Na závěr postní doby dalo biskupství plzeňské na svých stránkách k dispozici text Křížová cesta za Ukrajinu od Ludmily Kučerové. Pro potřeby naší velkopáteční křížové cesty městem jsme si dovolili si jej mírně přizpůsobit a v této podobě jej vám předkládáme k osobní meditaci (nejen) na Velký pátek (je vám také k dispozici ke stažení ve formátu .pdf):

Velkopáteční křížová cesta za Ukrajinu

Autorka: Ludmila Kučerová; pro Velký pátek 2022 upravil: Petr Hruška; zdroj: bip.cz

ÚVOD

Průvodce: Pane Ježíši, Kriste, stojíme tu před Tebou, s Tebou a v Tobě. Můžeme Tě nazývat svým bratrem. A Tvého Otce svým Otcem. A to jen proto, žes nás svou smrtí a svým vzkříšením vysvobodil z moci zla. Chceme Ti za to děkovat a přemýšlet o tom, že právě tak, jako nyní budeme procházet Tvým utrpením, tak Ty jsi s námi i s každým člověkem na celém světě. V jeho utrpení, v jeho umírání, v jeho smrti. I když nás hrůzy zla mohou ochromit, zastrašit, odradit, nic to nemění na Tvé přítomnosti mezi námi. Jsi tu pro nás, aby už nikdy nikdo nebyl sám, i kdyby se hroutily naše plány, naše města, naše životy, třeba i celý svět. Jsi to Ty, který přemohl zlo z lásky k nám. Děkujeme! Vždyť ty žiješ a vládneš nyní i vždycky a na věky věků.                                                                                             

Všichni: Amen.

1. zastavení SOUD

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: 24. února 2022 vydal ruský diktátor rozkaz k invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Její uchvácení už plánoval dlouho. Připravoval si ospravedlnění pomluvami. Prý jsou Ukrajinci fašisté, ubližují Rusům žijícím na jejich území. Je třeba provést speciální operaci. Touto lží vymývá mozky ruskému národu a myje si ruce jako Pilát. Možná už za nic nemůže, možná že už je tak zapleten do moci zla, že z něj nemůže uniknout. Touží po stále větší moci, po větším bohatství, po penězích. Vždyť kvůli třiceti stříbrným zradil i Jidáš Ježíše. Nakonec se zděsil, co provedl, šel a oběsil se.

Přímluvce: Kriste, prosíme Tě za ty, kteří se nechávají strhnout názory davu, abys je přivedl k poznání pravdy, kterou ke své škodě nemají zájem hledat. Podobně k ní veď i ty, kteří si myslí, že mají moc, a nám všem pomáhej, abychom ze svého života vykořenili pýchu, sobectví a pomluvy i omluvy vlastních chyb.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

2. zastavení PŘIJETÍ KŘÍŽE

Mluvčí: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: 24. února 2022 zazněly na Ukrajině první výstřely. Šok pro celý civilizovaný svět. Ale Ukrajinci přijímají situaci tak, jako Tys přijal kříž. Nevzdávají se. Přijímají situaci a bojují. Odvaha nést kříž, odvaha při vší bezmoci bojovat proti zlu až do spravedlivého vítězství, naplnila jejich srdce.  

Přímluvce: Kriste, prosíme Tě za ty, kteří nevidí smysl kříže, i za sebe samotné, abychom si byli vědomí toho, že každé utrpení může být proměněno Tvým vzkříšením, pokud je přijímané a nesené ve spojení s Tebou. Dej, ať vždy poznáváme v kříži cestu k setkání s Tebou. Prosíme, naplň srdce lidí na Ukrajině odvahou, aby tuto Tvoji povzbuzující a odvahu dodávající blízkost zakusili.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

3. zastavení PRVNÍ PÁD

Mluvčí: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Jen za první měsíc války dopadlo na Ukrajinu 1100 ruských raket. Už to bylo víc, než za 10 let války spadlo na Sýrii. Lidé na Ukrajině invazi čelili s odhodláním, ale hned v prvních dnech už tu byli mrtví – vojáci i civilisté. Zlo běsní, snaží se Ukrajinu srazit. Ano, srazilo Ukrajinu na kolena, ovšem na kolena modliteb. Lidé na Ukrajině se modlí celé noci v krytech. Vojáci se modlí v zákopech. Láska Kristova je silnější než zlo, které se zdá neúnosné. Posilňuje víru, že u Boha je možné všechno.

Přímluvce: Kriste, vyslyš prosby ukrajinského národa, aby i on mohl znovu povstat a zakusit ovoce svých modliteb.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

4. zastavení MATKA

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu do Velikonoc bylo potvrzeno, že 197 dětí bylo zabito a 351 zraněno. Skutečné počty budou kvůli nedostatku informací ještě mnohem vyšší. Jen matky, které držely v náručí své mrtvé dítě, ví, jaká je to bolest. Ano, duší proniká meč. A tato rána se nedá zahojit.

Přímluvce: Kriste, prosíme, vstup touto ranou do srdcí matek plačících nad smrtí svých dětí a naplň je svou pokojnou láskou.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

5. zastavení ŠIMON CYRÉNSKÝ

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Obrovskou vlnu solidarity, kterou probudila zpráva o ruské invazi na Ukrajinu v srdcích českých občanů, můžeme nazvat zázrakem. Vždyť je to jen pár let, co předvolební plakáty hlásaly, že politici zabrání vstupu uprchlíků do naší země, a také se o to při svém vládnutí usilovně snažili; a český národ je podporoval, bál se, že by se musel rozdělit o své pohodlí. A to je paradox této ukrajinské války, že rozpoutané zlo vzbuzuje soucit s trpícími. Válka je příliš blízko, příliš živá, šokující. Je dobře, že v reakci na tento šok se probouzí v srdcích lidí solidarita.

Přímluvce: Kriste, děkujeme, že tímto umožňuješ vstup do svého království tolika lidem, kteří v tomto čase pomáhají potřebným. Vždyť jsi slíbil, že čímkoliv pomůžeme druhému, pomáháme tím Tobě. Díky, že se takto učíme sloužit.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

6. zastavení VERONIKA

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Chceme vzpomenout nejen na všechny humanitární organizace, ale i na všechny dobrovolníky, kteří s láskou působí na Ukrajině. To jsou „Veroniky“ dnešních dní, které přicházejí ulehčit trpícím. Myslíme na sestry a lékaře v ukrajinských nemocnicích, kteří ošetřují raněné, i když se zdi nemocnice chvějí od nedalekých výbuchů a některé z nich bomby přímo zasáhly a umíraly v nich pacienti, lékaři i humanitární pracovníci. Docházejí léky, obvazový materiál, síly. Ubývá naděje.

Přímluvce: Kriste, prosíme, vtiskni všem pomáhajícím svůj obraz do srdcí tak, jako jsi jej vtiskl do Veroničiny roušky. Vždyť jsi přeci řekl: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších, pro mě jste udělali.“

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

7. zastavení DRUHÝ PÁD

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Chceme vzpomenout na všechny, kteří trpí v obléhaných městech hladem a žízní. Jak těžké musí být přežívat celé dny v krytech pod zemí, za stálého ostřelování. Kolik lidí dnes prožívá Ježíšův druhý pád. Pád do nejistoty dalších dnů, pád do depresí ze zničených domovů, pád do těžkých zranění, pád do pochybností nad Jeho vítězstvím, když vidí vojáky mučící jejich vlastní příbuzné, vraždící jejich vlastní děti. Když vidí běsnící zlo.

Přímluvce: Kriste, Ty nejlíp víš, jak se z druhého pádu těžko vstává. Proto Tě prosíme za zraněné a zoufalé, za všechny lidi v depresi. Dopřej jim i nám všem dar vytrvalosti ve víře, naději a lásce, abychom mohli zakusit Tvoji blízkost, účinně pomáhat druhým a nakonec dojít věčného spojení s Tebou.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

8. zastavení JERUZALÉMSKÉ ŽENY

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Ježíš promlouvá k plačícím ženám: „Jeruzalemské dcery, neplačte nade mnou! Spíše plačte nad sebou a nad svými dětmi.“ Ano, pláčeme nad Ukrajinou, pláčeme nad zničenými domovy, nad zničenými městy, nad zničenými životy. Ale tady dává Ježíš výzvu k našemu osobnímu obrácení i k proměně našich společenských a politických postojů. Kdo ví, zda by se někdo z nás za určitých okolností, kdyby měl v ruce moc, nebyl také schopen dopustit podobných hrůzných činů. Kdo ví, které naše společenské či politické postoje pomohly vytvořit prostředí, které přispělo k dnešnímu utrpení Ukrajiny. Každý z nás musí hledět na obrácení svého srdce, svých vztahů a na proměnu společnosti, ve které žije. Vždyť přes všechny naše snahy vidíme, jak jsme slabí, jak často zraňujeme druhé svými slovy, svým pohrdáním, pomluvou, odmítnutím či nenasloucháním.

