Láska je náročná. Až k smrti. 

Poznámky ke kázání P. Jaroslava Šaška

Slavnost sv. Václava 28. 9. 2021 – kostel sv. Václava v Chebu

Níže přinášíme vlastní poznámky ke kázání P. Jaroslava Šaška při svatováclavské poutní slavnosti.

  • Audionahrávka celého kázání (7 min.) a závěrečného svatováclavského chorálu (6 min.) k dispozici ZDE
1. čtení - Mdr 6,9-21

Čtení z knihy Moudrosti.

Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.

2. čtení - 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ‘On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.’ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Evangelium – Mt 16,24-27

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Kázání – poznámky

Kniha Moudrosti: žádostivost jako touha po tom Božím (slově, přítomnosti, moudrosti atd.) – najde ji, jak mu sedí u dveří (neleží, jako že o nic nejde, nestojí – že by bylo potřeba hned utíkat) – toto potřebují také ti, kteří chtějí sloužit vládnutím.

1. list Petrův: když máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse... trpěl a ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě...

Matoušovo evangelium: Jakou dá člověk náhradu za svou duši?

Pohádky: Jak se někdo upsal ďáblu...! Aby dosáhl svého – moci, peněz, ba i zdraví...

Svatý Václav se cele přimknul k Pánu Ježíši, to byla ta pošetilá moudrost, která se mu (ne)vyplatila v té době zuřivých snah zachování starých pořádků pohanství. Tehdy začínající Kristova církev u nás se otevírala všem a chtěla se dělit také Václavovým prostřednictvím o veliké bohatství v Ježíši Kristu.

Jako tehdy, tak i dnes se setkáváme s proudy, které jdou proti v zájmu zachování starých pořádků. Nebo uvnitř církve s pokušením uzavřenosti. Naším křesťanským úkolem není rozšiřovat moc a prestiž církve, ale povzbudit lidi celého světa k následování Krista cestou pokoje a smíření. (něco od kard. Parolina).

Některé strany hlásají před volbami návrat ke křesťanským hodnotám, zmocňují s jich pro své cíle, ale vlastně o nich jen mluví.

V následování a lásce si ale nelze vybírat jen to, co mi chutná a co se zrovna hodí.

Varování papeže Františka před mafiánskou okázalou zbožností, která má za cíl koupit si důvěřivce.

Láska je náročná. Až ke smrti.

Je třeba bránit křesťanské hodnoty – tedy život, a proto také nevynechat například migranty, nepřizpůsobivé, vězněné atd.

Papež František je přesvědčen, že žijeme ve fascinující době, jejíž kouzlo plyne z krásy a také z kříže.

Dejme proto pozor na uzavřenost v církvi. V době Ludmily a Václava se malé společenství církve začínalo dělit s ostatními o bohatství Ježíše Krista, a to proti velkému tlaku proti.

Dnes zažíváme také tlaky z různých stran, ale jsem přesvědčen, že křesťan by neměl rezignovat v nějaké nejistotě a už vůbec ne v mlčení. K vítězství zla stačí, aby dobří lidé mlčeli. Za nečinnost ovšem neseme stejnou odpovědnost, jako bychom špatnosti páchali sami.

Nebudeme úplně vzorní, a asi ani ne jednotní, co se týče pohledů a vnímání víry, asi i praxe života. Ale jednota, kterou nám dal Ježíš Kristus není uniformita a souhlas za každou cenu. Papež František říká, že jednota je Božím snem.

Pojďme ho plodně snít spolu a konat, co je na každém z nás. Třebas tím, že nebudeme brát všechno, co nám někdo nabízí a pečlivě budeme hledat to, co od Boha pochází a o to se také užitečně dělit.

+ já ša