Při setkání s italskými biskupy v pondělí 22. listopadu 2021 v Římě jim papež věnoval obrázek Ježíše Dobrého pastýře s textem osmi „blahoslavenství“ určených biskupům. Text byl sepsán arcibiskupem Domenico Battagliou z Naples, který jej poprvé použil při svěcení tří nových biskupů v jeho diecézi 31. října 2021. Papež se o tomto textu dozvěděl a převzal jej jako povzbuzení pro italské biskupy. Nám může tento text sloužit jako inspirace pro naši vlastní pastýřskou službu v naší vlastní oblasti zodpovědnosti a zároveň jako inspirace k modlitbě za ty, kteří nás pastýřsky doprovázejí.

  1. Blahoslavený biskup, který se v životě rozhodl pro chudobu a štědrost, neboť svým svědectvím přispívá k rozvoji a růstu nebeského království.
  2. Blahoslavený biskup, který se nebojí nechat po svých tvářích stékat slzy, aby se v nich mohly zrcadlit bolesti lidí a únava kněží, který v objetí trpících nachází Boží útěchu.
  3. Blahoslavený biskup, který svůj úřad nepovažuje za moc, ale za službu, který z mírnosti činí svoji sílu a dopřává každému právo, aby se zabydlel v jeho srdci, aby tak mohl obývat zemi, zaslíbenou tichým.
  4. Blahoslavený biskup, který se neuzavře do paláců vládnutí, který se nestane byrokratem věnujícím se více statistikám, než lidským tvářím, více předpisům než příběhům, který se po boku lidí zasazuje za sen o Boží spravedlnosti, neboť Pán, s nímž se setkává v tichu každodenní modlitby, bude jeho pokrmem.
  5. Blahoslavený biskup, jehož srdce je otevřeno pro bídu světa, který se nebojí ušpinit své ruce bahnem lidských duší, aby v něm našel Boží zlato, který se nepohorší nad hříchem a křehkostí druhých, vědom si vlastní bídy, neboť pohled Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého mu bude pečetí bezvýhradného odpuštění.
  6. Blahoslavený biskup, který se varuje dvojakosti srdce, který se vyhýbá jakékoli neupřímnosti, který i uprostřed zla sní o dobru, neboť se bude umět radovat z Boží tváře a objevovat její obraz v každé louži města lidí.
  7. Blahoslavený biskup, který je tvůrcem pokoje, průvodcem na cestách smíření, který do sboru kněží zasévá semeno společenství, který rozdělenou společnost doprovází cestou ke smíru, který každého muže a ženu dobré vůle bere za ruku, aby rozvíjeli bratrství a sesterství; Bůh jej nazve svým synem.
  8. Blahoslavený biskup, který se pro evangelium nebojí jít proti proudu, který dá své tváři „ztvrdnout v křemen“ jako Kristus na cestě do Jeruzaléma, nenechá se odradit nepochopením a překážkami, neboť ví, že Boží království se rozvíjí jako znamení odporu vůči sobeckým světským strukturám.

Zdroj českého překladu: Vatican News
Překlad redigován podle: Magazín America