepříjemný prostor vytvořený výpadkem toho, co jsme dělali běžně doposud, můžeme objevit vnitřní, nebo i vnější prostor pro něco, čeho jsme si doposud nevšímali a co je pro nás stejně cenné. Např. objevíme někoho, komu by naše osobní podpora dodala novou chuť do života a koho jsme si kvůli svému soustředění se na to, co momentálně nemůžeme, ani nevšimli.
 6. Toto je tedy několik příkladů, jak žít v postoji „to + ono“ a neupadnout ani do ustrašené pasivity zbavené veškeré vnitřní svobody a kreativity, ani do bezcitného sekernictví bojujícího za nějaké abstraktní ideje a přehlížejícího konkrétní potřeby konkrétních lidí, zvláště slabých a bezmocných. Co toto propojení tedy může znamenat prakticky?
 7. Na jedné straně pokračujme, prosím, v dodržování základních 3 R: rozestupy (dva metry, doma, home-office, příroda…), ruce (mytí, desinfekce, pozor na oči a nos…), respirátory (dobře těsnící, včasná výměna, péče o ně…); přidejte si k nim doplňková 3 O: očkování (registrace, rezervace, realizace hned jak to bude pro vás možné…), ochrana (opatření, ohleduplnost, testování, karanténa…), okna (větrání, vyšší vlhkost, nižší teplota…).
 8. Uprostřed těchto nutných a životy chránících restriktivních opatření pak také žijme svoji skutečnou svobodu tím, že budeme rozvíjet svoji tělesnou kondici (zdravé stravování, vitamíny, pohyb na čerstvém vzduchu, spánek, odpočinek, úklid…), psychickou kondici (různé kanály komunikace, přijetí online prostoru jako šance, střízlivé a zodpovědné zacházení s informacemi, uspořádání si dne…), duchovní kondici (přijetí současné situace jako prostoru k životu, ne k přežívání, žití „tady a teď“, využívání duchovní podpory, návštěva faráře, modlitební vycházky, domácí bohoslužby, kontemplace, bytí pro druhé…), ekonomickou kondici (investování do vybavení domácnosti, do vzdělání, vyhledání podpory v případě hrozící finanční nouze…) a tvůrčí kondici (využívání příležitostí, nápadů, psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, hledání způsobů, jak podpořit osamělé či nemocné sousedy…).
 9. Suma sumárum: Ve všem jednejme z hloubky své svobody zodpovědně, s respektem vůči nařízeným opatřením, s pozorností vůči svým bližním, zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, nejen společně zvládli, ale abychom v setkání jeho i naší tvůrčí svobody zakusili, že i z těchto temnot už teď a tady vychází světlo.
 10. Myslím na vás všechny v modlitbě a děkuji za modlitby vaše.

Petr Hruška

Zvěstování Páně
25. března 2021

Jako velikonoční pokračování si můžete přečíst: