Společné jednání PRF a ERF majetku

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 proběhlo společné jednání pastorační a ekonomické rady naší farnosti se zaměřením na správu majetku. Protož podrobný zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách farnosti (farnostcheb.cz/farnirady), zde jen stručný přehled bodů jednání:

Pastorační rada o bohoslužbách

V úterý 5. 1. 2021 se po předchozí celodenní písemné výměně sešla formou videokonference pastorační rada, aby vyhodnotila dosavadní způsob slavení bohoslužeb ve farnosti za poslední tři měsíce a aby doporučila, jaký přístup má farnost zvolit uprostřed momentálně se rapidně zhoršující epidemické situace na Chebsku (viz projev chebského starosty z pondělí 4. 1. na str. 2 tohoto čísla Zpravodaje či fakt, že v chebském okrese jsme se v posledních dnech dostali na PES index = 100 s předpokladem dále se horšící situace a limitní kapacity chebské nemocnice).

Pastorační rada v této situaci doporučila:

  1. Zrušení možnosti účasti farníků na bohoslužbách až do zásadního zlepšení situace, povzbuzení k telefonickému a duchovnímu propojení mezi sebou navzájem a k využívání možností individuální pastýřské péče faráře.
  2. Pokračování nabídky online přenosů nedělních bohoslužeb od 10 hod. z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty zajišťovaných pouze nezbytným malým služebným týmem farníků. Zvažovali jsme i možnost zrušení online přenosů a jejich nahrazení předem natočenými videoposelstvími doplněnými o písemné podněty na každou neděli, ale to pastorační radou podpořeno nebylo.
  3. Slavení bohoslužby o Slavnosti Zjevení Páně s žehnáním spolupracovníků a dárců tříkrálové sbírky a svátek Křtu Páně se zakončením vánoční doby realizovat bez účasti farníků skrze malý služebný tým.  

ph