V Chebu, neděle 11. října 2020
EDIT 1: 12. října 2020 po vyhlášení dalších opatření vlády
EDIT 2: 15. října 2020 po dalším zhoršení situace (ZDE)
EDIT 3: 16. října 2020 po dalsím biskupově dopisu
EDIT 4: 21. října 2020 po vládním nařízení

Moji milí,

situace ohledně šíření koronaviru je v naší republice velice vážná. Jak jistě už víte, od pondělí 12. 10. minimálně do neděle 25. 10. včetně, se na základě Usnesení Vlády ČR z 8. 10. zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, od středy 14. 10. do úterý 3. 11. se na základě Usnesení Vlády ČR z 12. 10. zakazují vnitřní i venkovní shromáždění větší než 6 osob, což se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady. Toto opatření má – spolu s dalšími omezeními (např. uzavření základních škol a restaurací) – za cíl pokusit se současné lavinové šíření koronaviru zpomalit tak, aby kapacita našich zdravotnických zařízení stačila pro ty, kteří musejí být hospitalizováni s vážnějším průběhem nemoci, a zároveň aby zdravotní péče mohla fungovat i pro jiné pacienty.

Jak napsal náš biskup Tomáš v dopise všem farnostem Plzeňské diecéze z 10. října 2020: „Aktuální situace je nejasná a klade mnohé otázky. Teprve budoucnost nám dovolí ohlédnout se zpět a posoudit současnou situaci ve větších souvislostech a s potřebným nadhledem. Nicméně i nyní je třeba činit rozhodnutí.“ Některá z těchto rozhodnutí za nás již učinili či učiní jiní, mnohá ale musíme učinit my sami. Třeba tím, že budeme vládní opatření respektovat, a to, jak píše biskup Tomáš, „bez zbytečného zpochybňování či zlehčování“. K tomu nakonec vyzývají nejen mnozí odborníci a sami již nyní velmi přetížení zdravotníci z terénu, ale poslední dny i politici napříč politickým spektrem.

Nejde teď o to, abychom za každou cenu nalezli nějakou skulinku ve vládních nařízeních a tou pak s podivně „čistým“ svědomím proklouzli k navyklému způsobu naplnění našich „náboženských potřeb“. Naopak je na místě, abychom se z ohleduplnosti omezili možná ještě mnohem více, než stanovují opatření, a zkusili se tyto dva týdny semknout a napomohli tak ke zpomalení šíření nákazy a k odlehčení systému zdravotní péče.

Místo nedělních bohoslužeb, setkání s přáteli, či návštěv u příbuzných můžeme zůstat se svými dětmi či s dalšími nejbližšími doma, nebo ještě lépe se s nimi můžeme projít někam za město, kde budeme sami; potěšíme se tak podzimní přírodou, oddychneme si, a ještě posílíme vlastní imunitu. Přátelům či příbuzným můžeme zavolat či spojit se s nimi přes sociální sítě.

Proto také i biskup Tomáš ve svém dopise potvrdil, že jeho rozhodnutí zbavit povinnosti účasti na nedělní mši svaté „všechny seniory a věřící patřící do rizikových skupin“ trvá, a povzbudil k propojení se „cestou televize, rozhlasu či sociálních sítí“.

Pokud někdo této možnosti nevyužije a chce se setkat ke slavení eucharistie v jednom společenství na místě s dalšími věřícími, je pak biskupem povzbuzován, aby k tomu využil také bohoslužby během týdne, které z rozhodnutí biskupa v této nouzové době „mají stejnou platnost jako nedělní mše svatá“. Proto nás faráře biskup žádá, abychom „s vynalézavostí, znalostí místních podmínek a respektem vůči pravidlům stanoveným ministrem zdravotnictví České republiky nalezli cesty, jak během celého týdne organizovat bohoslužby ve stanoveném počtu účastníků tak, aby účast byla umožněna všem, kteří o ni projeví zájem“. (Ve svém dalším dopisu z 16. 10. biskup Tomáš vyzývá k tomu, abychom ve zhoršující se situaci raději "zůstali doma".)

Zvláště v této době jsme pak biskupem také zváni, abychom prohloubili svůj osobní vztah s naším Pánem a Spasitelem, a to především „prostřednictvím svátosti smíření, individuálním přijímáním eucharistie mimo rámec slavení mše svaté, adorací v našich kostelích a modlitbou růžence na úmysl ukončení pandemie“.

Nakonec biskup Tomáš všechny prosí, abychom zvláště nyní „mysleli na nemocné okolo nás a prosili o Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii“ a abychom „nezapomínali ani na ty, které nařízená opatření ohrožují ekonomicky“.

Co to všechno tedy konkrétně znamená pro naši chebskou farnost?