Přímluvce: Kriste, prosíme Tě za každého z nás, prosíme Tě za naši západní společnost, prosíme Tě za ruský národ, prosíme Tě za světové vládce, prosíme Tě za všechny dezinformátory.  Dej nám všem odvahu ke změně, aby pro nás vždy znamenalo víc „být“ než „mít“.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

9. zastavení TŘETÍ PÁD

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Při třetím pádu nám už Ježíš připadá víc mrtvý než živý. Říkáme si – tohle přeci nemůže vydržet, ten už nemůže vstát. Možná nás při pohledu na vypálené domy a města napadá, zda by nebylo lepší kapitulovat, vzdát to, podrobit se, zachránit si život. Ano, Ukrajinci by zachránili životy, ale pod nadvládou lži a nesvobody. Ježíš přeci říká: „Kdo usiluje svůj život zachránit, ztratí ho.“ A to ví i mnozí lidé na Ukrajině. Proto se povzbuzují ke spravedlivé sebeobraně a dodávají si navzájem naději a sílu.

Přímluvce: Kriste, dodávej ukrajinskému národu odvahu! A hojnost Ducha svatého ke správnému rozhodování prezidentovi Ukrajiny i všem státníkům a duchovním i společenským představitelům, kteří mohou jakýmkoli způsobem situaci ovlivnit a pomoci dosáhnout spravedlivého míru.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

10. zastavení SVLÉKÁNÍ ŠATŮ

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Když Adam s Evou okusili ze stromu poznání dobrého a zlého, uviděli, že jsou nazí. Hřích odhaluje naše slabiny, naši ubohost. Hřích války zbavuje lidi majetku, domovů. Bez věcí, bez jakýchkoliv jistot prchají miliony žen a dětí do ciziny, do nejistoty. Na leteckých záběrech Mariopolu vidíme to dříve krásné město, jak doutná v prachu a popelu. Právě tak jako řada dalších míst bylo svlečeno ze své krásy. Při četbě otřesných svědectví z Buči nám stydne krev v žilách ze zpráv o znásilňování ukrajinských žen, dívek, chlapců i nejmenších dětí.

Přímluvce: Kriste, úpěnlivě k Tobě voláme za všechny, kteří byli „svlečeni“ ze své lidské důstojnosti, vyhnáni ze svých domovů, či do smrti zbaveni klidu ve svém srdci při pohledu na své ztýrané děti. Dotkni se jich svojí uzdravující blízkostí, doprovázej je svojí něžnou péčí. A nám daruj citlivost a naslouchající vstřícnost vůči těmto pro nás zcela nepochopitelným zraněním v jejich srdcích, když se v těchto lidech prchajících z domu hrůzy budeme setkávat s jednáním, kterému nebudeme rozumět.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

11. zastavení KŘIŽOVÁNÍ

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Tak jako dopadalo těžké kladivo na hřeby zajíždějící skrze Ježíšovy ruce a nohy do dřeva, tak dopadaly a dopadají další a další těžké bomby na obytné domy na Ukrajině. Rána za ranou. Bombardují se školy, divadla, nemocnice. Tak jako Ježíšova smrt byla politickou vraždou, dnes se z politických zájmů vraždí celý národ. Jako tenkrát dav jen přihlížel, my dnes přihlížíme na televizních obrazovkách. Ježíš dobrovolně podstoupil tuto vraždu, protože věděl, že to má smysl. I Ukrajinci si dobrovolně zvolili tuto cestu spravedlivé obrany, nevzdali to, a to přesto, že jsou vražděni. Ví, že to má smysl. Co můžeme v této situaci dělat my sami? Co mohou dělat naše národy, naše státy, naši politici?

Přímluvce: Kriste, svěřujeme Ti všechny, kteří bojují za spravedlnost a svobodu – ať zbraněmi, politickou či praktickou podporou nebo odvážným vyjednáváním, ale také modlitbou, postem, poskytnutím ubytování, lidského přijetí či materiální a finanční podpory. Dodávej nám všem odvahu, vytrvalost a inspiraci v hledání cest k míru.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

12. zastavení SMRT

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Ježíš v okamžiku své smrti vybojoval lidem novou svobodu. Svou smrtí naši věčnou smrt zrušil. Tato dějinná chvíle, kdy pár jeho nejbližších prožívalo tragédii smrti, přináší paradoxně největší důkaz toho, jak moc Bůh stojí o člověka. Když Ježíšovi voják kopím probodl bok, vytryskla z něho krev a voda. Krev dávající nový život, voda smývající hříchy. Když to viděl apoštol Jan, uvěřil, že v tomto Ježíši z Nazareta se k nám sklonil sám spolutrpící, až do krajnosti milující Bůh.  