Po zvážení zkušeností z jarní karantény i současné situace v naší farnosti ve světle těchto biskupských pokynů a nových vládních opatření až do odvolání stanovím toto:

  • Hlavní nedělní bohoslužba od 10:00 bude od neděle 18. 10. slavena neveřejně a bude v reálném čase z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty přenášena on-line přes internet (farnostcheb.cz/live). Tento přenos můžete využít k modlitebnímu propojení se s celou farností, pro vaši inspiraci Božím slovem (budeme pokračovat z započaté tematické sérii „Bůh v karanténě“), a také k tomu, že např. SMSkou či mailem na kaplicka@farnostcheb.cz pošlete nějaký vzkaz, díkůvzdání či přímluvu, které pak budou při bohoslužbě přečteny. My se s farním týmem naopak pokusíme vám doručit podněty k modlitbě související s tou kterou nedělí, které vám mohou pomoci modlit se a slavit neděli společně doma v rodině či proměnit vaši samotu v setkání se Vzkříšeným tam, kde jste.
  • Tuto bohoslužbu bude v zastoupení celé farnosti slavit malá skupina farníků, kteří budou zároveň ochotni spolupracovat nejen na jejím liturgickém a hudebním zajištění a na zajištění jejího internetového přenosu, ale také na telefonické, mailové, listovní či osobní komunikaci s ostatními farníky, na zjišťování potřeb farníků, na zajišťování či zprostředkování pomoci tam, kde to bude potřeba, případně na donesení svatého přijímání z této bohoslužby těm, kteří o to požádají. Budu rád, když se mi kdokoli k této spolupráci přihlásíte, abychom se domluvili na vaše konkrétní úkoly.
  • Podobně jako na jaře pak od pondělí 12. 10. minimálně do neděle 25. 10. konce nouzového stavu 3. 11. platí, že se můžete domluvit ve vašem společenství, farní skupině, klubu či jakémkoli neformálním uskupení, že byste kdekoliv (v kostele, ve farní kapli, venku) a kdykoli během týdne či v neděli odpoledne či večer chtěli společně slavit eucharistii. Zvolte si mezi sebou svého mluvčího, který za tuto skupinu (v počtu max. 5 lidí) bude zodpovědný, u něj se budou účastníci hlásit, případně odhlašovat, a který se mnou domluví čas a místo (uvnitř max. 10 lidí, pod širým nebem max. 20 lidí včetně faráře). (Ve zhoršující se situaci jsem tuto nabídku ve své Výzvě k osobní zodpovědnosti odvolal.)
  • Ve středu ráno (od 7:00 do 8:00) a v pátek k večeru (od 17:00 do 18:00) bude ve farní kapli sv. Jana v Chebu vystavena eucharistie k tiché adoraci, během které bude možnost slavit svátost smíření, přijmout svátost pomazání nemocných, nebo hovořit či modlit se s knězem. Pro ty, kteří nevyužijí možnost slavení eucharistie v malé skupině bude na závěr těchto tichých adorací možnost přijmout svaté přijímání. Během adorace bude smět být v kapli najednou max. 6 lidí. 
  • Každý den vás pak od 20:00 zvu k modlitbě růžence za ukončení pandemie, za nemocné kolem nás, za Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii a za ty, které nařízená opatření ohrožují sociálně a ekonomicky. Kdo byste se chtěl v těch osm večer spojit i virtuálně, můžete se připojit k této společné modlitbě růžence přes odkaz meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb, který vložíte do jakéhokoli webového prohlížeče na PC, notebooku, tabletu či chytrém mobilu (pokud budete chtít, aby vás ostatní připojení také viděli a slyšeli, je třeba mít zapnutou kameru a mikrofon). Do mobilu si pro pohodlnější provoz můžete stáhnout aplikaci Jitsi Meet (Android) / Jitsi Meet (Apple).
  • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty je běžně pro veřejnost až do odvolání uzavřen (nejspíše do konce nouzového stavu). Pokud by někdo z farníků toužil po tiché adoraci a nevyhovoval by mu výše nabízený čas či prostor, může se osobně domluvit s farářem či ve farní kanceláři na mimořádné otevření chrámu. 
  • Kdokoli byste potřebovali povzbudit, poradit se o něčem, pohovořit s někým, požádat o pomoc, nabídnout svoji pomoc ve farnosti či i mimo farnosti či se společně modlit, ozvěte se faráři či na farní charitu:

Na rozloučenou bych vám rád pro vaši meditaci svěřil úryvek z listu sv. Pavla Filipským z druhého čtení 28. neděle v mezidobí:

Bratři a sestry! Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno (toto) mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, bud' sláva na věčné věky! Amen.

Flp 4,12-14.19-20

Myslím na vás, mám vás rád
a budu rád, když se ozvete.

Váš farář Petr

(ke stažení jako .pdf ZDE)


RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie,
za nemocné kolem nás,
za Boží ochranu pro všechny,
kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají
a v boji proti pandemii jsou v první linii
a za ty, které nařízená opatření
ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Stránky Živého růžence naší farnosti ZDE

Modlitba doporučená na závěr růžence za ukončení pandemie:

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky

a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)