Přímluvce: Kriste, pomáhej všem, kdo jsou ve válce, věřit, že i přes smrt tolika vojáků, dětí i civilistů jsi stále přítomný a každého zveš k připojení se ke Tvé milosrdné a proměňující lásce. Když prožíváme tuto dnešní tragédii, mnohému nerozumíme. Ale dej, abychom tak jako Jan uvěřili v sílu Tvé proměňující a osvobozující smrti na kříži a v sílu nového života s Tebou, skrze Tebe a v Tobě.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

13. zastavení ROZLOUČENÍ

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Loučení s blízkým člověkem je vždycky těžké. Bylo to těžké i pro Marii. A je to těžké pro matky a děti, které se v těchto dnech musely rozloučit se svými muži, se svými otci – a nikdo neví na jak dlouho, či navždy. Zdá se, že něco definitivně končí. V osobních životech mnohých, ale i v životě dnešního světa. Už nikdy nebude takový, jaké jsme jej doposud znali. Své blízké si však neseme ve svém srdci dál. Bytí člověka nelze vymazat rozloučením ani smrtí. Tragédie války, kdy bez možnosti rozloučení jsou stovky mrtvých narychlo zahrabáni v pytlích do hromadných hrobů, křičí do nebe. Možná tento hlas zaslechneme a budeme mít odvahu se rozloučit s něčím z toho, co v našem vlastním životě přispívalo k bolesti a vyloučení druhých.

Přímluvce: Maria, královno míru, do Tvé mateřské péče jsme spolu s papežem Františkem svěřili Ukrajinu, Rusko i celý svět v důvěře, že nám všem společně ukážeš na vzkříšeného Krista. Voláme k Tobě, která jsi prožila bolest loučení se svým Ukřižovaným synem i radost ze setkání se Vzkříšeným – nauč nás naději na mír na celém světě, odvaze k upokojení agresí v našich rodinách a důvěře pro otevření se Kristovu pokoji v našich srdcích.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

14. zastavení POHŘEB

Průvodce: Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Kriste, a děkujeme Ti.

Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mluvčí: Ticho. Ticho, zavřený hrob. Jen přes nicotu vede cesta k novým horizontům života, který nemá hranice. To je Velikonoční jitro, které se už nyní učíme prožívat v modlitbě, v naději, ve službě druhým. To je sám Kristus, kterého můžeme vidět ve tváři druhých, když se na ně s láskou podíváme. To je vzkříšený Kristus, který sestupuje do hrobů našich životů, našich agresí, našich válek. To je ten Vzkříšený a Křísící, naše nová cesta k pokoji. Cesta společná se všemi a otevřená všem, kteří jsou zatím ponořeni hluboko v hrobu své bolesti a beznaděje.

Přímluvce: Kriste, prosíme Tě, ať už umlknou zbraně války a nastane nadějeplné ticho na Ukrajině. Ať už utichnou zbraně našich osobních válek a nastane nadějeplné ticho v našich srdcích, v našich rodinách, v našich farnostech, v našich městech. A v tomto nadějeplném tichu ať začne klíčit nový život. Děkujeme.

Průvodce: Ukřižovaný Ježíši

Všichni: Smiluj se nad námi

ZÁVĚR

Průvodce:

Ve všech a ve všem přítomný Kriste, prosíme, vdechni nám i celému světu ze svého kříže nový život.

Život pokojného soužití a trpělivého obnovování důvěry vůči Tobě, důvěry mezi všemi lidmi i důvěry uvnitř celého stvoření.

Důvěry, která je pro nás možná i po této tragédii války.

Protože tvůj i náš nebeský Otec uvěřil v nás:

  • V Nazaretě tuto svoji důvěru v nás zvěstoval skrze anděla dívce Marii.
  • V Betlémě ji skrze Tvé narození zjevil pastýřům a mudrcům.
  • Ve svém životě jsi Ty sám tuto Otcovu důvěru zvěstoval každému člověku.
  • Ve vydání svého těla a v prolití své krve jsi nás touto Otcovou důvěrou nasytil a vlil jsi nám jí do žil.

Nyní nás toužíš potkat u prázdného hrobu jako Vzkříšený a Oživující.

Abys pokračoval v naší proměně v sebe.

Již dnes. 

 

Ke stažení ve formátu .pdf:
Původní text Ludmily Kučerové: